GS-besluitenlijst 25 februari 2020


Boekjaarsubsidie Stichting Landelijk Fietsplatform 2020 t/m 2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor de komende jaren (2020-2023) de Stichting Landelijk Fietsplatform (SLF) met € 15.297,-- te blijven subsidiëren voor de instandhouding van de kwaliteit van Lange Afstand Fietsroutes en het delen van kennis over fietsen, onder voorbehoud van goedkeuring van de Begrotingen 2021, 2022 en 2023 door Provinciale Staten. Uit het onderzoek van de SLF blijkt dat Drenthe een belangrijke fietsprovincie is. Er worden jaarlijks ruim 7,5 miljoen recreatieve fietstochten gemaakt in Drenthe en daarbij wordt 326 miljoen euro uitgegeven, waarvan 66 miljoen aan fietstrektochten.

Derde ronde project MuseumTV

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een bedrag van € 53.000,-- beschikbaar te stellen aan de Stichting ‘Ons Museum’ voor het laatste project van MuseumTV. De laatste 19 kleine Drentse musea krijgen hiermee de kans om promotiefilmpjes te laten maken. Met de projecten van MuseumTV is een impuls gegeven aan de promotie van het totale museale aanbod in Drenthe.

Subsidieaanvraag NoordseVeld op Rozen

De provincie Drenthe verleent de coöperatie in oprichting ‘NoordseVeld op Rozen’ een subsidie van € 7.000,-- voor de oprichting van een energiecoöperatie en het werven van deelnemers bij het aanleggen van 2000 zonnepanelen op (5 tot 6) grote daken om lokaal eigenaarschap te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstelling.

Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland – Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland (NNN) - Drenthe vastgesteld. Met deze regeling kunnen terrein-beherende organisaties en particuliere eindbeheerders grond kopen binnen het NNN om zo bij te dragen aan het realiseren van de natuurdoelstellingen van het Programma Natuurlijk Platteland.

Gedeeltelijke verdubbeling N34

Gedeputeerde Staten hebben de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 vastgesteld en leggen deze gedurende zes weken ter inzage. Iedereen kan hierop reageren. In de NRD staat welke alternatieven voor de verdubbeling van de N34 en het verbeteren van de doorstroming op het verkeersplein Gieten onderzocht gaan worden. Na definitieve vaststelling in november dit jaar door Provinciale Staten zal het onderzoek uitgevoerd worden. Daarna volgt een besluit over welk alternatief het wordt en daarna moet het projectbesluit nog worden vastgesteld. In 2026 zou het werk dan kunnen aanvangen.  Lees voor meer informatie het persbericht.

Kaderbrief 2021 Prolander

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met toezending van de Kaderbrief 2021 Prolander aan Provinciale Staten

IT Hub Hoogeveen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor € 1.500.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een IT Hub in Hoogeveen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de acties gericht op het behoud van TVM en speelt de provincie in op de digitale transitie. De IT Hub wordt een dynamische, creatieve en inspirerende omgeving waarin business, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen. In de komende periode wordt samen met overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijfsleven gewerkt aan de opzet en invulling van de IT Hub. De IT Hub is een aanvulling op het Drentse innovatie ecosysteem. Lees voor meer informatie het persbericht.

Publicatie IPO-standpunt over MARF-advies ‘Verbinden en vernieuwen’

De Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO heeft besloten om het provinciale standpunt over het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) ‘Verbinden en vernieuwen’ te publiceren op de website van BIJ12. De MARF stelt in zijn advies een verandering voor in de systematiek van tegemoetkoming van faunaschade. Het IPO heeft daarop een standpunt geformuleerd, waarin wordt aangegeven de door de MARF voorgestelde richting te onderzoeken.

Reactie op brief VDG ‘Samenwerken aan opgaven voor Drenthe’ en bestuurlijk overleg van 11 november 2019

Gedeputeerde Staten hebben een brief gestuurd aan het bestuur van de Vereniging Drentse Gemeenten over 'Samenwerken aan de opgaven voor Drenthe'.

Uitvoering motie Universiteit van het Noorden (M2019-10)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van motie waarin werd verzocht te anticiperen op het aanbod van de RUG en in gesprek te gaan met betrokken partijen aangaande de totstandkoming van een Universiteit van het Noorden.

Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over de Universiteit van het Noorden

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de Universiteit van het Noorden beantwoord. De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl.