GS-besluitenlijst 21 april 2020


Aanvragen innovatiesubsidie Digitale Overheid

Gedeputeerde Staten dienen samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) een aanvraag in voor de Innovatiesubsidie Digitale Overheid. Met de subsidie willen de aanvragers een experiment starten om diverse, losse databestanden over het bedrijfsleven in Drenthe samen te brengen, waardoor ondernemers eenvoudiger kunnen zoeken naar samenwerkingspartners voor innovatie.

Skills The Finals naar Drenthe (motie M2019-14)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de motie ‘Haal Skills the Finals naar Drenthe’.  Het college is voornemens om een bid uit te brengen om Drenthe aan te bieden als gastprovincie in 2022 voor dit meerdaagse evenement met vakwedstrijden voor meer dan duizend (v)mbo-scholieren uit het hele land. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Kaderrichtlijn Water 2022 – 2027

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de Kaderrichtlijn Water die later dit jaar in ontwerp door het college wordt vastgesteld. Aan PS is toegezegd dat zij in de periode voorafgaand aan de vaststelling op de hoogte gehouden zullen worden. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is de geplande informatiebijeenkomst voor de Staten in mei echter komen te vervallen en worden zij met deze brief geïnformeerd.

GR RUD Drenthe: Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Jaarstukken 2019 en de Ontwerpbegroting 2021 van de RUD Drenthe. Voor wat betreft de Ontwerpbegroting 2021 wordt aan Provinciale Staten gevraagd om vóór 4 juni 2020 een zienswijze aan te leveren.

Vervolgopdracht eerstelijns dienstverlening voor de programma’s Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO), Ondernemersfabriek en Kennispoort Drenthe

In verband met de coronacrisis loopt het proces voor integratie van de initiatieven Ik Ben Drents Ondernemer, Ondernemersfabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe vertraging op. Eerder was afgesproken dat het nieuwe programma “Ik Ben Drents Ondernemer 2.0” op 1 juli 2020 van start zou gaan. Tegelijkertijd is juist nu de continuering van de dienstverlening aan het Drentse MKB noodzakelijk. Gedeputeerde Staten hebben besloten de activiteiten van deze drie initiatieven voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 te continueren. Er wordt in de tussentijd doorgewerkt aan de integratie van de initiatieven.

Economische Koers Drenthe 2020-2023

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de Economische Koers Drenthe 2020-2023 vast te stellen. In de Economische Koers zijn de economische doelen en ambities uit het Coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ op hoofdlijnen uitgewerkt. Verdere concretisering vindt later op onderdelen plaats in uitvoeringsprogramma’s. Samen met de stakeholders gaan Gedeputeerde Staten voor een ‘sterke, slimme en groene economie met impact’. Met deze inzet wil de provincie impact ofwel economisch rendement en maatschappelijke meerwaarde creëren. Zo draagt ze bij aan een toekomstbestendige Drentse economie. Meer informatie

Toestemming verzamelbesluit gemeenteraad Assen

Gedeputeerde Staten verlenen de gemeente Assen toestemming tot het aangaan van verplichtingen, zoals vastgelegd in een verzamelbesluit. Het college heeft geen strijd met het algemeen financieel belang of recht geconstateerd.

Besluit op bezwaar Stichting GAS DrOvF

Gedeputeerde Staten hebben het bezwaarschrift van Stichting GAS DrOvF tegen de afwijzing van de subsidieaanvraag ongegrond verklaard. Ter motivering van dit besluit heeft Gedeputeerde Staten zich gebaseerd op een advies van de Commissie Rechtsbescherming van de provincie Drenthe.

Ondertekening Prestatieovereenkomst voor de vergoeding van de werkzaamheden van RVO.nl POP3 2020 niet-grondgebonden maatregelen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de prestatieovereenkomst niet-grondgebonden maatregelen POP3 2020. Dit betreft de prestatieovereenkomst voor de vergoeding van de werkzaamheden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uitvoert voor de provincie Drenthe.

Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2019 Wet algemene bepalingen omgevingswet

Gedeputeerde Staten hebben het Jaarverslag 2019 vastgesteld7 voor het interbestuurlijk toezicht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en zenden dit toe aan de Drentse gemeenten en het waterschap Drents Overijsselse Delta. De provincie ziet toe op uitvoering van die wet en geeft in het verslag aanbevelingen voor verbetering daarvan.

Brief aan ministerie van BZK over Regio Deal Focus op vrijetijdseconomie (VTE)

Gedeputeerde Staten sturen, mede namens de Stuurgroep Vitale Vakantieparken, een brief aan het Ministerie van BZK naar aanleiding van het negatieve rijksbesluit over de Regio Deal ‘Focus op vrijetijdseconomie’. In de brief geeft de provincie, als penvoerder van de Regio Deal, aan het negatieve rijksbesluit te betreuren en graag nader in overleg te willen over mogelijkheden voor samenwerking met het Rijk voor het realiseren van de doelen in de Regio Deal.

Garantstelling aan Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (St. NEF) voor 75 jaar en ouder

Gedeputeerde Staten stellen voor een subsidie in de vorm van een garantie tot een maximaal bedrag van 500.000 euro aan Stichting Nationaal Energiebespaarfonds beschikbaar te stellen. Dit om energiebespaarleningen te kunnen verlenen aan eigenaren-bewoners in Drenthe die ouder zijn dan 75 jaar. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van dit voorstel kenbaar te maken.

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten per brief te informeren over de uitbreiding van het Drentse elektriciteitsnetwerk door TenneT. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl