GS-besluitenlijst 31 maart 2020


Vervreemding aandelen in Groningen Airport Eelde N.V. door gemeente Groningen

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de vervreemding van de aandelen Groningen Airport Eelde door de gemeente Groningen. In een brief hierover aan het college van B&W van Groningen hebben Gedeputeerde Staten drie voorwaarden meegeven voor de vervreemding van het aandelenbelang. Gelijktijdig met het sturen van deze informatie aan Provinciale Staten, hebben Gedeputeerde Staten ook technische vragen van de fractie van de SP beantwoord die mede betrekking hebben op de aanvraag van een herziening van het luchthavenbesluit door GAE

Stand van zaken uitvoering motie PET-flessen (motie M 2019-28)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de aangenomen motie M 2019-28. Voor de uitvoering van de zogenaamde motie PET-flessen wil het college eerst de opzet van een basisinfrastructuur voor het gescheiden inzamelen van petflessen bekijken in relatie tot de verwachte invoering van een landelijk statiegeldsysteem voor kleine plastic flessen. Dit is van belang om een robuust uitvoeringsvoorstel te kunnen maken en tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de Plastic Ambassadeurs te Emmen.

Jaarstukken 2020 van de Regio Groningen Assen

De Stuurgroep van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen heeft de Jaarstukken 2020 besproken. De stukken bestaan o.a. uit de Jaarrekening 2019 en het Uitvoeringsprogramma 2020 en de Conceptbegroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen 2020. De stukken zijn nu aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten en worden behandeld in de Statencommissie OGB op 13 mei 2020. Vaststelling van de stukken door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen is gepland op 26 juni 2020.

Beantwoording Statenvragen FvD over maximumsnelheid hulpdiensten

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de FvD-fractie beantwoord over de gevolgen van de beperking van de maximumsnelheid op snelwegen voor hulpdiensten. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Samenwerkingsovereenkomst met en subsidieverstrekking aan de gemeente Assen ten behoeve van de Doorfietsroute ‘de Groene As’

Gedeputeerde Staten stellen de samenwerkingsovereenkomst vast en hebben het voornemen om de gemeente Assen een maximale subsidie van € 3.499.202,- te verstrekken voor de realisatie van een deel van de Doorfietsroute ‘de Groene As’ op het grondgebied van de gemeente Assen. Provinciale Staten kunnen hierop nog hun wensen of bedenkingen inbrengen.

Samenwerkingsovereenkomst met en subsidieverstrekking aan de gemeente Tynaarlo ten behoeve van de Doorfietsroute ‘de Groene As’

Gedeputeerde Staten stellen de samenwerkingsovereenkomst vast en hebben het voornemen om de gemeente Tynaarlo een subsidie ter grootte van € 482.979,-  te verstrekken voor de realisatie van een deel van de Doorfietsroute ‘de Groene As’ op het grondgebied van de gemeente Tynaarlo. Provinciale Staten kunnen hierop nog hun wensen of bedenkingen inbrengen.

Onttrekken aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats Brunlaan te Peize

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de openbare parkeerplaats ter hoogte van de Brunlaan te Peize definitief te onttrekken aan het openbaar verkeer. Voor de veiligheid is het noodzakelijk om bij de fietstunnel onder de N372 die hier is gerealiseerd een geleiderail te plaatsen. De parkeerplaats is daarmee fysiek niet meer bereikbaar.

Energietransitie-agenda ‘Samen doorpakken’ 2020-2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Energietransitie-agenda 'Samen doorpakken' 2020-2023 ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten om vanuit deze agenda de energietransitie in Drenthe verder voort te zetten. Samen met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners willen Gedeputeerde Staten de energie-opgave voor Drenthe realiseren. De focus ligt onder andere op het ondersteunen van dorps- en wijkinitiatieven en energiecoöperaties, het Drentse energiesysteem van de toekomst, de mogelijkheden van waterstof als nieuwe energiedrager en het bieden van handelsperspectief voor inwoners en ondernemers. De Energietransitie-agenda is een uitwerking van het hoofdstuk Klimaat en Energie uit van het Coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’.

Meer informatie in het persbericht

Besluit op bezwaar tenaamstelling Wnb-vergunning Hoofdvaartsweg 184 Assen

Gedeputeerde Staten hebben bezwaren tegen het overschrijven van een natuurvergunning op naam van de gemeente Assen ongegrond verklaard. De gemeente Assen heeft een bedrijf met grond gekocht van een pluimveehouder die een natuurvergunning had. De provincie heeft de natuurvergunning daarna overgeschreven naar de gemeente, waartegen de pluimveehouder bezwaar maakte. De Commissie Rechtsbescherming heeft daarop geadviseerd dat een natuurvergunning niet overgeschreven kan worden. Gedeputeerde Staten zijn echter van mening dat de vergunning moet staan op naam van de zakelijk gerechtigde op de gronden en de opstallen en heeft daarom dit advies niet overgenomen.

Wob-verzoek inzake de natuurtoestemming en huidige vergunningsaanvraag van bedrijf in Klazienaveen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de natuurtoestemming en huidige vergunningsaanvraag van het bedrijf gelegen aan de Gantel 37 in Klazienaveen openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op de pagina Wob-verzoeken.

Afdoening toezegging over de verstrekte subsidies voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Gedeputeerde Staten voldoen aan de toezegging aan Provinciale Staten inzake het verzoek om aanvullende informatie over de verstrekte subsidies voor de projecten die voortkomen uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Met deze brief informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten hierover.

Aanpassing borgtocht Attero in kader van afdekverplichting stortplaats Wijster

Gedeputeerde Staten gaan akkoord met een wijziging op de borgtocht die Attero aan de provincie heeft gegeven in het kader van de afdekverplichting voor de stortplaats te Wijster. De wijziging is in lijn met de bestaande afspraken en vloeit voort uit verkoop van Attero aan nieuwe aandeelhouders. De borgtocht biedt (financiële) zekerheid dat Attero haar verplichtingen nakomt. Het bedrag van de borgtocht blijft ongewijzigd.

Beantwoording statenvragen FvD over samenwerking met Faunabeheereenheid Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de fractie van het Forum voor Democratie beantwoord over de samenwerking tussen de provinciale organisatie en de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE). Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Wob-verzoek inzake Bestuurscommissie Veenhuizen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten de zienswijzen van belanghebbenden, die zijn opgevraagd bij de totstandkoming van eerdere Wob-besluiten Bestuurscommissie Veenhuizen, openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten zijn te vinden op de pagina Wob-verzoeken.

Subsidieregelingen MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren in Noord-Nederland 2020

Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van € 465.000,-- beschikbaar voor de uitvoering van de Subsidieregelingen MIT haalbaarheid 2020 en MIT R&D samenwerking.

Dit bedrag is bedoeld als cofinanciering van de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit deze regelingen kunnen Drentse ondernemers ondersteuning krijgen voor een haalbaarheids- en innovatieadvies en R&D-samenwerkingsprojecten.

De regelingen worden uitgevoerd door het SNN.