GS-besluitenlijst 28 april 2020


Mogelijkheid tot opschorten huur van provinciaal vastgoed in verband met Corona

In verband met de Coronacrisis heeft de provincie besloten huurders van provinciaal vastgoed de mogelijk te geven tot opschorting van de huur voor een periode van 3 maanden (van april tot en met juni). Huurders van provinciaal vastgoed die hiervan gebruik willen maken kunnen contact opnemen met de provincie. De provincie komt hiermee tegemoet aan meerdere oproepen vanuit ondernemers en organisaties, het Rijk en belangenorganisaties.

Gedragslijn verlenen uitstel op POP3 beschikkingen provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben een Gedragslijn verlenen uitstel op POP3 beschikkingen Provincie Drenthe vastgesteld. Hierin is bepaald dat verzoeken om uitstel bij POP-3 projecten die te kampen hebben met de PAS- (stikstof depositie), PFAS (bodemvervuiling met poly- en perfluoralkylstoffen) of de Coronacrisis problematiek gehonoreerd kunnen worden onder bepaalde voorwaarden.

Uitstellen vaarseizoen 2020

Gedeputeerde Staten hebben in verband met de coronacrisis opnieuw de start van het vaarseizoen 2020 uitgesteld. Eerder al was besloten om de winterdienstregeling tot 1 mei te verlengen. Door het nieuwe besluit zullen tot 1 juni 2020 de provinciale bruggen en sluizen op basis van het winterregime worden bediend.

Beantwoording brief werknemersvertegenwoordiging FNV Noord en CNV Noord over coronacrisis

Gedeputeerde Staten onderschrijven in een brief aan werknemersvertegenwoordiging FNV Noord en CNV Noord het belang van werk en inkomen voor de mensen in onzekere tijden.

Informerende brief aan Provinciale Staten m.b.t. de gevolgen van COVID-19

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief waarin zij onder andere aangeven hoe de provinciale organisatie omgaat met de gevolgen van de crisis veroorzaakt door COVID-19. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Actualisatie Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) en uitwerking naar OP EFRO

Gedeputeerde Staten stellen de Research & Innovation Strategy for smart specialisation (RIS3) voor Noord-Nederland (NNL) voorlopig vast. Met de RIS3 creëren we samen een open en creatief klimaat waarin we onze sterktes inzetten om de kansen die transities ons bieden te vertalen naar nieuwe ontwikkelkansen en slimme specialisaties die bijdragen aan de brede welvaart van de regio: een circulair, gelukkig en inclusief NNL. De RIS3 vormt de basis voor het opstellen voor het Operationeel Programma voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In het najaar 2020 volgt definitieve vaststelling van de RIS3 dat vervolgens in samenhang met het OP EFRO wordt ingediend bij de Europese Commissie.