GS-besluitenlijst 12 november 2019


Benoeming lid Raad van Commissarissen Drentse Holding BV

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in te stemmen met de benoeming per 1 december 2019 van mevrouw H. Kramer als lid van de Raad van Commissarissen van de Drentse Holding BV, dat zorg draagt voor de uitvoering van het MKB-fonds Drenthe.

Subsidiëring project Sustainable Industry Challenge

Gedeputeerde Staten stellen € 10.000,-- beschikbaar voor de organisatie van de Sustainable Industry Challenge. Deze Challenge heeft tot doel innovatieve oplossingen te vinden voor vraagstukken van industriële bedrijven in de Chemport-regio. Succesvolle starters uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd innovatieve oplossingen aan te dragen voor deze uitdagingen.

Intrekking diverse oude subsidieregelingen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een aantal oude subsidieregelingen die niet meer actueel zijn, in te trekken. Op deze regelingen kon al geen aanvraag voor subsidie gedaan worden. Met dit besluit worden deze regelingen formeel beëindigd. Het gaat daarbij om de volgende subsidieregelingen:
Subsidiereglement Drentse Green Deals; Beleidsregel verdeling waarderingssubsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen; Uitvoeringsbesluit financiering herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2013-2016; Subsidieregeling rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen 2015.

Tegemoetkoming koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019

Om gemeentelijke deelname te stimuleren, dragen Gedeputeerde Staten € 32.171, -- bij aan het Koopstromenonderzoek Oost Nederland 2019. Dit onderzoek brengt per gemeente de koopstromen (het koopgedrag van inwoners) in kaart.

Structurele Financiering GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)

Gedeputeerde Staten hebben besloten vanaf 2021 structureel een jaarlijkse financiële bijdrage beschikbaar te stellen van € 15.781,-- voor het GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR). Het GIP EDR adviseert ondernemers, werknemers, werkzoekenden en studenten die willen wonen, werken, ondernemen of studeren in Duitsland over zaken als sociale zekerheid, pensioenen en belastingen. Daarmee draagt het GIP EDR bij aan het bevorderen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt door het wegnemen van drempels en belemmeringen en het versterken van het internationale profiel van de Drentse beroepsbevolking. De afspraken over de financiering en het bevorderen van de kwalitatieve ontwikkeling en uniformering van dienstverlening binnen de totale Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische grensinformatiestructuur zijn door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincies Groningen en Drenthe, de Arbeidsmarktregio Drenthe en de EDR vastgelegd in een convenant. Gedeputeerde Staten geven hiermee invulling aan de ambitie om internationale kansen te benutten zoals beschreven in het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’

Begroting 2020 'Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe'

Gedeputeerde Staten, in de hoedanigheid van Algemeen Bestuur van het ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’, hebben het Dagelijks Bestuur goedkeuring verleend om het beleid van het Nazorg fonds uit te voeren met de daaraan verbonden baten en lasten, zoals opgenomen in de Begroting 2020 ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’.

Kaderrichtlijn Water Drenthe (KRW), nationale analyse

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten schriftelijk over de voortgang van de Kaderrichtlijn water, de betekenis van de resultaten van de nationale analyse waterkwaliteit voor de situatie in Drenthe en het proces om te komen tot een vastgesteld plan in 2021.

6e Begrotingswijziging (3e Bestuursrapportage) 2019

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen de 6e Begrotingswijziging (3e Bestuursrapportage) 2019 vast te stellen.

Reactie op e-mail van Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) met het onderwerp ‘Betaling skybox FC Groningen uit Routefonds’

Gedeputeerde Staten geven aan dat zij van mening zijn dat uitgaven voor marketing wel degelijk passen binnen het nu vigerende fondsreglement en dat er geen sprake is van overtreding van reglementen of verordeningen. Zij hadden graag gezien dat de uitgave voor de skybox zich had vertaald in resultaten.

Subsidieverzoek Stichting GAS DrOvF

De provincie Drenthe wil het oprichten van een provinciale belangenorganisatie stimuleren als beraad voor inwoners die zich zorgen maken over gaswinning. Een aanvraag voor subsidie van de Stichting GAS DrOvF is afgewezen, omdat het werkgebied niet provinciebreed is.

WOB-verzoek Gezelschap van Gildehuizen inzake integriteitsbeleid

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake integriteit bij de provincie Drenthe openbaar te maken.