GS-besluitenlijst 4 juni 2019


Portefeuilleverdeling nieuw college van Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten hebben op 4 juni 2019 hun portefeuilleverdeling en vervangingsregeling, alsmede de waarneming van de commissaris van de Koning formeel vastgesteld.

Boekjaarsubsidie Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer t.b.v. bezoekerscentra Nationale Parken

Gedeputeerde Staten hebben met ingang van 2020 een boekjaarsubsidie toegekend aan respectievelijk Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor de openstelling van de bezoekerscentra in Ruinen en Terwisscha en de ondersteuning van vrijwilligers en ondernemers ten behoeve van communicatie en educatie over de Nationale Parken.

Samenwerkingsovereenkomst 5G Field Lab Rural Drenthe 2019

De provincie Drenthe werkt samen met KPN en Wageningen Plant Research (WPR) aan een proef waarbij de zogenaamde Weed robot op effectieve wijze zonder tussenkomst van de boer onkruid bestrijdt. De provincie heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en een bijdrage van € 30.000,-- beschikbaar gesteld vanuit het budget Toekomstgerichte landbouw. De proef is onderdeel van de pilot 5G Field Rural Drenthe 2019 die in 2018 van start ging en uit wordt gevoerd op de proefboerderij t’ Kompas in Valthermond.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Wijziging Verordening POP-3 subsidies

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor een toevoeging op te nemen aan de Verordening POP3-subsidies (plattelandsontwikkeling). Deze gaat over de mogelijkheid subsidie te verstrekken voor innovatieontwikkeling gericht op verbeteren van de biodiversiteit in de Veenkoloniën.

Wob-verzoek integriteitsbeleid

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het integriteitsbeleid openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)

1e Bestuursrapportage 2019 en 3e Begrotingswijziging 2019

Gedeputeerde Staten leggen in de 1e Bestuursrapportage 2019 verantwoording af over de voortgang van de gemaakte begrotingsafspraken en leggen Provinciale Staten de 3e Begrotingswijziging 2019 ter vaststelling voor.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over de adhesiebetuiging uitbreiding netcapaciteit TenneT en Enexis

Gedeputeerde Staten hebben antwoord gegeven op vragen van de PvdA-fractie over de adhesiebetuiging aan TenneT en Enexis voor de uitbreiding van de netcapaciteit in Noord-Nederland. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Openstellingsbesluit POP3 Maatregel Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2019

GS stellen een POP3-subsidie open voor investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit. Met ingang van 3 juni 2019 kunnen de subsidies aangevraagd worden.

Subsidies voor kennisontwikkeling landbouwbedrijven Veenkoloniën

Binnen de POP3-subsidie voor plattelandsontwikkeling van de Veenkoloniën worden twee subsidies opengesteld. Een is voor het organiseren van trainingen en coaching met als doel de kennis over aardappelmoeheid te vergroten. De andere is gericht op het vergroten van kennis en houden van demonstraties over precisielandbouw. De openstelling van deze subsidies loopt van 3 tot en met 14 juni 2019. Aanvragen van subsidies verloopt via snn.nl.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.