GS-besluitenlijst 24 september 2019


Inrichtingsplan Geelbroek

Gedeputeerde Staten hebben het inrichtingsplan voor Geelbroek vastgesteld. Het inrichtingsplan voor Geelbroek maakt onderdeel uit van het Programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe. Het plan heeft betrekking op een gebied van 404 hectare, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland en voor een deel in het Natura 2000-gebied Drentsche Aa ligt. De belangrijkste speerpunten voor dit project zijn natuurontwikkeling en waterhuishouding.

Mkb-financieringstafels

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de uitvoering van de mkb-financieringstafels. Er wordt een bedrag van ruim € 29.000,-- beschikbaar gesteld door het college. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de stimulering van innovatief ondernemerschap en het in beeld brengen van ondernemersklimaat. Vanuit het Ministerie van EZK wordt een bijdrage van ruim € 71.000,-- aan het project toegekend. Het project is onderdeel van het programma Ik Ben Drents Ondernemer. Vanuit dit programma zal er ook expertise geleverd worden.

Cofinanciering project Move2Innovate

Gedeputeerde Staten hebben besloten Move2Innovate een bijdrage te verlenen van € 57.000,-- voor cofinanciering en dit te dekken uit het budget Beleidskaders en programma beheer/Bijdragen in projecten Versterking economische structuur en de cofinancieringsreserve EU.

Subsidiëring Make it in the North Drenthe 2019, 2020 en 2021

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de uitvoering van het project Make it in the North. Er wordt een bedrag van € 33.000,-- beschikbaar gesteld door het college. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de profilering van Drenthe en aan de stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat.

Met dit initiatief zetten de projectpartners (IWCN, gemeente Emmen, NHL/Stenden, Zero to one startup Facilitator Drenthe, VPB-Emmen, Emmen maak het mee, Growing Emmen, Here and Now en Northern Times) samen met de provincie Drenthe faciliteiten en activiteiten op om (internationale) arbeidskrachten te helpen huidige en komende vacatures bij het mkb te vinden. Via de website (www.hereandnow.nl/) worden de verhalen van (Drentse) ondernemers gepubliceerd.

Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten aangepast

Binnen de subsidieregeling ‘Drainagebuizen en beregeningsputten rondom Natura 2000-gebieden’ kunnen agrariërs een subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een vooronderzoek, wanneer zij van plan zijn drainage of beregening toe te passen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied.

Om te bepalen of een vergunning nodig is, moet een vooronderzoek uitgevoerd worden. De kosten daarvan kunnen onder bepaalde voorwaarden via deze subsidieregeling vergoed worden. De subsidieregeling is op een aantal punten verduidelijkt. Gedeputeerde Staten hebben de aangepaste regeling vastgesteld. Deze treedt begin oktober in werking.

Verlenging Interreg VB project Topsoil

Samen met partners uit Denemarken, België, Duitsland en Engeland dient de provincie een voorstel in om het lopende Europese project Topsoil met ongeveer twee jaar te verlengen. Het project richt zich op klimaatadaptatie in relatie tot de wateropgave.

Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen derde tranche 2019-2023

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de derde tranche van het actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2019-2023. Er zijn drie zienswijzen ingediend, maar geen van deze zienswijzen heeft aanleiding gegeven tot een aanpassing van het actieplan. In het actieplan zijn maatregelen opgenomen om het verkeerslawaai waar nodig te verminderen. Het gaat in de derde tranche, net als in de tweede, om wegen waar meer dan 8000 voertuigen per dag passeren.

Personenspoorverbinding Emmen-Rheine

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten middels een brief over de ontwikkelingen omtrent de personenspoorverbinding Emmen-Rheine. Duitse en Nederlandse partners hebben in juli 2019 een Position Paper opgesteld die ter informatie wordt meegezonden.

Zienswijze op de ontwerp-NOVI (Nationale Omgevingsvisie)

De ontwerp-NOVI geeft aanleiding tot het opstellen van een Drentse zienswijze. De provincie Drenthe verzoekt de minister van BZK daarom om de definitieve NOVI op een aantal onderdelen aan te passen.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over de voedseltransitie

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de PvdD over de voedseltransitie beantwoord. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Afspraken Klimaatakkoord

Naar aanleiding van de vergaderingen van de Statencommissie Omgevingsbeleid op18 september 2019 en het IPO-bestuur op 17 september 2019 hebben Gedeputeerde Staten het Statenstuk Afspraken Klimaatakkoord herzien.

Ontheffing Heide express

De Heide expres is een oude legertruck waarin toeristen worden vervoerd in en rondom het Holtingerveld. Om de recreatie en het toerisme te bevorderen en de natuur en cultuurhistorie toegankelijker te maken, hebben Gedeputeerde Staten besloten om de ontheffing voor het vervoer van toeristen in Heide expres met een jaar te verlengen. Daarbij geldt de voorwaarde dat de truck tijdens deze ontheffingsperiode wordt aangepast aan de eisen die in de verkeerswet zijn opgenomen voor voertuigen voor personenvervoer.

Wob-verzoek inzake de Bestuurscommissie Veenhuizen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de Bestuurscommissie Veenhuizen openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten zijn hier te vinden.