GS-besluitenlijst 7 januari 2020


Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Brzo-taken (Besluit risico's zware ongevallen)

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Samenwerkingsovereenkomst Brzo Noord te ondertekenen. Hiermee wordt vastgelegd dat de Omgevingsdienst Groningen verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Brzo-taken voor de provincie. De Omgevingsdienst zal dat in nauw overleg met de RUD Drenthe uitvoeren. Hiermee is de laatste stap gezet in de implementatie van de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer over de Brzo-taken.

Stand van zaken en voorstel informatiebijeenkomst Zeer Zorgwekkende Stoffen

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten in de brief van 28 mei 2019 toegezegd om hen eind 2019 te informeren over de voortgang van het 'Plan van Aanpak Noord-Nederland emissies Zeer Zorgwekkende Stoffen’ (ZZS). In Drenthe hebben 30 van de in totaal 45 benaderde bedrijven - die vallen onder het bevoegd gezag van de provincie - gereageerd door het invullen van een vragenlijst over de emissies naar lucht en water. Ook de overige bedrijven zullen deze gegevens aan moeten leveren.

Subsidieverstrekking Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om in totaal € 877.691,00 subsidie aan LTO-Noord beschikbaar te stellen voor maatregelen die leiden tot verbetering van de waterbeschikbaarheid en daarmee tot het voorkomen van droogteschade. Deze maatregelen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Wob-verzoek en beslissing op bezwaar

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek van Verwijderverzoek.com inzake een informatieverzoek van de provincie Gelderland gezocht naar documenten. Deze zijn niet aangetroffen en het verzoek kan daarom niet worden gehonoreerd.