GS-besluitenlijst 7 mei 2019


Groene energie afspraken gemeente Noordenveld

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 50.000,-- te verlenen aan de gemeente Noordenveld voor een wijkgerichte aanpak van verduurzaming. Door samenwerking met bewoners en de Energiecoöperatie Noordseveld wil de gemeente in drie jaar tijd twee buurten energieneutraal maken.

Subsidieaanvraag ELENA voor geïntegreerde duurzame energiesystemen en energie efficiënte maatregelen in de gebouwde omgeving

Gedeputeerde Staten dienen een aanvraag voor de Europese subsidie ELENA in om onderzoeken te kunnen financieren die nodig zijn om ambities op het gebied van energie-innovaties te realiseren. De provincie ondersteunt hiermee de Drentse gemeenten in het ontwikkelen van projecten voor de gebouwde omgeving, zoals voor de VVE’s en woningeigenaren.

Cultuurmonitor 2017-2020 (editie 1) + Voortgangsrapportage Cultuurnota 2017-2018

Gedeputeerde Staten hebben de eerste editie van de Cultuurmonitor 2017-2020 vastgesteld. Ze sturen deze samen met de Voortgangsrapportage Cultuurnota naar Provinciale Staten. De Cultuurmonitor geeft inzicht in de effecten van het beleid bij provinciaal gesubsidieerde instellingen. De voortgangsrapportage bevat een overzicht van de eerste twee jaar van de uitvoeringsperiode van de Cultuurnota De Verbeelding van Drenthe.

Advies operationele strategie Groningenveld 2019-2020

Gedeputeerde Staten sturen een advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gasproductie uit het Groningenveld. Zij adviseren de minister voor het gasjaar 2019-2020 te kiezen voor 'Operationele Strategie 1', waarbij de winning meer wordt gespreid over het veld. De kans op eventuele effecten in Noord-Drenthe als gevolg van de gaswinning in Groningen is dan naar verwachting het kleinst.

Advies gaswinningsplan Coevorden

Gedeputeerde Staten sturen hun advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat voor een wijziging van het instemmingsbesluit voor het winningsplan Coevorden. Zij adviseren de minister duidelijk en transparant te zijn over de resterende duur van de winning en de maximaal te winnen gasvolumes. Daarnaast verzoeken Gedeputeerde Staten de minister het schadeprotocol voor kleine gasvelden snel in werking te laten treden en wordt aandacht gevraagd voor een goede monitoring en transparante communicatie.

Intrekking subsidieverordening zonnelening

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor de regeling voor zonneleningen in Drenthe in te trekken met ingang van 1 januari 2020. Het beschikbare provinciebudget is toegekend. De zonnelening was bedoeld voor de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers door particuliere huizenbezitters. Er zijn samen met de gemeenten zonneleningen toegekend voor ruim € 17.000.000,-- aan bijna 2900 aanvragers. Met de nationale energiebespaarlening is een goed alternatief gevonden voor de Drentse zonnelening. De provincie subsidieert deze regeling met een rentekorting op de lening.

OV-bureau Groningen Drenthe: Ontwerpbegroting 2020 en Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2020 (HB)

Gedeputeerde Staten hebben de Ontwerpbegroting 2020 en de Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2020 van het OV-bureau Groningen Drenthe vrijgegeven voor inspraak.

Subsidieverstrekking Impuls Volkshuisvesting aan gemeente Assen

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om de aanvraag van € 224.081,-- door de gemeente Assen voor een bijdrage uit de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting te honoreren. Provinciale Staten kunnen hierop nog hun wensen of bedenkingen inbrengen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD-fractie over toenemende problemen op A28

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de VVD-fractie over toenemende problemen op de A28. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Wob-verzoek integriteitsbeleid

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de vertrouwenspersoon openbaar te maken. Daarnaast is een deel van de stukken niet aanwezig en/of reeds openbaar.

Wob-verzoek inzake het Hunebedcentrum

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het Hunebedcentrum openbaar te maken.

Wob-verzoek inzake de plannen voor de openstelling van het Drents Friese Wold voor publiek

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek inzake de plannen voor de openstelling van het Drents Friese Wold voor publiek besloten te verwijzen naar reeds openbaar gemaakte documenten en daarnaast de indiener te voorzien van de gevraagde informatie over het proces.