GS-besluitenlijst 14 mei 2019


Actualisatie provinciale monumentenlijst

Gedeputeerde Staten stemmen in met het verder actualiseren van de provinciale monumentenlijst. Naast vier karakteristieke panden, worden vijf cultuurhistorisch waardevolle grenspalen langs de grens met Duitsland aan de provinciale monumentenlijst toegevoegd. Ook een reeks van 15 betonnen hectometerpaaltjes langs de Beilerstraat in Assen worden provinciaal monument. Dat geldt ook voor de uit 1956 draaibrug over de Zijtak bij Nieuw-Amsterdam.

Vaststellen CAO 2019 en wijzigingen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)

Gedeputeerde Staten nemen kennis van de getekende provincie-CAO 2019 - 2020 en stelt de hieruit voortvloeiende wijzigingen (2019) van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies vast.

Realiseren van de herplantverplichting over de periode van 2012 t/m 2016

Gedeputeerde Staten hebben een besluit genomen over de uitvoering van de herplantplicht, die voortvloeit uit verschillende infrastructuurprojecten en het beheer en onderhoud van provinciale wegen. In 2019 en 2020 wordt de compensatie van de herplantverplichting over de periode van 2012 t/m 2016 uitgevoerd, voor zover deze nog niet binnen projecten gerealiseerd was.

Aanwijzen ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen

Gedeputeerde staten hebben besloten de heer J.H.Tapken aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen.

Wijzigingen subsidieregelingen Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur

Gedeputeerde Staten hebben besloten vier subsidieregelingen voor de melkveehouders in Drenthe te wijzigen. In de regelingen zijn enkele correcties doorgevoerd. Daarnaast staat de term Kringloopwijzer in alle regelingen uniform beschreven. Ook stellen zij de subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe voor de periode 1 juni t/m 30 juni 2019 open voor een aantal deelnemers uit de Pilot50. Deze deelnemers kunnen een beloning tegemoetzien voor de stappen die zij maken op het vlak van verduurzaming, dan wel voor een hoog niveau van duurzaamheid. Vanuit deze subsidieregeling kunnen 200 melkveehouders een bedrijfseigen duurzaamheidsplan Duurzame Melkveehouderij laten opstellen.

Subsidieaanvraag LTO Noord voor werkplan 2019 Duurzame Melkveehouderij Drenthe

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 138.000,-- aan LTO Noord voor de uitvoering in 2019 van het werkplan t.b.v. het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe. De Consulent Duurzame Melkveehouderij Drenthe is sinds 2017 actief betrokken bij dit programma. In 2019 is zij met name de verbindende schakel (aftersales) tussen melkveehouders en projecten en initiatieven op het gebied van verduurzaming.

Verlenen mandaat aanschaf extra DRIS palen door OV Bureau Groningen Drenthe

De provincie Drenthe geeft het OV Bureau Groningen Drenthe opdracht om meer haltes in Drenthe te voorzien van Dynamische Reis Informatie (DRIS). Reizigers geven een hoge waardering voor de actuele informatie op de haltes. In Groningen en Drenthe staan 484 DRIS palen. Dit wordt nu uitgebreid met 61 DRIS palen op de Hubs en haltes voor Qlinks en Qliners, waarvan 36 in Drenthe.

Toepassing nadeelcompensatieregeling en overeenkomst buiten beperkingengebied ProRail

Bij station Emmen-Zuid komt een inhaalspoor en tweede perron om de bereikbaarheid van de stad Emmen te vergroten. De provincie heeft aan ProRail opdracht gegeven om kabels en leidingen te verleggen. Voor deze werkzaamheden vergoedt de provincie de kosten aan ProRail. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen te vergoeden op basis van de landelijke regeling voor rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken (NKL1999) en de overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied 1999.

Culturele Mobiliteit 2019/2020 en 2020/2021

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het project Culturele Mobiliteit voort te zetten in de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021. Het gaat hierbij om het ondersteunen van leerkrachten van basisscholen in Drenthe bij de organisatie, en betaalbaar busvervoer voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 naar Drentse kunst- en erfgoedinstellingen. Voor wat betreft 2020 geldt het voorbehoud van vaststelling van de Begroting 2020 door Provinciale Staten.

Beschikkingen Agrarische Natuur Drenthe (AND)

Gedeputeerde Staten verlenen een lening en subsidie aan Agrarische Natuur Drenthe voor het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van biotoopverbetering voor akker- en weidevogels.

Inventarisatie ‘Talenten in Drenthe’

In opdracht van de provincie Drenthe en met medewerking van Kunst en Cultuur heeft de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar talentontwikkeling in Drenthe. Uit de inventarisatie 'Talenten in Drenthe' (eind maart 2019) blijkt dat het goed is om het aanbod over te laten aan het culturele veld en als overheid talentontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen op het gebied van het bevorderen van communicatie en structuur tussen organisaties op de verschillende disciplines. Deze disciplines zijn: popmuziek, klassieke muziek, beeldende kunst, theater, dans en film en media. Samen met de Drentse gemeenten, het culturele veld en het onderwijs kan de provincie haar beleid op het gebied van talentontwikkeling verder ontwikkelen. De aanbevelingen in 'Talenten in Drenthe' geven voldoende aanknopingspunten.

Aanbieding aandelen Groningen Airport Eelde (GAE) NV door gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft laten weten haar aandelenbelang in Groningen Airport Eelde NV te willen afstoten en heeft haar aandelen aan de andere aandeelhouders aangeboden. Gedeputeerde Staten hebben het besluit genomen om niet in te gaan op het aanbod van de gemeente Groningen.

Voortgang motie functieverbreding van Drentse dorpshuizen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten op de hoogte van de voortgang in de uitvoering van de motie functieverbreding dorpshuizen.

Inmiddels is een inventarisatie afgerond, incl. een enquête onder ca. 170 dorpshuizen.
Met de Drentse gemeenten is ambtelijk afgesproken om een voorstel te maken voor een aantal experimenten met dorpshuizen die meer functies willen uitvoeren op het gebied van bijvoorbeeld zorg, sport, kunst en cultuur.

De plannen zullen ook nog bestuurlijk via de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) afgestemd worden.

Jaarverslag 2018 N.V. NOM

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de jaarstukken 2018 van de N.V. NOM en hebben deze ter informatie toegezonden aan Provinciale Staten.

Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD-fractie over Biomonitoring vanwege Attero branden

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de VVD-fractie over biomonitoring vanwege de branden op het Attero-terrein.

Biomonitoring is geen wettelijke verplichting maar wordt door agrariërs gewenst. De wens zal met Attero worden besproken.