GS-besluitenlijst 17 december 2019


Verlengen bestuursovereenkomst Groningen Bereikbaar

Sinds 2013 werken de provincie Groningen, de gemeente Groningen, Rijkswaterstaat, Prorail en de provincie Drenthe samen in Groningen Bereikbaar om bovenlokale infrastructurele projecten op elkaar af te stemmen. Ook zorgt deze samenwerkingsorganisatie voor communicatie richting inwoners en reizigers. De bestuursovereenkomst voor Groningen Bereikbaar liep af per 1 januari 2020. Dit wordt nu met een jaar verlengd. Het komend jaar zal verkennen de deelnemende partijen hoe ze in de toekomst verder willen.

Uitvoeringsprogramma VTH 2020

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 vastgesteld. In dit programma is aangegeven op welke wijze het team VTH de aan het team opgedragen wettelijke taken in 2020 zal gaan uitvoeren.

Verlengen/wijzigen Subsidieregeling ‘Human Resource mkb Drenthe’

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het verlengen van de subsidieregeling “Human Resource mkb Drenthe’. Met deze regeling kunnen mkb-bedrijven hun personeelsbeleid professionaliseren en de inzetbaarheid van hun werknemers verbeteren.

Subsidieregeling Toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben enkele wijzigingen in de subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw 2020 vastgesteld. Deze regeling biedt het subsidiekader voor de uitvoering van het Programma Toekomstgerichte Landbouw. Met de ervaringen in het subsidiejaar 2019 is de subsidieregeling voor 2020 op een aantal punten aangepast en vereenvoudigd, zodat de subsidieregeling nog beter aansluit bij de initiatieven van de landbouw en agribusiness in Drenthe.

Aanvraag subsidie herstel Roodbaard-tuin te Assen door Landschapsbeheer Drenthe

De provincie Drenthe verstrekt een incidentele subsidie van € 15.000,-- aan Landschapsbeheer Drenthe voor het herstel van een parktuin van de 19e-eeuwse Drentse tuinarchitect Lukas Pieter Roodbaard in Assen. Het plan hiervoor is samen met een groep omwonenden bedacht. De parktuin, bij het Wilhelmina Ziekenhuis, zal hiermee een openbaar toegankelijk wandelparkje worden, waarmee de karakteristieke historische tuinstijl voor iedereen te beleven is.

Verlenging Uitvoeringsregeling stimuleringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de uittredingsdatum van de Uitvoeringsregeling Stimuleringslening Asbestdaken Drenthe te verlengen tot 1 juli 2020. Dit in verband met de voorbereiding van de vaststelling van de Uitvoeringsregeling Stimuleringslening Asbestdaken Drenthe 2.0. Deze wordt medio voorjaar 2020 vastgesteld. Door nu te verlengen, kunnen eigenaren van asbestdaken ook na 1 januari een aanvraag indienen in afwachting van de vaststelling van de nieuwe regeling 2.0.

Instemming mandaat uitvoering Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Besluit mandaat. Hiermee machtigen de gemeenten van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe de provincie Drenthe voor onder andere de financiële afwikkeling van projecten die voortkomen uit de Regio Deal.

Aanschaf 10 duurzame (zero emissie) waterstofbussen Emmen

Gedeputeerde Staten stemmen in met de aanschaf van 10 duurzame (zero emissie) waterstofbussen Emmen door het OV-bureau Groningen Drenthe, mede ter stimulering van de waterstofeconomie in Emmen.

