GS-besluitenlijst 23 april 2019


Jaarverslag Commissie rechtsbescherming 2018

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het Jaarverslag 2018 van de Commissie rechtsbescherming.

Vervangen duikerbrug Groote Diep

Gedeputeerde Staten hebben besloten in het kader van regulier onderhoud de duikerbrug Groote Diep te vervangen door een verkeersbrug. Door werk met werk te maken wordt een belangrijk knelpunt voor fauna opgelost.

Samenwerkingsovereenkomst Risicovolle bedrijven en financiële paragraaf werkprogramma

De Samenwerkingsovereenkomst risicovolle bedrijven wordt namens Gedeputeerde Staten door Henk Jumelet ondertekend. Deze overeenkomst gaat over het uitvoeren van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken bij risicovolle bedrijven in Drenthe.

Incidentele subsidie verlenen aan de gemeente Emmen betreffende A37-event

De provincie Drenthe verleent € 25.000,-- subsidie aan de gemeente Emmen voor het organiseren van het jubilieumevenement ’10 jaar A37’ en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

Deelname Gemeenschappelijke Regeling (GR) OV-Bureau Groningen Drenthe in de GR Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met het verzoek van het OV-Bureau Groningen Drenthe om toe te mogen treden tot de bedrijfsvoeringorganisatie Publiek Vervoer. Gedeputeerde Staten vinden dat dit goed past bij de samenwerking op het gebied van publiek vervoer in de provincies Groningen en Drenthe.

Resultaten eerste fase Meerjaren Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek A28

Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten de resultaten van de eerste fase van het MIRT-onderzoek A28 aan. Het onderzoek is gereed en vastgesteld door de stuurgroep A28. Drenthe wordt hierin vertegenwoordigd door gedeputeerde Brink. In de eerste fase is gekeken waar op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen problemen zijn en hoe deze zich in de toekomst kunnen gaan ontwikkelen. Op basis van de resultaten worden in de tweede fase een aantal kansrijke oplossingsrichtingen nader onderzocht. De resultaten zijn in het najaar van 2019 gereed. Het onderzoek is uitgevoerd door Studio Bereikbaar, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

RUD Drenthe: Jaarstukken 2018, Ontwerp-Begrotingswijziging 2019, Ontwerp-Begroting 2020, Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020 en de voortgangsrapportage januari-februari 2019

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Jaarstukken 2018, de Ontwerp-Begrotingswijziging 2019, de Ontwerp-Begroting 2020 en het ontwikkelprogramma 2019-2020 van de RUD Drenthe. Voor wat betreft deze stukken wordt PS gevraagd om voor 10 juni een zienswijze aan te leveren.

Rapport eerste fase Beleidstafel droogte

Gedeputeerde Staten nemen kennis van de aanbevelingen van de Beleidstafel droogte en sturen deze ter informatie naar Provinciale Staten. De aanbevelingen zijn opgesteld naar aanleiding van het droge jaar 2018 en zijn gericht op een watersysteem dat minder kwetsbaar is voor droogte.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen om € 10.000.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe in de periode 2019 - 2022. Met deze Regio Deal wil de provincie Drenthe samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen de brede welvaart in het gebied versterken. De regio staat voor de uitdaging om oplossingen te vinden die bijdragen aan de sociaal-economische vitalisering van de regio om het werk-, leer-, woon-, recreatie- en leefklimaat op peil te houden en te verhogen. De Regio Deal biedt de mogelijkheid om vanuit de integrale opgave voortvarend aan de slag te gaan en als vliegwiel te fungeren om de regionale kansen van de regio te verzilveren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Regiodeal Natuurinclusieve landbouw

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen om € 3.300.000,-- te reserveren voor uitvoering van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw in de periode 2019 - 2022. Met de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw wil de provincie Drenthe op het Drents Plateau en samen met de provincie Groningen in de Veenkoloniën de transitie van de landbouw naar een meer natuurinclusieve landbouw stimuleren. Naast deze twee gebieden zijn er nog een zestal andere gebieden in de provincies Groningen en Fryslân die onderdeel uitmaken van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.

Vaststelling ontwerpbesluit Landgoed Overcingel in de gemeente Assen als bijzonder provinciaal natuurgebied

Gedeputeerde Staten hebben het Ontwerpbesluit tot aanwijzing van Landgoed Overcingel in de gemeente Assen als bijzonder provinciaal natuurgebied vastgesteld. Het landgoed was onder voormalige wetgeving aangewezen als landelijk natuurmonument. Daardoor waren de natuurwaarden en cultuurhistorische kenmerken beschermd. Omdat deze wet vervallen is, heeft de provincie besloten de bescherming voort te zetten. Het Ontwerpbesluit waarin dit is vastgelegd, ligt ter inzage van 26 april tot en met 6 juni 2019. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Verzoek om indeplaatsstelling van het besluit d.d. 31 maart 2017 van de gemeenteraad van Hoogeveen inzake financiering ijsbaan Hoogeveen

Gedeputeerde Staten hebben een verzoek om indeplaatsstelling van het besluit van de gemeenteraad van Hoogeveen d.d. 31 maart 2017 afgewezen.

Wijziging subsidieplafond Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers 2018

Het subsidieplafond van het Openstellingsbesluit voor Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers wordt verhoogd. Dit om de ingediende projecten die voldoende punten hebben gescoord voor een positieve beoordeling ook daadwerkelijk subsidie te kunnen verlenen.