GS-besluitenlijst 10 maart 2020


Besluit tijdelijk gebruik WILG-gebied Nieuw Schoonebeek

GS heeft besloten om het Besluit Tijdelijk Gebruik voor het WILG-gebied Nieuw Schoonebeek vast te stellen en dit ter inzage te leggen bij het Kadaster te Groningen.

Voorfinanciering LEADER projecten

GS heeft besloten tot voorfinanciering van LEADER-projecten met een niet-economisch karakter. Het gaat om projecten, die een subsidie vanuit LEADER toegezegd hebben gekregen, maar die moeizaam van de grond komen, omdat initiatieven dit niet kunnen voorfinancieren. Dat is zonde van de energie en voortvarendheid van initiatiefnemers (veelal burgerinitiatieven). Door een deel van de subsidie in de vorm van een lening vooraf uit te keren, kunnen de initiatiefnemers snel van start met de uitvoering.

Reactie op nieuwe busconcessie van de provincie Fryslân

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft in een inspraakreactie op het ontwerp-programma van eisen voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie van de provincie Fryslân met name gewezen op de belangen van de grensoverschrijdende buslijnen voor de bereikbaarheid van de Drentse dorpen Een, Veenhuizen en Zuidvelde.

Subsidiëring Schuilingcongres van Historische Vereniging Annen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een incidentele subsidie van € 4.480,-- beschikbaar te stellen aan De Historische Vereniging Annen voor het organiseren van het Schuilingcongres 2020. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Het thema van het congres is 'Het Landschap als uitgangspunt'. Het congres vindt plaats op 20 mei 2020.

Wob-verzoek inzake wegomlegging N374

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de wegomlegging N374 - tussen hectometerpaal 30,8 en hectometerpaal 30,9 - openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: Wob-verzoeken

Brief college B&W Aa en Hunze over de gedeeltelijke verdubbeling N34

Gedeputeerde Staten hebben een antwoord gestuurd op een brief van het college van de gemeente Aa en Hunze aangaande de toename van het verkeerslawaai van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34, de planologische procedure en de landschappelijke inpassing.

IBT huisvesting statushouders

Gedeputeerde Staten wijzen de Drentse gemeenten op het wel of niet behalen van hun taakstelling voor de tweede helft van 2019. Gemeenten die de taakstelling niet hebben gehaald, krijgen de kans dit in de eerste helft van 2020 alsnog te doen. Gemeenten in Drenthe hebben momenteel vaker moeite om statushouders te huisvesten vanwege krapte in het woningaanbod.