Uitvoeringsregeling Vouchers IBDO

Gedeputeerde Staten hebben het budget van de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 voor 2020 vastgesteld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het Drentse ondernemersklimaat, wordt innovatie gestimuleerd en de energie transitie in het MKB versneld. Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht op www.IkBenDrentsOndernemer.nl

Financieel toezicht begrotingen 2020 Drentse gemeenten

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat de begrotingen van elf Drentse gemeenten aan de eisen voldoen die in de Gemeentewet worden gesteld. Dat is niet het geval voor de gemeente Assen.  Deze gemeente heeft geen structureel en reëel sluitende begroting vastgesteld. Ook maakt de meerjarenraming niet aannemelijk dat dit evenwicht hersteld wordt. Daarom valt de gemeente Assen onder het preventief (vooraf) financieel toezicht. Dat wil zeggen dat de begroting en de wijzigingen daarvan goedgekeurd moeten worden door Gedeputeerde Staten. Hierover zijn de fractievoorzitters van de Gemeenteraad en het College van B&W geïnformeerd. Ook is het besluit per brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd en naar Provinciale Staten. Het college heeft hierbij opnieuw haar zorgen geuit over de financiële positie van de Drentse gemeenten. Lees voor meer informatie de brief. (pdf, 77 kB)

Overeenkomst van geldlening WMD

Gedeputeerde Staten gaan akkoord met de overeenkomst voor de geldlening aan de WMD. Hiermee wordt invulling gegeven aan het besluit dat Provinciale Staten hierover op 13 november 2019 heeft genomen.

Aanvraag subsidie revitalisering voormalig gemeentehuis Borger tot Hunebedcity

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 250.000,-- beschikbaar te stellen voor de revitalisering van het voormalige gemeentehuis te Borger. De revitalisering en ombouw tot ‘Hunebedcity’ draagt bij aan het behoud van een karakteristiek pand op een prominente plek in Borger en zorgt voor een sterke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Het project past daarmee bij de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden. Het besluit wordt aan Provinciale Staten voorgelegd voor eventuele wensen en bedenkingen. Zie ook het persbericht.

Managementletter 2019

Ieder jaar stelt de huisaccountant van de provincie een managementletter op voor de directie en Gedeputeerde Staten. Hierin geeft de accountant aan hoe het staat met de bedrijfsvoering en interne processen van de provincie, zoals aanbestedingen, subsidieverstrekkingen en automatisering. Dit geeft de organisatie de gelegenheid haar processen te verbeteren. Het college geeft in de bijgevoegde reactie aan de aanbevelingen over te nemen. Het stuk wordt ter bespreking aangeboden aan de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) van Provinciale Staten.

Jaarplan en subsidiëring activiteiten ontwikkelbedrijven NOM 2020

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om aan de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij   € 408.333,33 subsidie te verlenen voor haar activiteiten op het gebied van Business Development en Acquisitie voor 2020. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld hierover wensen of bedenkingen in te brengen.

Adviescommissie POP3 Innovaties voor biodiversiteit Veenkoloniën

Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe hebben besloten een adviescommissie in te stellen voor de beoordeling en rangschikking van de subsidieaanvragen van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën 2019.

IBT-huisvesting statushouders

Gedeputeerde Staten vragen de Drentse gemeenten aandacht te hebben voor de huisvesting van statushouders. In 2019 hebben de gemeenten toegewezen statushouders gehuisvest. Geconstateerd wordt dat de wachttijden in Drenthe door diverse redenen weer oplopen. Vluchtelingenstromen laten zich moeilijk voorspellen. Landelijk wordt waargenomen dat de instroom toeneemt. Hierdoor wordt er volledig beroep gedaan op de taakstellingsruimte van gemeenten.

Project ‘Out of Autoclave Automated Production - Luxovius’

Gedeputeerde Staten hebben besloten het project ‘Out of Autoclave Automated Production – Luxovius’ te cofinancieren met een bijdrage van € 389.796,--, onder voorbehoud van positieve besluitvorming van het SNN.  Doel van het project is het ontwikkelen van een nieuw proces waarmee een hoogkwalitatief thermoplastisch composiet kan worden geproduceerd. Door een verkorting van de procestijd en afname van het energieverbruik wordt de kostprijs van dit product aanzienlijk verlaagd. Dit project heeft grote groei- en marktkansen. Door het verlagen van de kostprijs biedt het toepassingsmogelijkheden in andere sectoren (b.v. automotive).