GS-besluitenlijst 10 december 2019


Vaststelling subsidieplafonds 2020

Voor een groot deel van de Drentse subsidieregelingen stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks een subsidieplafond vast. Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode. De regelingen en subsidieplafonds zijn te vinden op de website van de provincie.

Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht (IBT) waterschap Vechtstromen 2019 van de provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het door het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgestelde en toegestuurde Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht (IBT) waterschap Vechtstromen 2019.

Vervallen Subsidieregeling behoud, beheer en ontwikkeling nationale parken

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de subsidieregeling voor Nationale parken komt te vervallen en voortaan structurele bijdragen via boekjaarsubsidies te verlenen.

Cofinanciering project Startup Eems-Dollard-Regio (CB)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 70.000,-- voor de uitvoering van het project 'Startup Eems-Dollard-Regio’ binnen het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. Het project draagt bij aan een grensoverschrijdend ecosysteem voor startups en entrepreneurship. Door het creëren van een gemeenschappelijke startup-cultuur moet bovendien een duurzaam innovatieklimaat tot stand worden gebracht. De doelgroep van dit project zijn jonge entrepreneurs en startups in de Eems Dollard Regio. De toegevoegde waarde van dit project is dat men regionale kennis en grensoverschrijdende samenwerking tussen jonge entrepreneurs steunt. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de Eems Dollard Regio gestimuleerd en wordt er ook mogelijke toekomstige werkgelegenheid gecreëerd. Het project sluit aan bij de ambities van de Drentse Duitslandagenda 2017-2020 en de Samenwerkingsagenda Nederland - Nedersaksen.

Subsidiëring projecten Biblionet

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan Biblionet Drenthe een subsidie van € 94.074,-- te verlenen voor de organisatie en uitvoering van twee projecten, te weten ‘Lang Leve de Vrijheid’ en ‘Waor is Aeldert’. Beide projecten leveren een bijdrage aan enerzijds het bevorderen van kennis van en begrip voor de Drentse geschiedenis en anderzijds de cultuurparticipatie en educatie binnen het primair onderwijs. De projecten leveren tevens een waardevolle bijdrage aan de herdenkingen in het kader van het Bevrijdingsjaar in 2020. De projecten passen binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe voor de viering van 75 jaar vrijheid in Drenthe.


Integrale Landschapsvisie veenkoloniaal Hoogeveen

De provincie Drenthe verstrekt de Brede Overleggroep Kleine Dorpen en de werkgroep Vitalisering Veenkoloniaalgebied een incidentele subsidie van € 25.700,- voor het opstellen van een integrale landschapsvisie van Hollandscheveld en omgeving. De landschapsvisie moet de cultuurhistorie kunnen verbinden met huidige opgaven zoals krimp en energietransitie, waarbij bewoners en ondernemers uit de drie dorpen Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande centraal staan.

Subsidie vervanging ANWB-monumentenborden op rijksmonumenten

De provincie Drenthe ondersteunt het initiatief van het Recreatieschap en de ANWB om 75 monumentenborden te vervangen en verstrekt hiervoor € 23.928,-- subsidie. Hiermee is de informatievoorziening over dit gebouwde erfgoed weer inzichtelijk en toegankelijk voor bezoekers aan Drenthe en bewoners van Drenthe.


Overeenkomst extra nachttrein Zwolle/Amsterdam – Groningen/Drenthe

De provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Groningen financieren ook voor de jaren 2020 en 2021 de nachttrein tussen Zwolle en Assen. Deze nachttrein stopt op alle tussenliggende stations.

Verkoop breedbandnetwerk Coöperatie ‘De Kop Breed’ Breedband U.A.

Gedeputeerde Staten verlenen toestemming aan Coöperatie ‘De Kop Breed’ om hun glasvezelnetwerk te verkopen aan Vekoglas B.V. ‘De Kop Breed’ ontving als een van de eerste bewonersinitiatieven een lening van de provincie Drenthe voor de aanleg van snel internet in de zogeheten witte gebieden en heeft hiermee in totaal 580 adressen in de gemeente Noordenveld aangesloten. ‘De Kop Breed’ wil zich nu aansluiten bij een meer robuuste organisatie om ook in de toekomst continuïteit te bieden. De eerder verstrekte lening aan ‘De Kop Breed’ (resterend 1.948.986 euro) wordt met de verkoop volledig afgelost.

Stand van zaken Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de stand van zaken omtrent de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting.


Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie over weglekken afvalwater in grensgebied

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de CDA-fractie inzake weglekken van afvalwater in het grensgebied beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Omzetting lening landbouwbedrijf De Jong te Odoorn

Gedeputeerde Staten zetten, zoals overeengekomen bij de start van een proef met energieopslag bij landbouwbedrijf De Jong, een lening om naar een subsidie. Uit de proef blijkt dat de opslag niet rendabel te maken is.

Subsidieverlening SportDrenthe 2020

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het voorgenomen besluit om SportDrenthe ook in 2020 subsidie te verlenen voor breedtesport. Hiermee worden activiteiten georganiseerd die zijn gericht op de stimulering van sportdeelname voor alle Drenten.


Beantwoording schriftelijke vragen van de FvD-fractie over kappen bomen

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de FvD-fractie inzake bomenkap beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Beleidsregels stikstof

Gedeputeerde Staten hebben op 10 december 2019 de beleidsregel intern en extern salderen voor vergunningverlening stikstof vastgesteld. De Raad van State heeft op 29 mei 2019 bepaald dat toestemming voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt niet mag worden gegeven als niet zeker is dat die activiteiten schadelijk zijn voor natuurgebieden. Provincies en Rijk hebben daarna afspraken gemaakt over de manier waarop de vergunningverlening weer op gang kon komen. Begin oktober is daarvoor een Kamerbrief verstuurd en zijn provinciale beleidsregels vastgesteld. Die bleken niet op alle punten goed op elkaar aan te sluiten. Provincies en Rijk hebben vervolgens gewerkt aan meer eenvoudige en eenduidige beleidsregels en daarbij maatschappelijke sectoren geconsulteerd. De vastgestelde beleidsregels vormen hiervan het resultaat.

(Lees voor meer informatie het persbericht)

Afdoening motie M 2019-7 Biomonitoring Attero

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van de motie M 2019-7 ‘Biomonitoring Attero’ de directie van Attero met klem verzocht het instrument biomonitoring opnieuw in werking te stellen. Hiermee kan het vertrouwen van de omgeving worden hersteld. Het college blijft hier aandacht voor vragen bij het bedrijf.

Agiostorting NOM en opheffen IFNN

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met de liquidatie van het Innovatiefonds Noord-Nederland (IFNN) en de opbrengsten daarvan in te zetten als agiostorting in de Investerings- en Ontwikkelmaatschappij Noord-Nederland (NOM) om de liquiditeitspositie van de NOM te verbeteren. Het betreft een voorstel dat door alle aandeelhouders wordt gedragen. Het is voor alle aandeelhouders helder dat de NOM haar publieke taak (het verstrekken van risicodragend kapitaal) moet kunnen blijven uitoefenen. Daarom wordt voorgesteld om de overgebleven middelen van het IFNN te gebruiken om een agiostorting te doen naar de NOM. Het bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de NOM.


Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) 2018

Gedeputeerde Staten hebben het Integraal overzicht IBT provincie Drenthe 2019 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2018 vastgesteld. Het college informeert de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Drentse gemeenten hierover per brief. De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten. Het Integraal overzicht bevat het oordeel van de provinciale toezichthouders op de toezichtdomeinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumenten, huisvesting statushouders en archief. Op basis daarvan heeft het college besloten geen verdere stappen te nemen richting gemeenten anders dan de reguliere interventie (waar nodig).


Openstellingsbesluit ‘Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers 2019’ en wijziging Openstellingsbesluit POP3 ‘Samenwerking voor innovaties Drenthe 2019’ (HJ)

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit POP3 Jonge landbouwers 2019 vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 2 december 2019, 09.00 uur tot en met 7 februari 2020, 17.00 uur via de website van RVO.nl. Het subsidieplafond van het Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties Drenthe 2019 wordt verhoogd. Dit om de ingediende projecten die voldoende punten hebben gescoord voor een positieve beoordeling, ook daadwerkelijk subsidie te kunnen verlenen

Provinciale cofinanciering OP-EFRO project MCE proeftuin Emmen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 666.158,46 voor de uitvoering van het project ‘MCE Proeftuin Emmen – Proeftuinfaciliteit voor de conversie van agro-(rest)stromen’. Het betreft een project gericht op het opzetten en exploiteren van een proeftuin voor het testen en ontwikkelen van op agro-reststromen gebaseerde duurzame innovaties. Realisatie van dit project zal leiden tot versterking van de marktpositie van de betrokken bedrijven en daarmee tot doorontwikkeling van de agro en groene chemie in Drenthe.


(Lees voor meer informatie het persbericht)