GS-besluitenlijst 21 mei 2019


Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de regeling Bedieningstijden bruggen en sluizen vastgesteld. De regeling bevat de actuele bedieningstijden van de bruggen en sluizen.
Tot en met 19 juni 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland.

Voor informatie zie de website van de provincie Drenthe: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/

Openstellingsbesluit POP3 maatregel Niet-productieve investeringen water 2019

Gedeputeerde Staten stellen de POP3 subsidieregeling voor investeringen die bijdragen aan een klimaatbestendig watersysteem nogmaals open. 
Van 10 juni tot en met 25 augustus kunnen belangstellenden aanvragen indienen. In het openstellingsbesluit is beschreven wie subsidie kan aanvragen.

Realisatie test kunstgrasveld bio-infill

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van € 15.000,-- toe te kennen aan Senbis, voor het testen van Bio-infill op het kunstgrasveld van SC Erica. Bio-infill is een korrel voor kunstgrasvelden, die biologisch afbreekbaar is. Voordat het innovatieve product commercieel uitgerold kan worden moet het getest worden onder natuurlijke omstandigheden. Dit project voorziet daarin.

Subsidieverstrekking DAW-projecten 2019 (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om aan LTO-Noord een subsidie te verstrekken van in totaal € 909.815,--. De helft van dit bedrag wordt bijgedragen door waterschap Drents Overijsselse Delta. De subsidie is bedoeld voor maatregelen die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit, het voorkomen van droogteschade en het tegengaan van maaivelddaling en het vergroten van kennis en bewustwording van bodem en water. Met deze maatregelen dragen boeren in het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Toekennen subsidie aan project 'Old Smuggler', te Valthermond

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 225.050,-- beschikbaar te stellen voor de herbouw in oorspronkelijke staat van de ‘Old Smuggler’ in Valthermond. De geplande herbouw van het pand leidt tot een versterking van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van dit deel van Valthermond Het project past daarmee bij de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden.

Ontwerpbestemmingsplan Transferium De Punt

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Transferium De Punt door de gemeente Tynaarlo.

Stand van zaken Health Hub Roden (HHR)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken van de Health Hub Roden. De subsidiebeschikking voor Health Hub Roden (HHR) 1.0 loopt tot 1 maart 2020. Per 1 mei 2019 is de HHR 1.0 verhuisd naar de nieuwe locatie. Hier zal het nieuwe ecosysteem HHR 2.0 tot stand komen, waarbij door onderwijs en bedrijfsleven samen aan nieuwe producten en ideeën op het gebied van Life Science/Health (medische technologie) wordt gewerkt.

Bevindingen financieel toezicht op de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta 2019

De provincies Overijssel en Drenthe hebben gezamenlijk de vastgestelde begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta ontvangen en beoordeeld. De stukken geven geen aanleiding tot het instellen van bestuurlijke interventies. De financiële continuïteit van de waterschappen is gewaarborgd.

Wob-verzoek inzake onderhoud van de habitat van het Natura-2000 gebied Drentsche Aa, specifiek locatie Heidesteeg-Ruiterweg te Schipborg

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het onderhoud van de habitat op de locatie Heidesteeg- Ruiterweg te Schipborg openbaar te maken.

Beslissing op de bezwaarschriften van Stichting Platform Storm en Stichting WindNee

Gedeputeerde Staten besluiten conform het advies van de Commissie rechtsbescherming een tweetal bezwaarschriften van Stichting Platform Storm en Stichting WindNee niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden goedkeuringsbesluit in stand te laten. Gelet op de doelstelling van de stichtingen hebben zij geen rechtstreeks belang bij het goedkeuringsbesluit en zijn daarmee niet aan te merken als belanghebbende.

Wob-verzoek inzake subsidie bouw appartementencomplex De Wheemhoeve te Zuidwolde

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de subsidie voor de bouw van het appartementencomplex De Wheemhoeve openbaar te maken.

Wob-verzoek inzake hulp, steun of sponsoring aan mediaorganisaties of individuele journalisten in het kader van de Provinciale Staten verkiezingen 2019

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek inzake hulp, steun of sponsoring aan mediaorganisaties of individuele journalisten in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen 2019 besloten het verzoek af te wijzen omdat zij niet beschikken over dergelijke informatie.