GS-besluitenlijst 28 mei 2019


Subsidiëring Drone Festival Assen 2019

Gedeputeerde Staten stellen € 25.000,-- beschikbaar ter ondersteuning van het Drone Festival. Dit zal op 4 en 5 oktober 2019 plaatsvinden bij het TT-circuit en bestaat uit zowel een zakelijk- als publieksvenement, gericht op drones.

Wijziging subsidieplafond regeling sportevenementen

Gedeputeerde Staten stellen € 100.000,-- extra beschikbaar voor de Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe.

Openstellingsbesluiten POP3 subsidie voor innovatieve projecten agrarische sector en melkveehouderij

Binnen de POP3-subsidie voor plattelandsontwikkeling komt geld beschikbaar voor ontwikkelen van samenwerking op het gebied van innovatie. Agrarische bedrijven en melkveehouders kunnen een subsidie aanvragen voor projecten waarbij samenwerking en innovatie centraal staan. De openstelling van deze subsidie loopt van 17 juni tot en met 23 augustus 2019. Aanvragen van subsidie verloopt via snn.nl.

Lokale arbeidsvoorwaardenregelingen

Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevolgen van het breder aanbieden van bedrijfsfitness en het instellen van regels voor de aanschaf van kleding te verwerken in de IKB-regeling dan wel toe te voegen als Reglement aan de lokale arbeidsvoorwaardenregelingen provincie Drenthe.

Beëindiging financiële dienstverlening van provincie aan de RUD

In goed wederzijds overleg met de RUD hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het ontvlechten van de financiële dienstverlening van de provincie aan de RUD per 1 juni 2019. De RUD gaat deze taken zelf uitvoeren. De komende periode wordt voor een zorgvuldige overdracht en advisering gezorgd waar dat gewenst is.

Toekennen subsidie project Flintstraat 29 te Emmen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project 'De Flint' in Emmen. De geplande verbouw tot een appartementencomplex in de goedkope sector draagt bij aan de leefbaarheid van het centrum van Emmen en het behoud van de ruimtelijke kwaliteit in de wijk Emmermeer. Het project past daarmee bij de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden.

Vervolgsubsidie ‘Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie’ van het Drenthe College (D•Care Lab)

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om € 100.000,-- subsidie te verlenen aan het vervolg van het Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie. Een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum waarin studenten vanuit mbo en hbo, samen met zorginstellingen en bedrijven, werken aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg.

Beantwoording schriftelijke vragen van de SP-fractie over zonneparken in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de SP-fractie over zonneparken in Drenthe. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Plan van aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Ruim 200 bedrijven in Drenthe (47 bedrijven), Fryslân (64) en Groningen (124) krijgen vandaag een brief met de vraag om uiterlijk 1 september 2019 aan te geven of en zo ja welke 'zeer zorgwekkende stoffen' zij uitstoten naar lucht en water. Het uiteindelijke doel is deze stoffen steeds meer uit de leefomgeving te weren en zo bij te dragen aan een gezonder milieu.

Zie voor meer informatie het gezamenlijk persbericht van de drie Noordelijke provincies, verstuurd vanuit de provincie Groningen

Beantwoording schriftelijke vragen van de SP-fractie over vuurwerkopslag in Drenthe

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen van de SP-fractie over vuurwerkopslag in Drenthe. De opslagen in Drenthe zijn allen kleiner dan 10.000 kilo en vallen daarom onder de bevoegdheid van de gemeenten. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Risico overzicht met toezichtregimes verbonden partijen

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het risico overzicht verbonden partijen en hebben ingestemd met de toezichtregimes die daaruit voortvloeien.