GS-besluitenlijst 16 april 2019


Provinciale cofinanciering OP-EFRO-project 'Make IT work in the North'

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 41.039,-- voor de uitvoering van het project ‘Make IT work in the North’. Het betreft een project gericht op het versterken van een structuur om systematisch vraag en aanbod naar/van ICT-professionals in Noord-Nederland op elkaar af te stemmen, teneinde een duurzame verbetering van de regionale arbeidsmarkt te realiseren en zo de concurrentiepositie van Noord-Nederland als ICT-regio te versterken. Toekenning van de subsidie vindt plaats mits het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) positief besluit.

Wijziging Regeling natuurbescherming

Gedeputeerde Staten stemmen in met een aanpassing van de landelijke Regeling natuurbescherming, waarin het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is opgenomen. De wijziging verduidelijkt onder andere de technische uitgangspunten in het PAS over de toedeling van ontwikkelingsruimte bij projecten met een effect van minder dan 0,05 mol. Aanvullend geeft de aanpassing de mogelijkheid om kavelbesluiten te nemen zodat deze kunnen bijdragen aan de klimaatopgave van het Rijk.

Wijziging Subsidieregeling Vouchers Poptalent Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Vouchers Poptalent gewijzigd. In de praktijk bleek dat jongeren onder de 17 jaar niet of nauwelijks konden voldoen aan de verplichting om de voucher te gebruiken voor een optreden op een professioneel podium. Voor de leeftijdsgroep van 12 tot en met 16 jaar vervalt daarom deze verplichting.

Jaarstukken 2018 CBL Vennootschap BV, CSV Amsterdam BV, Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, Verkoop Vennootschap BV en Vordering op Enexis BV.

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Jaarrekeningen 2018 van CBL Vennootschap BV, CSV Amsterdam BV, Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, Verkoop Vennootschap BV en Vordering op Enexis BV. Er is geen sprake van dividenduitkering

Gaswinning in Drenthe (Motie 2019-3)

Gedeputeerde Staten zenden de op 13 maart 2019 door Provinciale Staten aangenomen motie over gaswinning aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Nogmaals wordt bij de minister het Drentse standpunt onder de aandacht gebracht dat er geen extra gaswinning in Drenthe dient plaats te vinden als compensatie van de afname van gaswinning in Groningen en dat er actief toezicht op de gaswinning dient plaats te vinden.

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020) en Begrotingscirculaire 2020-2023 voor gemeenten

Gedeputeerde Staten hebben het gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 vastgesteld. Dit toezichtkader is een actualisering van het in 2015 vastgestelde toezichtkader ’Kwestie van Evenwicht’. Verder hebben Gedeputeerde Staten besloten de Drentse gemeenten te informeren over de aandachtspunten voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2020(-2023).

OV-bureau Groningen Drenthe: Kaderbrief begroting 2020 en Jaarstukken 2018

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten door middel van een Kaderbrief c.q. Ontwerpbegroting over de beoogde begrotingskaders voor 2020 en over de Jaarstukken 2018 van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Steunbetuiging Hydrogen Valley Subsidie Aanvraag

Gedeputeerde Staten hebben een adhesiebetuiging getekend voor de New Energy Coalition om haar te ondersteunen bij een Europese subsidieaanvraag voor 20 miljoen euro bij de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) voor het opzetten van een "Hydrogen Valley" in Noord-Nederland. In de ‘Hydrogen Valley’ wordt waterstoftechnologie ontwikkeld wat een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie en economische kansen biedt voor de regio.

Benoeming nieuwe leden commissie Leefomgeving (cieL) en kennisnemen van het Terugblikonderzoek commissie Leefomgeving 2016-2017 met doorkijk naar 2018

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor vier nieuwe leden voor de commissie Leefomgeving (cieL) te benoemen en daarnaast kennis te nemen van het Terugblikonderzoek commissie Leefomgeving 2016-2017 met doorkijk naar 2018. De aanbevelingen in hoofdstuk 2 van het terugblikonderzoek te onderschrijven.

Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Enexis Holding N.V.

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de jaarrekening 2018 van Enexis Holding NV en de daarin voorgestelde winstbestemming. Drenthe heeft een belang van 2,37 % in Enexis. Dat betekent dat de provincie over het jaar 2018 een bedrag van bijna 2,9 miljoen euro aan dividend krijgt uitgekeerd.

Jaarstukken 2018, Conceptbegroting 2020 en Begroting 2019 na wijziging SNN

Gedeputeerde Staten hebben de Jaarstukken 2018, de Conceptbegroting 2020 en Begroting 2019 na wijziging SNN voor een zienswijze aan Provinciale Staten voorgelegd.