GS-besluitenlijst 5 november 2019


Subsidie DAW-coördinatoren

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 85.680,- aan LTO-Noord te verstrekken ten behoeve van de coördinatoren voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
De DAW-coördinatoren vormen een belangrijke schakel tussen de overheden en de agrarische sector. Zij brengen de belangen van landbouw, waterschap en provincie samen in concrete projecten of initiatieven. De coördinatoren initiëren nieuwe projecten en werken ideeën uit tot concrete voorstellen. Deze voorstellen zijn de basis voor het instellen van DAW-subsidies.

Volmacht tot ondertekenen akte van cessie kwalitatieve verplichtingen

Als voortvloeisel uit de overdracht van het natuurbeheer door het Rijk naar de provincies sinds 1 januari 2007, moest de overdracht van een subsidieregeling nog geformaliseerd worden. Dat is nu gebeurd doordat Gedeputeerde Staten een volmacht ondertekend hebben voor een zogenaamde acte van cessie.

Verhoging van de subsidie aan de Molenstichting Drenthe in 2019 en 2020

Gedeputeerde Staten verhogen de bijdrage aan de Molenstichting Drenthe van € 12.700,00 naar 19.200,00 in 2019 en 2020 (voor 2020 onder voorbehoud van een goedgekeurde Begroting 2020).
De Molenstichting Drenthe ondersteunt moleneigenaren bij de instandhouding van de Drentse molens. De laatste jaren is de rol van de stichting actiever geworden. Om dit werk te kunnen voortzetten, is met ingang van dit jaar de subsidie in de bekostiging van haar activiteiten verhoogd.

Subsidiëring Biblionet Drenthe voor kosten aanpassing IBL-aanvraagsysteem

Gedeputeerde Staten van Drenthe geven een subsidie aan Biblionet Drenthe voor de meerkosten die veroorzaakt worden door een wijziging in de berekening van het interbibliothecair leensysteem. Hierin wordt het onderling uitruilen van boeken geregeld. Met de subsidie wordt de prijsstijging gecompenseerd en hoeft niet doorberekend te worden aan de klant.

Aanpak nitraatuitspoeling grondwaterbeschermingsgebieden – verzoek om extra Rijksbijdrage

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een extra bijdrage van € 120.000,- voor de 'Aanpak Nitraatuitspoeling binnen grondwaterbeschermingsgebieden'. Parallel daaraan verzoeken zij het Rijk schriftelijk om ook een extra bijdrage beschikbaar te stellen.

Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW waterbeschikbaarheid landbouwsector 2019

Provincie Drenthe stelt in totaal € 878.400,--subsidie beschikbaar voor maatregelen in de Drentse delen van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta die bijdragen aan de waterbeschikbaarheid voor de landbouwsector.
De provincie nodigt met deze openstelling landbouwbedrijven uit om subsidie aan te vragen voor projecten. De bedrijven kunnen de aanvragen bij de provincie indienen vanaf 11 tot en met 30 november 2019 via het provinciale subsidieloket. Belangstellenden kunnen contact opnemen met LTO Noord.

Beantwoording schriftelijke vragen van de Groen Links-fractie over natuurvergunning Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de Groen Links-fractie over de natuurbeschermingsvergunning van Groningen Airport Eelde. De antwoorden zijn te lezen op: www.drentsparlement.nl

Advies gewijzigd gaswinningsplan Vinkega

Gedeputeerde Staten brengen advies uit aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het gewijzigde winningsplan voor Vinkega. Het college benadrukt de noodzaak van goede communicatie en een goede schaderegeling voor activiteiten in het kader van de Mijnbouwwet.

Voorgenomen tarieven OV bus Groningen Drenthe

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voorgenomen tarieven 2020 in het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe.

Vijfde Voortgangsrapportage Natuur

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voorgang van de afspraken van het Natuurpact door middel van het aanbieden van de Vijfde Voortgangsrapportage Natuur - Natuur in Nederland; Stand van zaken eind 2018 en ontwikkelingen in 2019 -. Deze rapportage is tot stand gekomen door de inbreng van het Rijk en alle provincies.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 op een aantal punten gewijzigd conform landelijke afspraken. Verder heeft het college het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019 gewijzigd en het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020 vastgesteld, zodat de uitvoering hiervan voor 2019 en 2020 mogelijk is gemaakt.

Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties van CDA, PvdA en CU over de aangekondigde 500 ontslagen bij Treant

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de CDA, PvdA en CU fracties beantwoord over de aangekondigde 500 ontslagen bij Treant. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD-fractie over Verkoop Rijksgebouwen Veenhuizen

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de VVD-fractie over verkoop Rijksgebouwen Veenhuizen beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Afdoening toezegging vergadering Statencommissie FCBE over vragen naar aanleiding van de Belastingverordening 2020

Gedeputeerde Staten verstrekken conform toezegging schriftelijk antwoord aan Provinciale Staten op vragen die gesteld zijn bij de behandeling van de Belastingverordening 2020 in de Statencommissie FCBE van woensdag 30 oktober 2019.

Wob-verzoek Dagblad Van Het Noorden inzake TopDutch

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake TopDutch openbaar te maken. Dit met inachtneming van de uitzonderingen van de Wob. Omdat derden mogelijk bezwaar kunnen hebben, worden de documenten zelf niet eerder dan twee weken na besluitvorming op de website van de provincie geplaatst.

Subsidiëring Economic Board Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen maximaal € 100.000,-- beschikbaar voor de Economic Board Noord-Nederland (EBNN) voor het lopende uitvoeringsjaar. De EBNN, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen, heeft als doel om de noordelijke economie te versterken door het aanjagen van innovaties.