GS-besluitenlijst 3 september 2019


Boekjaarsubsidies Commissie Regionaal Overleg (CRO) Hoogeveen en Stichting Ondersteuning Regionaal Overleg Luchthaven Eelde (SOCROLE)

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten boekjaarsubsidies te verstrekken aan de Commissie Regionaal Overleg Hoogeveen en de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde. Het betreft bedragen van respectievelijk 10.000,-- en 25.000,-- euro die tot nu toe steeds per jaar zijn verstrekt. De boekjaarsubsidies maken de verstrekking van deze bedragen structureel.

Wijziging Mandaatbesluiten BIJ12

De regeling voor tegemoetkoming bij faunaschade wordt uitgevoerd door de organisatie BIJ12 namens de provincies. Voortaan handelt BIJ12 ook bezwaarschriften af die betrekking hebben op subsidies en leges voor deze regeling. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten besloten in te stemmen met de uitbreiding van de Mandaatbesluiten BIJ12.

Wintercampagne 2019-2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 37.500 subsidie toe te kennen aan de Natuur en Milieufederatie Drenthe als bijdrage in de kosten van de provinciebrede wintercampagne. Deze campagne is gericht op het stimuleren van particulieren tot het nemen van energiebesparende maatregelen in hun woning.

Aanvraagtermijn subsidieregelingen Duurzame Melkveehouderij Drenthe gewijzigd

De aanvraagtermijn van de Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe is gewijzigd. Aanvragen is nu mogelijk van 16 september tot en met 31 oktober 2019. Daarnaast is de aanvraagperiode van de subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe verlengd tot en met 31 december 2019. GS hebben daarom deze twee subsidieregelingen, die binnen het Project Duurzame Melkveehouderij Drenthe vallen, opnieuw vastgesteld.

De subsidieregelingen zijn bedoeld om melkveebedrijven te stimuleren een duurzaamheidsplan op te stellen. Bedrijven die al zo’n plan hebben en stappen hebben gemaakt in het verduurzamen van hun bedrijf, kunnen daarvoor een beloning krijgen via de genoemde Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe. Meer informatie is te vinden op www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl.

Steunverklaring Perspectief op Werk Arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Steunverklaring Perspectief op Werk van de Arbeidsmarktregio Drenthe te ondertekenen. Met deze verklaring spreken de provincie Drenthe, VNO-NCW, MKB Noord, de gemeenten in de Arbeidsmarktregio Drenthe, het onderwijsveld, brancheorganisaties en sociale partners af de ambities van de regionale doe-agenda te helpen realiseren. Deze afspraken moeten leiden tot het optimaal benutten van de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt en het maken van goede matches tussen werkzoekenden en beschikbaar werk.

Beantwoording schriftelijke vragen SP over versnelde gaswinning Drentse kleine velden

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de fractie van de SP over het bericht van RTV Drenthe dat het gas uit de kleine velden in Drenthe versneld gewonnen wordt.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA, CU en VVD over berichtgeving over versnelde gaswinning Drentse kleine velden

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de fracties van de PvdA, ChristenUnie en VVD over het bericht van RTV Drenthe dat het gas uit de kleine velden in Drenthe versneld gewonnen wordt.

Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe 1.0

Gedeputeerde Staten leggen de Startnotitie RES Drenthe 1.0 ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Met het vaststellen van deze startnotitie door Provinciale Staten, de Drentse gemeenteraden en de waterschapsbesturen start het proces om te komen tot een Regionale Energiestrategie (RES) voor Drenthe. De RES richt zich op de productie van grootschalige hernieuwbare elektriciteit en de regionale verdeling van beschikbare warmtebronnen t.b.v. de warmtetransitie in de gebouwde omgeving ('van het aardgas af').

Wijziging subsidietoekenning project Regionaal Investeringsfonds Skills4Future

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten de subsidievoorwaarden voor de cofinanciering van het project ‘Skills4Future’ te wijzigen en € 75.000,-- voor de startfase van het project direct ter beschikking te stellen. Provinciale Staten worden middels een informerende brief over deze wijziging op de hoogte gesteld.

Beantwoording schriftelijke vragen FvD over  financiële betrokkenheid WMD bij Wildlands

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de fractie van Forum voor democratie over de financiële betrokkenheid van de WMD bij Wildlands en de rol van het college daarin.

Klimaatakkoord

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om in te stemmen met de integrale set van afspraken en maatregelen uit het Klimaatakkoord, die de bevoegdheden van provincies raken.

Beslissingen op bezwaar handhavingszaken houtopstanden

Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren afgewezen die waren ingediend tegen drie handhavingsprocedures in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden. De beslissing om de bezwaarschriften af te wijzen is in lijn met het advies van de onafhankelijke commissie rechtsbescherming.

Hydrogen Valley-subsidietraject

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief dat een consortium van private en publieke partijen een succesvolle subsidieaanvraag heeft ingediend bij de Europese Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking. De noordelijke provincies hebben het indienen van deze aanvraag gesteund.