GS-besluitenlijst 28 augustus 2019


Subsidiëring energiebesparingsmaatregelen Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie beschikbaar te stellen van € 22.000,-- voor Koninklijke Horeca Nederland - afdeling Drenthe, voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen door aangesloten ondernemingen.
Het programma richt zich op het verder verduurzamen van de horecasector en te komen tot concrete, energiebesparende maatregelen voor de deelnemende bedrijven. Deze maatregelen zullen leiden tot een energiereductie voor de deelnemende bedrijven en zo een bijdrage leveren aan een duurzame Drentse economie.

Warmtetransitievisies/-plannen Drentse Gemeenten

De provincie Drenthe gaat Drentse gemeenten faciliteren bij het opstellen van warmtetransitievisies. Gemeenten dienen in 2021 een warmtetransitievisie te hebben vastgesteld. Hierin staat welke wijken voor 2030 van het aardgas af gaan en welke wijken pas na 2030 worden aangepakt. Daarnaast leveren warmtetransitievisies input voor de Regionale Energie Strategieën en de wijkuitvoeringsplannen.

GR RUD Drenthe: brieven Dagelijks Bestuur (DB) van 10 en 11 juli 2019 met bijlagen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd om de brieven van het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe toe te sturen aan Provinciale Staten. In de brieven worden o.a. de begroting 2020 inclusief de Meerjarenraming 2020-2023 en de rapportage over de eerste vier maanden van 2019 toegelicht.