GS-besluitenlijst 14 april 2020


Bevindingen financieel toezicht waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest 2020

De provincie Groningen en de provincie Drenthe hebben gezamenlijk de vastgestelde Begrotingen 2020 en Jaarrekeningen 2018 van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest ontvangen en beoordeeld. Die stukken geven geen aanleiding tot het instellen van bestuurlijke interventies. De financiële continuïteit van de waterschappen is gewaarborgd.

Rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het plan van aanpak en het Controleplan 2020 als voorbereiding op de wettelijk verplichte rechtmatigheidsverantwoording bij de Jaarrekening 2021.

Reactie op advies Ronde Tafel Wolf

Gedeputeerde Staten hebben een reactie vastgesteld op de aanbevelingen die door vertegenwoordigers vanuit de schapenhouderij, landbouw- en natuurorganisaties in februari zijn besproken tijdens de Wolventafel.
Kern van de reactie is dat de provincie een voorbereidende gebiedscommissie in zal stellen. Deze gaat een plan opzetten en uitvoeren voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen aanvallen van wolven. Dit gebeurt volgens een zogenaamde voorlopers-regeling, waarvoor Gedeputeerde Staten een startbedrag € 50.000,-- reserveren. Meer informatie

GR SNN: Jaarrekening 2019, Conceptbegroting 2021 en Begroting 2020 na wijziging

Gedeputeerde Staten hebben de Jaarrekening 2019 ter kennisname en de Begroting na wijziging 2020 en de Conceptbegroting 2021 SNN voor een zienswijze aan Provinciale Staten gestuurd.

GR Prolander: Jaarrekening 2019, Ontwerp-Begrotingswijziging 2020 en de Ontwerp-Programmabegroting 2021

Gedeputeerde Staten hebben de Jaarrekening 2019 ter kennisname en de Ontwerp-begrotingswijziging 2020 en Ontwerp-Programmabegroting 2021 van Prolander voor een zienswijze aan Provinciale Staten voorgelegd.

Statenbrief over brand Attero

Provinciale Staten worden door Gedeputeerde Staten per brief geïnformeerd over de laatste brand bij Attero te Wijster: over wat er is gebeurd, over de oorzaken en over de uitvoering van maatregelen.

De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

OV-bureau Groningen Drenthe; Ontwerpbegroting 2021 en Jaarstukken 2019

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten door middel van een Ontwerpbegroting over de beoogde begrotingskaders voor 2021 en over de Jaarstukken 2019 van het OV-bureau Groningen Drenthe. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording vragen meerdere fracties over opkoop stikstofruimte door Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van meerdere fracties beantwoord inzake het opkopen van stikstofruimte door de provincie Noord-Brabant. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Jaarstukken 2019

Gedeputeerde Staten hebben de Jaarstukken 2019 vastgesteld en doorgeleid naar Provinciale Staten. De Jaarstukken zijn ook digitaal beschikbaar via de website van de provincie. Via de Jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten financieel verantwoording af over het boekjaar 2019. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om het rekeningresultaat van € 3.683.655,-- toe te voegen aan de Financieringsreserve. Meer informatie

Jaarstukken 2019 ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe'

Gedeputeerde Staten, in de hoedanigheid van Algemeen Bestuur van het ‘Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’, hebben het Dagelijks Bestuur goedkeuring verleend voor het gevoerde beleid van het Nazorgfonds met de daaraan verbonden baten en lasten, zoals opgenomen in de Jaarrekening 2019 ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’.

Schriftelijke Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) NV NOM op 10 april 2020 en opheffen IFNN en agiostorting NOM

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de jaarstukken 2019 van de N.V. NOM en hebben deze ter informatie toegezonden aan Provinciale Staten. Tevens hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met voornemen om het Innovatiefonds Noord-Nederland (IFNN) op te heffen en een agiostoring in de N.V. NOM te doen.

Concept-Regionale Energie Strategie (RES)-regio Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Concept-Regionale Energiestrategie (RES)-regio Drenthe vastgesteld en leggen deze ter bespreking voor aan Provinciale Staten. In de Concept RES geeft de regio Drenthe aan welke ruimte er in Drenthe is voor uitbreiding van grootschalige hernieuwbare elektriciteit (bestaande uit zonne- en windenergie). Het Drentse aanbod is opgebouwd uit al bestaande initiatieven, geplande initiatieven en nieuwe ambities van de gemeenten. Om dit te kunnen realiseren, werken netbeheerders aan de uitbreiding van het bestaande elektriciteitsnetwerk in Drenthe.