GS-besluitenlijst 26 mei 2020


Wijziging subsidieplafond Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers 2019

Het subsidieplafond van het Openstellingsbesluit voor Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers wordt verhoogd. Dit om de ingediende projecten die voldoende punten hebben gescoord voor een positieve beoordeling, ook daadwerkelijk subsidie te kunnen verlenen.

Informatiesysteem Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

In 2016 is het collectief agrarisch natuurbeheer (ANLB) gestart. Hiervoor zijn landelijk 40 agrarische collectieven opgericht, waarvan er één in Drenthe actief is. Met deze agrarische collectieven heeft de provincie afspraken gemaakt, over bv weide- en akkervogelbeheer. Destijds is er voor gekozen om alle benodigde informatie die om gaat in het ANLB, in één landelijk digitaal informatiesysteem (SCAN-ICT) op te slaan. Door recente wijzigingen in de regelgeving dient het ANLB informatiesysteem hiervoor met enkele functionaliteiten te worden uitgebreid. Bovendien zal het systeem op enkele bestaande onderdelen verbeterd moeten worden. Voor dit doel is een subsidie toegekend.

Goedkeuring begroting 2020 inclusief Herstelplan 2020-2024 gemeente Assen

Gedeputeerde Staten hebben de begroting 2020 inclusief Herstelplan 2020-2024 van de gemeente Assen goedgekeurd en besloten het preventief toezicht voor het begrotingsjaar 2020 om te zetten naar repressief toezicht.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over Netcapaciteit voor particulieren

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de PvdA-fractie over netcapaciteitsproblemen bij particulieren. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Subsidie Rijnland Instituut 2020-2021

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om wensen en bedenkingen over het voornemen om in samenwerking met de gemeente Emmen een incidentele subsidie te verstrekken aan het Rijnland Instituut. Een bedrag van € 120.000,-- is beoogd als bijdrage in de exploitatie van het instituut in de kalenderperiode 2020-2021. Het resterende bedrag van € 60.000,-- wordt onder voorwaarden verstrekt voor de uitvoering van een nog op te stellen onderzoeksagenda en de uitwerking van het concept om het Rijnland Instituut door te ontwikkelen tot Centre of Expertise op het gebied van grensoverschrijdend werken, studeren, onderzoeken, wonen en leven.

Regeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen de subsidieregeling Snelloket Covid-19 maatregelen VTE-sector Drenthe open voor ondernemers in de horeca, dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe. Via het snelloket kunnen ondernemers een subsidie aanvragen bij SNN voor het treffen van 1,5-metermaatregelen in verband met herstart van activiteiten tijdens de coronacrisis.Zie ook: Provincie opent snelloket coronamaatregelen voor vrijetijdssector

Samenwerkingsovereenkomst financiers breedbandinitiatief Coöperatie Glasvezel Noord U.A.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo als gezamenlijke financiers van het breedbandinitiatief Glasvezel Noord. In de overeenkomst staan de afspraken over de zogeheten zekerheidsrechten: recht van hypotheek en pandrecht. Financiers kunnen zonder overleg geen acties ondernemen.

Stand van zaken Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

Het Rijk en de drie noordelijke provincies hebben in 2019 de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) gesloten. De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondersteunt en ontwikkelt de komende jaren duurzame initiatieven in acht gebieden, verspreid over Noord-Nederland. Voor Drenthe zijn dat de gebieden Drents Plateau en Drents-Groningse Veenkoloniën. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de laatste stand van zaken en voortgang van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Ook Gedeputeerde Staten van Groningen en Friesland informeren hun eigen Staten met een brief. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl