GS-besluitenlijst 15 oktober 2019


Subsidies Denksport

Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan 2 denksport-activiteiten in oktober. Het schaaktoernooi Hoogeveen ontvangt een bijdrage van € 12.500,--. Het WK Rapid Dammen dat wordt georganiseerd in Beilen ontvangt een bijdrage van € 10.000,--. Gekoppeld aan het Schaaktoernooi Hoogeveen zijn op verschillende schoolpleinen schaakborden aangelegd en het WK Rapid Dammen besteedt o.a. aandacht aan het thema “het fitte brein”.

Prestatieovereenkomst vergoeding RVO voor POP3

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de prestatieovereenkomst niet-grondgebonden maatregelen POP3 2019. Dit betreft de prestatieovereenkomst voor de vergoeding van de werkzaamheden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uitvoert voor de provincie Drenthe.

Subsidie Energiehuis Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor een bijdrage van € 250.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project ‘Energiehuis Drenthe’ te Gieten. De sloop en herbouw van het achtergelegen pand dragen bij aan de gewenste kwaliteitsverbetering van het centrum van Gieten. Het project past daarmee bij de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden.
Lees voor meer informatie het persbericht op onze website.

Subsidie Revitalisering Brink 17-19 Ruinen

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor een bijdrage van € 212.952,80 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project ‘Revitalisering Brink 17-19’ Ruinen. De herbouw van het pand en herinrichting openbaar gebied dragen bij aan de gewenste kwaliteitsverbetering van het centrum van Ruinen. Het project past daarmee bij de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden.
Lees voor meer informatie het persbericht op onze website.

Subsidie Impuls Volkshuisvesting project Achterdiep gemeente Emmen (HK)

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de gemeente Emmen een bijdrage van €150.000,-- uit de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting toe te kennen. De gemeente Emmen heeft een aanvraag ingediend voor de afronding van het herstructureringsproject Achterdiep in Nieuw Weerdinge. De subsidie wordt ingezet voor de realisatie van openbare verblijfsruimte en groenvoorziening. Hiermee wordt de leefomgeving rondom 16 nieuwgebouwde duurzame seniorenwoningen verbeterd. Voorwaarde voor een toekenning vanuit de uitvoeringsregeling is dat de gemeente minimaal eenzelfde bedrag bijdraagt.
Lees voor meer informatie het persbericht op onze website.

Subsidie Impuls Volkshuisvesting project Brederoweg gemeente Hoogeveen

Gedeputeerde Staten hebben besloten de gemeente Hoogeveen een bedrag van € 97.630,-- toe te kennen vanuit de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting. De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor het nieuwbouwproject Woongroep Brederoweg in Hoogeveen. De subsidie wordt ingezet voor de realisatie van duurzame woonzorgappartementen voor 36 jongeren met een verstandelijke beperking. Voorwaarde voor een toekenning vanuit de uitvoeringsregeling is dat de gemeente minimaal eenzelfde bedrag bijdraagt.
Lees voor meer informatie het persbericht op onze website.

Nieuwe Omgevingsverordening onder de Omgevingswet

In het kader van de Omgevingswet wordt een nieuwe Omgevingsverordening opgesteld. De nieuwe omgevingsverordening betreft een beleidsneutrale omzetting van de huidige omgevingsverordening en volgt de uitgangspunten van de huidige Omgevingsvisie. Provinciale Staten worden hierover met een brief geïnformeerd.

Onttrekken parkeerplaats Brunlaan Peize

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de parkeerplaats ter hoogte van de Brunlaan te Peize te onttrekken aan het openbaar verkeer. Voor de veiligheid is het noodzakelijk om bij de nieuwe fietstunnel onder de N372 die hier wordt gerealiseerd een geleiderail te plaatsen. De parkeerplaats is daarmee fysiek niet meer bereikbaar.

Uitvoeringsinformatie 2020

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsinformatie 2020 vastgesteld. De Uitvoeringsinformatie 2020 bevat een nadere detaillering van de Begroting 2020 die op 13 november 2019 wordt vastgesteld door Provinciale Staten.

Subsidieverlening Innovatieve verwerkingsinstallatie STERCORE B.V.

Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan STERCORE B.V. Dit bedrijf doet onderzoek naar een innovatieve verwerkingsinstallatie die dierlijke mest (zonder hulpstoffen) omzet naar groen gas en koolstof. Deze installatie vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen fors en vermindert CO2 uitstoot. STERCORE B.V. werkt in dit project nauw samen met Gasunie, Gas Terra, DNV GL, Loonbedrijf Meilof CH Energy Zernike, N-Tra, Emmtec Services, New Energy Coalition en Adsensys.

Intrekken subsidie gemeente Hoogeveen voor het realiseren van een kunstijsvoorziening in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het besluit van de gemeente Hoogeveen om de aanbestedingsprocedure en de planontwikkeling voor de nieuwbouw van een IJsbaan-Zwembad combinatie te beëindigen en trekken op verzoek van de gemeente Hoogeveen de hiervoor verleende subsidie in.

Verzoek om subsidie van de stichting Nini Czopp

Gedeputeerde Staten hebben besloten de aanvraag tot subsidie van de stichting Nini Czopp ten behoeve van maatschappelijke hulp en zorg van joodse oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, af te wijzen. Het college waardeert het initiatief ten zeerste en onderstreept het maatschappelijk belang van het project. Toch hebben Gedeputeerde Staten besloten geen financiële bijdrage toe te kennen, omdat het project niet in overwegende mate gericht is op de provincie Drenthe en niet direct ten goede komt aan inwoners van de provincie.

Beantwoording vragen PvdD-fractie over week van het Nederlandse voedsel

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de PvdD-fractie over de Week van het Nederlandse Voedsel beantwoord. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Wob-verzoek inzake subsidies t.b.v. natuur- en landschapsbeheer aan Natuurmonumenten vanaf 2010 tot heden

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake subsidies t.b.v. natuur- en landschapsbeheer aan Natuurmonumenten vanaf 2010 tot heden openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op:
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/