GS-besluitenlijst 19 november 2019


Waarderingssubsidie Eems Dollard Regio (EDR)

Gedeputeerde Staten verlenen een incidentele waarderingssubsidie aan de Eems Dollard Regio (EDR) van € 8.400,--. De EDR bevordert de grensoverschrijdende samenwerking in de Drents-Duitse grensregio. De activiteiten van de EDR sluiten aan bij de doelstellingen van de Drentse Duitslandagenda 2017-2020. en het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ Dan gaat het bijvoorbeeld om het wegnemen van drempels en belemmeringen in de grensregio om economische kansen te kunnen benutten.

Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s

De Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s stellen € 347.000,-- subsidie beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan het verminderen van perceelemissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. De subsidie geldt voor het Drentse deel van het waterschap. Landbouwbedrijven kunnen vanaf 2 tot en met 16 december 2019 een aanvraag indienen bij de provincie via het provinciale subsidieloket: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met LTO-Noord.

Advies gewijzigd winningsplan zoutwinning Veendam Nedmag

Gedeputeerde Staten sturen de minister van Economische Zaken en Klimaat hun advies over het gewijzigde winningsplan voor de zoutwinning te Veendam door Nedmag. Het college stelt dat de veiligheid gewaarborgd moet zijn en adviseert te zorgen eengoede schadeafhandeling en goede en transparante communicatie met het gebied.

Subsidie onderhoud fietspaden en recreatieve voorzieningen Staatsbosbeheer tot 2020

Gedeputeerde Staten stellen € 250.000,-- beschikbaar aan Staatsbosbeheer voor het onderhoud van fietspaden en recreatieve voorzieningen. Het gaat om een overbruggingsbijdrage tot 2020. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd.

Samenwerkingsovereenkomst financiers breedbandinitiatief Sterk Midden-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Midden-Drenthe als gezamenlijke financiers van het breedbandinitiatief Sterk Midden-Drenthe. In de overeenkomst staan de afspraken over de zogeheten zekerheidsrechten: recht van hypotheek en pandrecht. Financiers kunnen zonder overleg geen acties ondernemen.

Subsidieverstrekking Impuls Volkshuisvesting aan gemeente Emmen

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om de aanvraag van € 158.259,- van de gemeente Emmen voor een bijdrage uit de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting toe te kennen. Provinciale Staten kunnen hierop nog hun wensen of bedenkingen inbrengen

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht (IBT) 2020

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma IBT door de provincie Drenthe over het jaar 2020 vastgesteld. Het college informeert de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Drentse gemeenten hierover per brief. De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten op de toezichtdomeinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumenten, huisvesting statushouders, archief en financiën. In het Uitvoeringsprogramma geeft de provincie aan op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het IBT over het jaar 2020.

Financieel toezicht Begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er voor de Begrotingen 2020 van de hierna genoemde gemeenschappelijke regelingen geen redenen zijn voor het instellen van preventief (vooraf) toezicht: Werkvoorzieningsschappen: Emco-groep, Stark en Reestmond.

Overige gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Drenthe, Recreatieschap Drenthe, GGD Drenthe, Gemeentelijke Kredietbank Drenthe, Werkplein Drentsche Aa, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Machtiging en volmacht marktconsultatie aanleg breedband Coöperatie glasvezel Noord fase 2

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de machtiging en volmacht van de gemeente Assen, Noordenveld en Tynaarlo om ook namens hen de marktconsulatie voor de aanleg van breedband door Coöperatie Glasvezel Noord te houden.