GS-besluitenlijst 4 februari 2020


Intrekking Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe

In de periode van 1 maart 2019 tot 1 december 2019 kon subsidie worden aangevraagd op basis van de Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe. Omdat de aanvraagperiode is verstreken, kan er geen subsidie meer worden aangevraagd en hoeft de regeling niet door te lopen in 2020. Met dit besluit wordt de subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe dan ook ingetrokken en kan er geen gebruik meer van worden gemaakt.

Voordracht Drents Museum landelijke culturele basisinfrastructuur 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het Drents Museum voor te dragen voor de landelijke culturele basisinfrastructuur. Het Drents Museum is het nationale en internationale visitekaartje van Drenthe en voldoet aan alle voorwaarden. Met deze voordracht kan het museum in de periode 2021-2024 aanspraak maken op een landelijke bijdrage van € 250.000,-- per jaar voor het uitvoeren van publieksactiviteiten die verband houden met de collectie.

Subsidie Regionaal Programma Conferentie Nederland Digitaal

Van 14 tot 19 maart staat Noord-Nederland in het teken van de toenemende digitalisering van economie en samenleving. Naast de conferentie Nederland Digitaal werkt een brede coalitie van partijen samen aan een regionaal programma genaamd Noorden Digitaal. Gedeputeerde Staten ondersteunen dit met een bijdrage van € 20.000,--. Het biedt een unieke gelegenheid om digitaal Noord-Nederland (inter-) nationaal op de kaart te zetten. Meer informatie op www.noordendigitaal.nl

Continuering Chemport Europe 2020-2024

De provincie Drenthe heeft de laatste jaren belangrijke stappen gezet op het vlak van de groene chemie/biobased economy. De provincies Drenthe en Groningen hebben – samen met andere partijen – in 2017 besloten hun krachten te bundelen om gezamenlijk de groene chemieclusters in Emmen en Delfzijl en biobased activiteiten verder te brengen. Daartoe is Chemport Europe opgericht. Chemport Europe richt zich op gezamenlijke promotie/branding en gerichte acquisitie. De provincie Drenthe zet verder in op vergroening en heeft besloten deze financiële participatie in Chemport Europe te continueren voor de periode 2020-2024.

Recreatieve ontwikkeling VAM-berg – Afronding fase 1 en beheer- en onderhoudskosten

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 120.000, -- beschikbaar te stellen voor fase 1 van het project Recreatieve Ontwikkeling VAM-berg. Deze middelen worden ingezet voor aanpassingen aan het wandeltracé, het optimaliseren van de bewegwijzering in de omgeving en informatievoorzieningen op locatie. Daarnaast is voor twintig jaar krediet gereserveerd voor het beheer en onderhoud aan de aangelegde infrastructuur op de Drentse berg.

Subsidies grotere wielerevenementen 2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten om subsidie te verlenen aan de organisatie van 2 wielerevenementen. Het betreft de fietsevenementen “NK Wielrennen op de VAM-berg” en “de Ronde van Drenthe”. Met dit besluit is de intentie die het college heeft uitgesproken met betrekking tot het NK Wielrennen bekrachtigd en krijgt de samenwerking met de Ronde van Drenthe een vervolg. Het betreft een bijdrage van € 140.000,-- aan het NK Wielrennen en een bijdrage van € 75.000,-- aan de Ronde van Drenthe.

Letter of Intent VB In For Care

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ondertekenen van de Letter of Intent voor het project In for Care in verband met de afronding van het project. Het project In for Care is een project binnen het Interreg Noordzee Programma dat onder andere gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers die naast hun werk ook mantelzorgtaken verrichten. De provincie Drenthe heeft beleid ontwikkeld ten behoeve van alle Drentse MKB-bedrijven om inzet van deze werknemers op flexibele wijze te vergroten.

Openstellingsbesluit POP3 uitvoering LEADER 2020

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2020 vastgesteld. Met deze openstelling kan in 2020 subsidie worden aangevraagd om de duurzame ontwikkeling van het platteland een krachtige impuls te geven. Daarmee worden de economie en werkgelegenheid in de LEADER-gebieden Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe gestimuleerd. Voor meer informatie zie www.leaderzuidoostdrenthe.nl en www.provincie.drenthe.nl/leaderzuidwest

Subsidieverlening Muziektheater Veenbrand

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om een subsidie van €150.000,- te verstrekken aan de stichting Veenbrand voor de organisatie en uitvoering van het Muziektheaterproject Veenbrand dat in de zomer van 2020 zal worden opgevoerd in het Rensenpark te Emmen. Aan Provinciale Staten worden wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voorstel gevraagd.

Wob-verzoek inzake projecten die mogelijk in de knel komen door de PAS-uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de projecten die mogelijk in de knel komen door de PAS-uitspraak openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten zijn twee weken na de besluitvorming te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Planning jaarcyclus 2020

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de planning van de bestuurlijke jaarcyclus voor het jaar 2020.

Subsidieverstrekking Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) verminderen van perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om samen met het waterschap Hunze en Aa’s in totaal € 346.942,-- subsidie aan LTO-Noord beschikbaar te stellen voor maatregelen die leiden tot vermindering van de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van landbouwpercelen in het Drentse deel van het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt hiermee verbeterd. Deze maatregelen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Uitvoering motie bestrijding eikenprocessierups (M2019-5, 3 juli 2019)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hoe ze de motie met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups willen uitvoeren. In aansluiting op de wens van de gemeenten zetten Gedeputeerde Staten in op kennisdeling op het gebied van de bestrijding en het verbeteren van de samenwerking.  Daarnaast wil het college een meer ecologische inrichting van het buitengebied bevorderen, zodat ook een natuurlijke wijze van bestrijding meer kans heeft.

Kennisgeving voorlopig saldo 2019 NOM

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten in kennis van het feit dat aan de aandeelhouders is aangegeven dat het verwachte saldo van de NOM over 2019 uitkomt op een negatief bedrag van tussen 6,5 en 8,5 miljoen. De Jaarrekening 2019 zal worden vastgesteld in de AvA van de NV NOM van 10 april 2020 en dan is het saldo definitief. Op dit moment is het daarom niet mogelijk om meer dan een indicatie van het definitieve resultaat te geven.

Stand van zaken Luchtruimherziening

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan Provinciale Staten met de stand van zaken ten aanzien van de Luchtruimherziening. Tevens worden de Staten geïnformeerd over de door het college ingediende zienswijze en de reactie van het ministerie hierop.

Wob-besluit, inzake verleende ontheffing kaartlees-rally de “Langste Nacht”

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de kaartlees-rally de “De Langste Nacht” openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn twee weken na de besluitvorming te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Wob-verzoek inzake documenten met betrekking tot emissiegegevens van grote stook-installaties (LCP's)

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek inzake documenten met be-trekking tot emissiegegevens van grote stookinstallaties (LCP's) besloten deze openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Groningen Airport Eelde NV 27 januari 2020

Op basis van de afspraken binnen het Protocol Verbonden Partijen wordt voorzien in het schriftelijk aanbieden van de Begroting 2020 van Groningen Airport Eelde aan Provinciale Staten. Tevens worden de aanbiedingsnotitie en de tussentijdse rapportage van de Raad van Commissarissen toegezonden.