GS-besluitenlijst 10 september 2019


Aanvraag subsidie energiecollectief Werkgroep Lievingerveld Duurzaam Beilen

De provincie Drenthe verleent de Werkgroep Lievingerveld Duurzaam een subsidie van € 10.000,-- voor de ondersteuning om te komen tot een sterk en kundig bewonerscollectief op het gebied van energieneutraal en duurzaam bouwen voor het plan Lievingerveld (woonwijk met 150 kavels).

Benoeming voorzitter Raad van Commissarissen Drentse Holding BV

Gedeputeerde Staten hebben besloten om met terugwerkende kracht in te stemmen met de benoeming per 1 september 2019 van mevrouw R. Lubbers - Hilbrands als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Drentse Holding BV. Deze holding draagt zorg voor de uitvoering van het MKB-fonds Drenthe.

Statutenwijziging Drents Museum

Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van het Drents Museum goedkeuring verleend voor de statutenwijziging van het betreffende museum. De statuten zijn gewijzigd i.v.m. de overgang van de provinciale cao naar de museum cao.

Subsidieaanvraag ‘NICE Matters’ van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor in te stemmen met een subsidie van € 0,6 miljoen voor het project ‘NICE Matters’. Hiermee komt in totaal € 1,6 miljoen beschikbaar voor dit project. Nice Matters heeft tot doel de circulaire economie in Drenthe aan te jagen. De economische infrastructuur wordt versterkt door acht innovatietrajecten aan te jagen en uit te voeren. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het creëren van een nieuwe markt op het gebied van de circulaire economie in Noord-Nederland. Gelijktijdig werken mbo- en hbo-studenten via NICE aan voorbeeldprojecten en ontwikkelen zich daarmee tot de jonge professionals die nu al nodig zijn voor het in de praktijk brengen van circulaire innovaties.

Toekennen subsidie project Vaart ZZ 36 37 Nieuw Amsterdam

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 207.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project ‘De Vaart ZZ 36-37 in Nieuw-Amsterdam’. De herbouw van het pand draagt bij aan de gewenste kwaliteitsverbetering van het centrum van Nieuw-Amsterdam. Het project past daarmee bij de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden. Provinciale Staten kunnen nog wensen of bedenkingen indienen op dit voorstel.

Toekennen subsidie project Vaart ZZ 59-60 Nw Amsterdam

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project ‘De Vaart ZZ 59-60 in Nieuw-Amsterdam’. De herbouw van het pand draagt bij aan de gewenste kwaliteitsverbetering van het centrum van Nieuw-Amsterdam. Het project past daarmee bij de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden. Provinciale Staten kunnen nog wensen of bedenkingen indienen op dit voorstel.

Afdoening toezegging eindverslag Duurzame inzetbaarheid

Het eindverslag van het project Duurzame Inzetbaarheid ‘Zo doen we dat in Drenthe!’ is aangeboden aan Provinciale Staten van Drenthe. Dit verslag blikt terug op wat er binnen het project is gedaan en hoe het project heeft bijgedragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Beantwoording schriftelijke vragen GL over boorinstallatie Emlichheim

De GroenLinks-fractie heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van berichten in de pers over een lekkage in een injectiepunt nabij Emlichheim. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat hiervan de gevolgen voor grondwater en milieu zijn. Het college deelt de zorg van de GroenLinks-fractie en volgt nadrukkelijk de maatregelen die door de Duitse autoriteiten worden getroffen.

Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken Drenthe vastgesteld. De regeling is bedoeld voor bedrijven in de maakindustrie, die slimme en schone productieprocessen willen demonstreren aan andere bedrijven om hen daarmee te stimuleren ook met nieuwe technieken aan de slag te gaan. De regeling, waarvoor in totaal € 1 miljoen beschikbaar is, wordt per 1 oktober 2019 opengesteld.

Beantwoording vragen OPD over gewasbeschermingsmiddelen

Gedeputeerde Staten hebben de vragen die door de fractie OpDrenthe zijn gesteld omtrent gewasbeschermingsmiddelen beantwoord.’ Meer informatie hierover is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Voortgang uitvoering Convenant bodem en ondergrond

Het aantal locaties met risicovolle bodemverontreiniging in Drenthe loopt gestaag terug. Van de in totaal 230 spoedlocaties in 2010 resteren er nog 42 met risico’s voor het milieu. Op 34 van deze locaties is de bodemsanering inmiddels in uitvoering.

Subsidiëring doorontwikkeling Rensenpark (gemeente Emmen)

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om een subsidie van in totaal € 250.000,-- te verlenen aan de gemeente Emmen voor de doorontwikkeling van het Rensenpark (voormalige dierentuin). Alvorens een besluit te nemen, leggen Gedeputeerde Staten dit voornemen voor aan Provinciale Staten.

Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de vorderingen in de werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid.

Rapportage inkoopbeleid 2018

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over het inkoopbeleid dat in 2016 is aangepast om meer Drentse bedrijven te betrekken bij aanbestedingen van de provincie. De maatregelen hebben ertoe geleid dat het aantal uitgenodigde Drentse bedrijven bij onderhandse aanbestedingen in het afgelopen jaar is gestegen van 30 naar 42%.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de Partij voor de Dieren-fractie over ondersteunend afschot aalscholvers op Sportlandgoed Zwartemeer

Gedeputeerde Staten hebben de vragen die door de fractie Partij voor de Dieren zijn gesteld omtrent ondersteunend afschot van aalscholvers op Sportlandgoed Zwartemeer beantwoord. Meer informatie hierover is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Storting in Drents Monumentenfonds

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Drents Monumentenfonds aan te vullen met € 1 miljoen voor uitgifte van leningen in de kosten van behoud/herbestemming van gebouwd erfgoed.

Monitor Wind op Land 2018

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de realisatie van windenergie.

Schaderegeling kleine gasvelden

Gedeputeerde Staten informeren per brief Provinciale Staten over de recente ontwikkelingen over de totstandkoming van een protocol voor de afhandeling van schade door gaswinning uit kleine gasvelden op land.

Cofinanciering project Waterkwaliteit INTERREG A Duitsland – Nederland

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 15.000,-- voor de uitvoering van het project 'Waterkwaliteit – Harmonisatie van Fytoplanktonbeoordeling in de Nederlands-Duitse Waddenzee’ binnen het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. Het project leidt tot inzicht in de relatieve belasting vanuit de Noord-Nederlandse wateren op de Waddenzee in samenhang met afspraken rond te nemen maatregelen als onderdeel van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Het project sluit aan bij de ambities van de Drentse Duitslandagenda 2017-2020 en de Samenwerkingsagenda Nederland - Nedersaksen.