GS-besluitenlijst 17 september 2019


Benoeming mevrouw S. Horneman-Ottens en mevrouw A. van Os als nieuwe leden van de Provinciale Adviescommissie Cultuur

Gedeputeerde Staten hebben besloten de dames S. Horneman-Ottens en A. van Os te benoemen als nieuwe leden van de Provinciale Adviescommissie Cultuur.

Subsidieaanvragen wandelprojecten Recreatieschap en Het Drentse Landschap

Gedeputeerde Staten hebben besloten in totaal € 30.000,-- subsidie toe te kennen aan een tweetal projecten ter versterking van de wandelstructuur in Drenthe. Het Recreatieschap gaat aan de slag met de oprichting van een Wandelplatform en een plan van aanpak voor de uitvoering van de wandelvisie Drenthe. De Stichting het Drentse landschap krijgt een bijdrage voor de digitalisering van de 30 Knapzakroutes in Drenthe.

Subsidie voor internationaal evenement 'Meet The Northern Industry'

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 6.000,-- beschikbaar te stellen voor het evenement 'Meet The Northern Industry'. Een initiatief met als doel het Noordelijke bedrijfsleven met exportambities in contact te brengen met het buitenlandnetwerk, de relaties en instanties die ons in het buitenland vertegenwoordigen. Het evenement vindt plaats op donderdag 10 oktober 2019 bij de Health Hub in Roden.

Subsidiëring Marketing Drenthe; intensivering 2020

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om aan Marketing Drenthe subsidie te verlenen voor marketing in het buitenland en het verbeteren van de kennis over de bezoekerseconomie.

Subsidiëring Muur van Emmen

Gedeputeerde Staten melden het voornemen tot het verstrekken van een subsidie van  € 500.000,-- aan de gemeente Emmen voor de renovatie en herontwikkeling van de voormalige vuilstort Schansbelt tot een volwaardige sportieve en recreatieve trekpleister met uitdagende fiets- en wandelpaden. Deze ontwikkeling past binnen de ambities om Drenthe te profileren als dé fietsprovincie.

Wob-verzoeken inzake de optimalisatie van de Onlanden

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de optimalisatie van de Onlanden openbaar te maken.

Aanvullend Wob-verzoek Hunebedcentrum

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het Hunebedcentrum openbaar te maken. Publicatie vindt niet eerder plaats dan twee weken na besluitvorming.