GS-besluitenlijst 17 maart 2020


Overdracht peilbeheer Drentsche Hoofdvaart en Meppelerdiep

Op 1 april 2020 draagt de provincie het peilbeheer van de Drentsche Hoofdvaart en het Meppelerdiep over aan het waterschap Drents Overijsselse Delta, zoals afgesproken in 2018.

Toestemming besluiten gemeenteraad Assen

Gedeputeerde Staten houdt toezicht op de financiën van de gemeente Assen. Vanuit die rol hebben wij een aantal financiële verplichtingen van de gemeente Assen gecontroleerd en hebben we geconstateerd dat er geen strijd is met het algemeen financieel belang of recht is.

Subsidieverlening van Tranendal naar Slagveld

Gedeputeerde Staten hebben een incidentele subsidie toegekend voor de uitgave van het boek “Van Tranendal naar Slagveld”.  Het boek focust niet op bevrijders of verzetsstrijders, maar op de ‘andere kant’ van het verhaal, het grijze gebied van de jonge mannen en vrouwen die om diverse redenen juist naar het oorlogsgebied trokken.

Beantwoording vragen PvdA-fractie over stankoverlast nieuwbouw Noblesse Wijster

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de PvdA-fractie over stankoverlast nieuwbouw Noblesse te Wijster beantwoord. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Beantwoording vragen PvdA-fractie over geplande reclamezuilen langs de A28

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de PvdA-Statenfractie over geplande reclamezuilen langs de A28. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Samenwerkingsovereenkomst Noord Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

Gedeputeerde Staten hebben besloten om samen met de provincies Groningen en Friesland en de regionale netwerk-beheerders een plan van aanpak op te stellen om het elektrisch vervoer in Noord-Nederland te stimuleren.

Beantwoording vragen SP-fractie over Wildgroei van waterstof in Groningen

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de brief aan de SP-fractie, in afschrift aan de overige Statenleden. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Afdoening toezegging over handhavend optreden bij energiebeheer

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten gevraagd wat de mogelijkheden zijn van handhaving bij energiebeheer bij bedrijven. In antwoord daarop beschrijven Gedeputeerde Staten de huidige werkwijze, de andere mogelijkheden die de provincie heeft als bevoegd gezag en de mogelijkheden van energietoezicht bij meer dan alleen de 51 bedrijven vallend onder provinciaal bevoegd gezag. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Wob-verzoek bemaling en parkeerplaatsen fietstunnel N372

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake bemaling en berichtgeving rondom parkeerplaatsen aan de Brunlaan, in het kader van het project fietstunnel N372 te Peize, openbaar te maken.

Afronding programma Vitaal Platteland

Gedeputeerde Staten hebben besloten de resterende €600.000,- uit de regeling Vitaal Platteland voor 2020 in te zetten voor het toekomstbestendig maken van de dorpen in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en Hoogeveen. Met een regio brede aanpak die dicht tegen de doelstellingen van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe aan zit, kunnen beide geldstromen elkaar versterken. De middelen Vitaal Platteland worden dan ingezet voor de leefbaarheid in de dorpen, waarbij onder meer verduurzaming van particulier woningbezit en investeringen in veiligheid en comfort van woningen van belang zijn. De herbesteding van deze middelen is in samenspraak met de genoemde vijf gemeenten, waar de regeling Vitaal Platteland werd uitgevoerd. De gemeenten verzorgen cofinanciering.