GS-besluitenlijst 7 april 2020


Incidentele subsidie Molenstichting

De Molenstichting Drenthe wil een betere beleving en benutting van molens realiseren. Er worden informatieborden geplaatst, de digitale ontsluiting wordt verbeterd en er komen zitplekken en oplaadpunten bij de molens. Voor het uitvoeren van dit plan ontvangt de Molenstichting Drenthe een subsidie € 40.000,-.

Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit RVO.nl POP3-subsidies Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben het mandaatbesluit aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gewijzigd zodat deze in overeenstemming is met de werkzaamheden die het RVO.nl voor de provincie uitvoert binnen POP3.

Bevoorschotting RUD voor de uitvoering van bodemprojecten in 2020

Het meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 vormt het kader voor het herstellen van de bodemkwaliteit en het beheersen van risico's als gevolg van verontreiniging. De uitvoering van de provinciale bodemprojecten wordt verzorgd door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma zijn door het Rijk bodemmiddelen toegekend. Van deze middelen stellen Gedeputeerde Staten 1.0 miljoen euro beschikbaar aan de RUD voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten in 2020.

Vrijwilligersprijs Drenthe: het compliment van Drenthe!; uitvoering motie M 2019-18

Gedeputeerde Staten stellen voor om in de Voorjaarsnota 2020 en de actualisatie Begroting 2020 € 31.000,-- structureel beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de vrijwilligersprijs Drenthe: het compliment van Drenthe! Met deze prijs is de provincie voornemens om haar waardering uit te spreken aan alle vrijwilligers die actief zijn in Drenthe en de positieve invloed die zij daarmee hebben op de leefbaarheid en dynamiek. Drenthe heeft tot 2008 een dergelijke prijs gekend. Met de Vrijwilligersprijs wordt invulling gegeven aan de motie van Provinciale Staten.

Beantwoording brief Bouwend Nederland

Bouwend Nederland heeft haar zorg uitgesproken over het (blijven) realiseren van projecten. Het coronavirus en de vergaande maatregelen die nu worden genomen hebben een impact op mens en bedrijfsvoering. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording aan inzet te plegen om het werk, zoveel als verantwoord & mogelijk is door te laten gaan.

Wob-verzoek toepassing AVI-bodemas bij baanverlenging GAE

Gedeputeerde Staten hebben een beslissing genomen op een Wob-verzoek inzake de toepassing van AVI-bodemas bij de baanverlenging van Groningen Airport Eelde.De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Vaststelling subsidieregelingen Versneller Innovatieve Ambities 2020

De regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA 2020) heeft als doel het stimuleren van (circulair) onderzoek en ontwikkeling in het mkb in de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. Bij de drie verschillende onderdelen van de regeling worden innovaties en vernieuwingen die onderscheidend zijn gestimuleerd. In 2019 hebben 38 Drentse bedrijven gebruik gemaakt van deze regeling. De regeling wordt vanaf 4 mei 2020 opengesteld. Het loket voor deze regeling is bij het SNN. In totaal zal eerst € 7 miljoen aan EFRO-middelen worden ingezet. Eind 2020 zal worden bekeken of er nog meer EFRO-budget kan worden ingezet voor deze succesvolle regeling.

AgroAgenda Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor de jaren 2020-2023 de AgroAgenda Noord-Nederland te ondersteunen met € 75.000 per jaar. Door financiering van de AgroAgenda is het mogelijk om onder andere de kennismanager van de AgroAgenda in te zetten binnen het Regioteam van de Regiodeal NIL. Daarnaast is de AgroAgenda in noordelijk verband het platform/netwerk voor de agribusiness in Noord-Nederland