GS-besluitenlijst 12 mei 2020


Deelname aan Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020–2025 en project ‘Varen doe je samen’

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met voortzetting van deelname aan de Basisvisie Recreatietoervaart 2020-2025. Daarmee werkt de provincie samen met partners aan het behoud en de ontwikkeling van Nederlandse wateren als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet. Ook is ingestemd met voortzetting van deelname aan het project Varen doe je samen 2020-2025. In dit project worden de vaarweggebruikers landelijk geïnformeerd en geïnstrueerd rondom veiligheid en gebruik van vaarwateren in Nederland.

Foodproject ‘Hof van Heden Hooghalen’

Gedeputeerde Staten hebben besloten om € 25.000,-- beschikbaar te stellen voor het Foodproject ‘Hof van Heden Hooghalen’. De provincie faciliteert hiermee Stichting Kunst & Cultuur bij hun inzet om projecten binnen de creatieve industrie uit te voeren.

Subsidie rondvaartboot “Fluisteraar” in Assen

De provincie heeft een eenmalig subsidie van € 7.500,-- beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke aanpassingen aan de boot om deze weer in de vaart te brengen. Dit op voorwaarde dat er sprake is van een sluitende exploitatie en de gemeente Assen eenzelfde bedrag bijdraagt.

Advies Operationele Strategie Groningengasveld 2020-2021

Gedeputeerde Staten brengen haar jaarlijkse advies uit aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning uit het Groningenveld. Het advies is om de gaswinning te laten plaatsvinden is op basis van de strategie met de kleinste kans op negatieve effecten voor Noord-Drenthe. Daarnaast verzoekt het college de minister om een snelle afwikkeling van de schade en de versterking in het gebied. Ook dringen zij aan op een onderzoek naar de mogelijkheid tot definitieve sluiting van het Groningenveld vanaf 2022, zonder dat hierbij de leveringszekerheid in gevaar komt.

Subsidiëring Freedom Ride

De Freedom Ride is een toertocht voor wielrenners die gaat langs locaties die een belangrijke rol speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nu deel uitmaken van de internationale Liberation Route Europe. Profs en recreanten leggen onder de titel ‘Fietsen in Vrijheid’ samen een route af langs herinneringen aan de oorlog. De Freedom Ride was gepland voor 5 mei 2020, maar is in verband met de Coronacrisis verschoven naar een later tijdstip (najaar 2020 of voorjaar 2021). Gedeputeerde Staten hebben besloten de uitvoering van de Freedom Ride te ondersteunen met een subsidie van € 65.000,--

Ontwerp-hoofdlijnen dienstregeling bus 2021 Groningen Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Ontwerp-hoofdlijnen dienstregeling 2021 van het OV-bureau Groningen Drenthe naar Provinciale Staten gestuurd en gevraagd om eventuele reacties vóór de definitieve vaststelling.

Investeringsagenda, thema Mobiliteit; uitwerkingsvoorstel onderzoekskosten spoorverbinding Emmen-Rheine

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om vanuit de Reserve Investeringsagenda € 500.000,-- beschikbaar te stellen voor onderzoeken naar de personenspoorverbinding Emmen-Rheine. Sinds 2018 werkt Drenthe samen met Duitse partners aan dit project; nadere verkennende onderzoeken zijn noodzakelijk voor toekomstige besluitvorming.

Sociale Agenda 2020-2023

Gedeputeerde Staten presenteren Provinciale Staten de Sociale Agenda 2020-2023. In het coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ spraken de collegepartijen af hernieuwde inzet te plegen op het sociaal domein. Samen met de Drentse gemeenten en maatschappelijke partners is de Sociale Agenda opgesteld met als uitgangspunt: goed leven voor jong en oud in Drenthe.

Met de Sociale Agenda zetten Gedeputeerde Staten, de Drentse gemeenten en maatschappelijke partners zich de komende jaren in voor passende woningen, leefbare dorpen en steden, verminderen van armoede, goed onderwijs en tegengaan van laaggeletterdheid. Met gelijke kansen voor iedereen, want in Drenthe mag je zijn wie je wilt zijn. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met de Sociale Agenda en € 7 miljoen beschikbaar te stellen uit de Investeringsagenda.

Zie: GS presenteren Sociale Agenda 2020-2023