GS-besluitenlijst 29 oktober 2019


Vaststellingsbesluit Operationele Strategie Groningen gasveld 2019-2020

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het definitieve besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake de operationele strategie voor de gaswinning uit het Groningenveld voor 2019-2020. Zij hadden in dit kader eerder advies en een zienswijze in gediend die in het definitieve besluit zijn verwerkt.

Realisatieovereenkomst ProRail ‘Uitbreiding Emmen-Zuid’

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de realisatieovereenkomst ‘Uitbreiding station Emmen Zuid’. Deze uitbreiding is gewenst om het aantal treinen tussen Emmen en Zwolle te vergroten en de reistijd met 4 minuten te verkorten. Met de realisatieovereenkomst kan ProRail het werk nu gaan aanbesteden. Vanaf de zomer van 2020 zullen de werkzaamheden echt zichtbaar worden en naar verwachting zullen per december 2021 de eerste treinen van het extra spoor en perron gebruik kunnen maken.

Kleurhistorisch en groen-onderzoek Veenhuizen

De provincie Drenthe verstrekt de gemeente Noordenveld een incidentele subsidie van €27.500,- voor kleurhistorisch onderzoek naar de gebouwen en groene erfinrichting in de Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen. De uitkomsten worden gepubliceerd in een handboek voor inwoners, eigenaren, gebruikers en beheerders van panden en erven in Veenhuizen. Behalve de provincie dragen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Noordenveld bij aan het onderzoek en het handboek.

Brief aan de minister van EZK naar aanleiding van het winningsplan Diever

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van zijn instemmingsbesluit voor het winningsplan Diever. Het college van GS neemt de uitnodiging van de minister aan om gezamenlijk te bekijken hoe ze omwonenden eerder bij de Mijnbouwwet-besluitvorming kunnen betrekken en dringt opnieuw aan op spoedige implementatie van het landelijk Schadeprotocol Kleine Velden.

Brief aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat over het CETA-verdrag

Gedeputeerde Staten sturen de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een brief om aan te geven dat ondertekening van het CETA-verdrag niet mag leiden tot wijziging van Nederlands beleid ten aanzien van de energietransitie. Dit naar aanleiding van een brief van de Stichting GasDrOvF en een motie van Provinciale Staten waarin respectievelijke partijen hun zorgen uitspreken over de consequenties van de ondertekening van het verdrag.

Economische Koers 2020-2023

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het proces en de ontwikkeling van een nieuwe Economische Koers 2020-2023. Naar verwachting stellen Provinciale Staten deze Economische Koers in het voorjaar van 2020 vast.

Beantwoording statenvragen SP fractie over energiebesparing bij bedrijven

Gedeputeerde staten geven antwoord op de vragen van de SP fractie over energiebesparing bij bedrijven.

Subsidie Veenkoloniën voor initiatieven biodiversiteit

Binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) wordt de subsidieregeling Samenwerking voor innovaties biodiversiteit in Veenkoloniën 2019 opengesteld. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in de Veenkoloniën. Gecertificeerde collectieven, die actief zijn in de Veenkoloniën kunnen deze subsidie aanvragen.

Vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Gedeputeerde Staten hebben samen met de gemeente Westerveld, VDG en het ministerie van LNV onderzoek laten uitvoeren naar de beelden omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die leven bij telers, omwonenden en organisaties. Dit verkennende onderzoek is afgerond en de rapportage hierover wordt openbaar gemaakt (pdf, 202 kB).

Afwijzing subsidie Stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens (ABRel)

Gedeputeerde Staten wijzen een subsidieaanvraag van de Stichting ABRel af. De beoogde activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, namelijk ondersteuning van bewoners (vertegenwoordigers) in de Commissie Regionaal Overleg (CRO) van de luchthaven Groningen Airport Eelde, valt niet onder provinciale prioriteit. Daarnaast wil men een deel van het gevraagde bedrag aan een startsubsidie besteden en dat is volgens de Algemene subsidie verordening (Asv 2017) van de provincie niet subsidiabel.

Wob-verzoek Fietstunnel N372

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake besluitvorming rondom de plaatsing, monitoring en bijsturing op de onttrekking en infiltratie voor de fietstunnel onder de N372 te Peize openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op:
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/