GS-besluitenlijst 18 juni 2019


Subsidiëring Recreatie Expert Team fase 5

Gedeputeerde Staten hebben voor de 5e en laatste fase van het project Recreatie Expert Team van het Recreatieschap Drenthe een bijdrage van € 65.000,-- beschikbaar gesteld. In 2019 zullen weer minimaal 10 bedrijven van advies en coaching van het Expert Team worden voorzien.

(Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht)

Bijdrage aan profilering en acquisitie Port of Zwolle

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 40.000,-- subsidie toe te kennen aan de Port of Zwolle voor profilering en acquisitie voor de periode 2019-2020. Port of Zwolle is in januari 2016 opgericht door de gemeenten Meppel, Kampen en Zwolle. Port of Zwolle heeft de ambitie om de aankomende jaren de op- en overslag en het vervoer van bulkgoederen te laten groeien.

Ophoging subsidieplafonds zonnelening 2019

Particuliere woningeigenaren uit de gemeenten Assen, Borger-Odoorn, Meppel, Westerveld, De Wolden en Emmen konden vanaf april dit jaar een zonnelening aanvragen. De lening is populair, want in de eerste drie gemeenten is het plafond van de subsidie al bereikt. Gedeputeerde Staten verhogen daarom het subsidieplafond voor de zes gemeenten in totaal met € 281.362,--. Dit doen ze met het restantbudget van de zonnelening uit voorgaande jaren.

De zonnelening is een lening van de provincie Drenthe voor het opwekken van zonne-energie. De lening is ingezet om particuliere woningbezitters te stimuleren tot de aanschaf en installatie van zonnepanelen, zonneboilers en duurzame technologie voor de winning van directe zonne-energie. De lening wordt ter beschikking gesteld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Vaststelling Regelingen KEI en VIA 2019

Gedeputeerde Staten hebben de regelingen Kennis en Innovatie 2019 (KEI) en Versneller Innovatieve Ambities 2019 (VIA) vastgesteld. Deze regelingen zijn bedoeld voor mkb-ers in Drenthe, Fryslân en Groningen die werken aan een innovatie technologie, product of dienst of die hiervoor meer kennis in huis willen halen. Vanaf 10 juni is het mogelijk deze subsidies aan te vragen via het SNN. Meer informatie via: www.snn.nl. Voor het jaar 2019 is € 16.000.000,- beschikbaar.

(Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht)

Subsidiëring Drentse onderneming van het jaar voor de jaren 2019-2021

Provincie Drenthe ondersteunt de Drentse Onderneming van het Jaar voor de jaren 2019, 2020 en 2021 met een financiële bijdrage van € 30.000,--. Het evenement past bij de doelstellingen van het programma Ik Ben Drents Ondernemer, heeft een inspirerend effect op Noord-Nederland en sluit aan bij de behoefte van de ondernemers.

Cofinanciering project Duurzame Inzetbaarheid Iedereen telt in ondernemend Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om in te stemmen met een subsidie van € 75.000,-- voor het project Duurzame Inzetbaarheid: Iedereen telt mee in ondernemend Drenthe! van de Arbeidsmarktregio Drenthe. In navolging op een eerder gehouden project gericht op duurzame inzetbaarheid, worden in goede samenwerking en in aansluiting op reeds bestaande initiatieven, door middel van maatwerktrajecten en kennisdeling, werkgevers en werknemers in de regio gestimuleerd te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan Diever

Gedeputeerde Staten dienen een zienswijze in op het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gewijzigde gaswinningsplan Diever. Na het eerdere advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, vraagt het college in de zienswijze opnieuw aandacht voor betere communicatie en meer transparantie in de procedures voor gaswinning. Daarnaast benadrukt het college de noodzakelijke spoedige totstandkoming van een onafhankelijk schadeprotocol voor mijnbouwactiviteiten.

Herstructureringsproject Jongbloed in Sleen

Gedeputeerde Staten staan in principe positief tegenover het woningbouwproject van woningbouwcorporatie Woonservice in Sleen en zien een formele aanvraag voor een subsidie tegemoet. De subsidie is in het kader van de Subsidie Impuls Volkshuisvesting.