GS-besluitenlijst 21 januari 2020


Toekenning subsidie uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 250.000,-- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling ‘Kromme Elleboog’ in Meppel. De gebiedsontwikkeling betreft onder andere de realisatie van twee appartementencomplexen, een parkeergarage en de herinrichting van het openbaar gebied van de Kromme Elleboog en de Groenmarkt. Met de gebiedsontwikkeling wordt een langdurig verpauperde situatie in de binnenstad van Meppel aangepakt en is daarmee passend bij de doelen van de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. Het besluit wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Lees ook het persbericht.

Weekendstremmingen N33

Gedeputeerde Staten van Drenthe sturen Provinciale Staten de beantwoording van Rijkswaterstaat Noord-Nederland naar op vragen en opmerkingen van de provincie Drenthe en het OV-bureau Groningen Drenthe over de weekendafsluitingen van de N33.

Afdoening toezegging Plandrempel Actieplan EU-Geluidsbelastingkaart

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten op hun verzoek over de plandrempel in het vastgestelde Actieplan EU-Geluidsbelastingkaart.

Afdoening toezegging Definitie groen gas

Gedeputeerde Staten van Drenthe informeren Provinciale Staten op hun verzoek over de definitie van groen gas.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over sluiting KvK Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de PvdA-fractie over de sluiting van de Kamer van Koophandel Drenthe. De antwoorden zijn te lezen op: www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over sluiting KvK Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de VVD-fractie over de sluiting van de Kamer van Koophandel Drenthe. De antwoorden zijn te lezen op: www.drentsparlement.nl