GS-besluitenlijst week 48


Boekjaarsubsidie Stichting Wandelnet ‘De wandelaar in beeld’ 2020/2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor de komende jaren (2020-2023) de Stichting Wandelnet te blijven subsidiëren voor de instandhouding van de Lange Afstand Wandelroutes, zoals het Pieterpad en het Drenthepad.
Wandelnet maakt gebruik van een groot vrijwilligersnetwerk in Drenthe. De Stichting onderhoudt een landelijke database van wandelmogelijkheden en die wordt op hun site ontsloten voor de wandelaar.  Wandelnet doet onderzoek en daaruit blijkt dat Drenthe een echte wandelprovincie. Er worden jaarlijks bijna 16 miljoen wandelingen gemaakt in Drenthe en daarbij wordt 30 miljoen euro uitgegeven.

Subsidie Uitrol wandelknooppunten Drenthe fase 3

Gedeputeerde Staten stellen een bijdrage van € 130.000,-- beschikbaar aan het Recreatieschap Drenthe voor de realisatie van wandelknooppunten in de gemeenten Meppel en Westerveld. Eerder werden al wandelknooppunten gerealiseerd in de gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe, De Wolden, Coevorden en Borger-Odoorn. Het doel is realisatie van een provincie-dekkend wandelknooppuntensysteem in Drenthe.

Verlenging Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe 2019

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de openstelling van de Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe 2019 te verlengen tot juli 2020.
Er is nog een budget van € 127.000,-- beschikbaar voor recreatiebedrijven om vernieuwende projecten te ontwikkelen die de zichtbaarheid van Drenthe versterken en positieve bijdrage leveren aan de bestedingen en werkgelegenheid in Drenthe
Lees voor meer informatie het persbericht

Provinciale bijdrage aan Woonproject Midden-Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen € 5.000,-- beschikbaar voor het pilotproject ‘Leef Samen’ van de gemeente Midden-Drenthe. Deze pilot is bedoeld om het leefcomfort en de levensloopbestendigheid te verhogen. Hiervoor worden in 50 woningen domotica geïnstalleerd door studenten van het ROC Drenthe College. ‘Leef Samen’ is een samenwerking van de gemeente, de woningbouwcorporaties Woonservice en Actium, de Veiligheidsregio Drenthe en het ROC Drenthe College.

Subsidiëring Preuvenement Assen

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie van € 7.500,-- toegekend aan de stichting Preuvenement Assen voor de uitvoering van het evenement in 2019.

Toekennen subsidie voor het project ‘Westerstraat’ te Emmen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 250.000,-- beschikbaar te stellen voor de vastgoedontwikkeling “Westerstraat” te Emmen. De realisatie van het gebouw in het centrum van Emmen lost een ruimtelijk knelpunt op en zorgt voor een kwalitatieve impuls voor dit gebied. Het project past daarmee bij de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd.
Lees voor meer informatie het persbericht

Categorie natuurgebieden in de verdringingsreeks bij watertekort

In Drenthe worden de natuurgebieden Onlanden, Fochteloërveen, Bargerveen, Lappervoort/Oosterland en Elperstroom geplaatst op een landelijke kaart met natuurgebieden die als gevolg van droogte onherstelbare schade oplopen. Het gaat om de natuurgebieden die vallen in categorie 1 van de verdringingsreeks. De verdringingsreeks bepaalt welke functies prioriteit krijgen bij de verdeling van oppervlaktewater in het geval er sprake is van een tekort.

Opdracht specifiek energietoezicht RUD Drenthe bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten geven de RUD Drenthe opdracht per 1 januari 2020 energietoezicht uit te oefenen bij de 51 energie-intensieve bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de provincie. Het toezicht richt zich op het naleven van de wettelijke verplichtingen op het gebied van energiebeheer.

Soortenrijk Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de uitvoering van de Motie Boerenlandvlinders (M2017-15). Hierbij is o.a. de Voortgangsrapportage van het Drents Bermberaad meegezonden. Gedeputeerde Staten hebben eveneens besloten partner te worden in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Overbruggingsperiode Kennispoort Drenthe en OndernemersFabriek Drenthe en de integratie met het Programma Ik Ben Drents Ondernemer

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een overbruggingsperiode van circa zes maanden voor de integratie van de programma’s Ik Ben Drents Ondernemer, OndernemersFabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het ondernemersklimaat en wordt innovatie gestimuleerd. Samen met gemeenten, kennisinstellingen (NHL Stenden, Hanzehogeschool, Drenthe – en Alfa college) en Dutch TechZone wordt er gewerkt aan één programma dat ondernemers in iedere fase van het ondernemerschap waardevolle tools en inspiratie biedt.

Plan van aanpak akker- en weidevogels

De looptijd van het Plan van Aanpak akker- en weidevogels Drenthe is beëindigd. Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten de voortgangsrapportage over het derde jaar aan. Ook is een eindevaluatie over het PvA opgesteld. Deze eindevaluatie wordt aan Provinciale Staten aangeboden. Het college wil nu nader met de partijen uit het PvA in overleg over het vervolg. In de loop van 2020 willen Gedeputeerde Staten de resultaten aan Provinciale Staten voorleggen.
Bekijk voor meer informatie de video.

