GS-besluitenlijst 3 maart 2020


Subsidie Stichting Zwembad Peize voor het realiseren van een energieneutraal zwembad en collectieve energieoplossing

De provincie Drenthe verleent Stichting Zwembad Peize een subsidie van € 78.500,-- voor de realisatie van een energieneutraal zwembad en het realiseren van een collectieve energieoplossing waar ook omwonenden en bewoners gebruik van maken. Meer informatie.

Wijzigingen Subsidieregelingen t.b.v. het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe

De aanvraagtermijn van de subsidieregeling Duurzaam Presenterende Melkveehouders is gewijzigd. Aanvragen is nu mogelijk van 1 april 2020 tot 1 mei 2020. Daarnaast zijn er in deze regeling en in de Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe wijzigingen doorgevoerd. GS hebben daarom deze twee subsidieregelingen, die binnen het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe vallen, opnieuw vastgesteld. De subsidieregelingen zijn bedoeld voor melkveebedrijven die eerder via het bovengenoemde project een duurzaamheidsplan hebben laten opstellen, te stimuleren om stappen te maken in het verduurzamen van hun bedrijf. Bedrijven die stappen hebben gemaakt kunnen een beloning via deze subsidieregelingen krijgen.

Rapportage 4e kwartaal 2019 Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten de 4e Kwartaalrapportage 2019 die is ontvangen van Groningen Airport Eelde doorgestuurd. Dit om hen te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.

Nieuwe koepelovereenkomst en DVO’s Prolander 2020-2023

De provincies Drenthe en Groningen gaan voor de periode 2020-2023 een nieuwe koepelovereenkomst en dienstverleningsovereenkomsten aan met Prolander. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de provincies elk een aantal bedrijfsvoeringstaken voor Prolander uitvoeren, zoals huisvesting, ICT en personeels- en salarisadministratie.

Verlengen samenwerking op basis van het BOA convenant “Groene Handhaving”

Gedeputeerde Staten hebben het samenwerkingsconvenant “Groene Handhaving” afgesloten. Op basis van dit convenant kunnen Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in het buitengebied nauw samenwerken en op elkaars grondgebied controleren en handhaven. In 2019 is het convenant geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het convenant goed werkt en dat de partijen de samenwerking willen continueren. Het college heeft om deze reden besloten om het convenant voor twee jaar te verlengen. In de tussentijd wordt gewerkt aan een nieuw convenant. De resultaten uit de evaluatie worden meegenomen in de afspraken met alle convenantpartners over de inhoud van het nieuwe convenant.

Wob-verzoek inzake wegomlegging N374

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de wegomlegging N374 - tussen hectometerpaal 30,8 en hectometerpaal 30,9 -  openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op de pagina Wob-verzoeken

Gezamenlijke bossenstrategie Rijk en provincies

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen, waarin afspraken uit het Klimaatakkoord verdere invulling krijgen. Als eerste stap hebben het Rijk en provincies gezamenlijke ambities en doelen voor deze Bossenstrategie geformuleerd. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over deze ambities en doelen voor de landelijke Bossenstrategie. De Bossenstrategie wordt in de zomer van 2020 afgerond.

Gedeputeerde Staten besluiten om alvast een provinciaal proces op te starten om de landelijke ambities en doelen op provinciaal niveau uit te werken.Meer informatie.

Ondertekening samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken

Gedeputeerde Staten ondertekenen de samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken . Provincie Drenthe ondertekent de verklaring samen met het Rijk, enkele provincies, gemeenten en andere partijen om eigenaren van asbestdaken te stimuleren en ondersteunen bij de verwijdering van deze daken.

Vragen SP-fractie over Camping Anloo en het Programma vitale vakantieparken.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de SP-fractie over Camping Anloo beantwoord