Voornemen deelneming RUD Drenthe aan werkgeversvereniging niet-gemeenten

Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten hun zienswijze kenbaar te maken over de voorgenomen deelneming van de RUD Drenthe aan de op te richten werkgeversorganisatie voor niet-gemeenten.

Verkoop breedbandnetwerk ECO-Oostermoer Verbindt aan Vekoglas B.V.

Gedeputeerde Staten verlenen toestemming aan de Coöperatie ECO-Oostermoer Verbindt om hun glasvezelnetwerk te verkopen aan Vekoglas B.V. Eind 2015 ontving ECO-Oostermoer Verbindt als een van de eerste breedbandinitiatieven een breedbandlening van de provincie. ECO-Oostermoer Verbindt, gestart als een pilot, heeft hiermee in 2016 snel internet voor 75 adressen rond Eexterzandvoort aangelegd. Bedoeling was het netwerk vervolgens verder uit te breiden naar adressen in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo. Omdat in die gebieden andere initiatieven ontstonden, kon ECO-Oostermoer niet groeien naar een groter toekomstbestendig netwerk. Daarom is gezocht naar marktpartijen die het bestaande netwerk willen overnemen. Voor de overname en om het netwerk in bedrijf te kunnen houden, verstrekken Gedeputeerde Staten, onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten, aan Vekoglas B.V. een lening van 145.000 euro. De eerder verstrekte lening aan ECO Oostermoer Verbindt (resterend 180.000 euro) wordt volledig afgelost.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD-fractie over FestiValderAa

Gedeputeerde staten hebben vragen van de Partij voor de Dieren beantwoord over de vergunning voor het Festival der Aa in Schipborg.
De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Onteigening Reconstructie N391 aansluiting Emmerweg (Emmerschans)

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor een onteigeningsprocedure in gang te zetten voor enkele perceel-gedeelten bij Emmerschans. Deze zijn nodig voor de reconstructie van de N391 met de aansluiting Emmerweg. De ongelijkvloerse kruising zal hier worden vervangen door een rotonde.

BDU Verkeer en Vervoer 2020

Gedeputeerde Staten zijn voor circa 31 miljoen euro akkoord gegaan met het Verdeelbesluit voor de besteding van middelen van de BDU Verkeer en Vervoer 2020 en met het Bestedingsvoorstel voor de projecten Infrastructuur. Daarmee wordt verspreid over Drenthe, geïnvesteerd in het realiseren en versterken van het regionale netwerk, een optimaal Openbaar Vervoer, stimuleren van verkeersveilig gedrag en het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden.

Into Nature 2020

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen  €170.000,-- subsidie te verlenen aan de stichting Into Nature voor de uitvoering van de kunstbiënnale Into Nature 2020.
Het college meldt het voorgenomen besluit aan Provinciale Staten. Indien Provinciale Staten geen ernstige bedenkingen hebben, dan wordt beschikt.     

Aankoop schilderij Van Gogh door Drents Museum

Het Drents Museum en het Van Gogh Museum Amsterdam hebben het schilderij Onkruid verbrandende boer (1883) van Vincent van Gogh aangekocht. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om voor deze aankoop maximaal € 500.000,- beschikbaar te stellen.

MaaS-pilot Groningen Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Groningen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben een Bestuursovereenkomst getekend ten behoeve van regionale landelijk opschaalbare MaaS-pilots.
MaaS draait om het bundelen van data van zoveel mogelijk vervoersaanbod en vooral ook combinaties van deze vervoersmogelijkheden, bijvoorbeeld deelfiets, bus, trein of (hub)taxi. Met een MaaS-app kan de reiziger op basis van persoonlijke voorkeuren een complete reis plannen, boeken en betalen.

Wob-verzoek inzake bestek en uitvoering infiltratie fietstunnel N372

Gedeputeerde Staten maken naar aanleiding van een Wob-verzoek documenten openbaar inzake het bestek en de uitvoering van de grondwateronttrekkingen van het project fietstunnel N372 te Peize.
De gepubliceerde documenten zijn te vinden op:
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken

Prestatieovereenkomst 2020 provincie Drenthe en Prolander

In de prestatieovereenkomst staan de werkzaamheden die Prolander in 2020 voor de Provincie Drenthe in het kader van het Programma Natuurlijk Platteland gaat uitvoeren. Het gaat om werkzaamheden om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) via functieverandering en inrichting, natuurherstelmaatregelen, monitoring, (agrarisch) natuurbeheer en landbouwstructuurverbetering te realiseren.

Statenbrief BO MIRT

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitkomsten van het BO MIRT van afgelopen donderdag. Tijdens dit BO hebben noordelijke bestuurders met de minister van Verkeer en Waterstaat afspraken gemaakt over de infrastructurele plannen voor de komende jaren. Belangrijkste afspraak is de verbetering van de spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad.