GS-besluitenlijst 9 april 2019


Aanvraag incidentele subsidie Faunabeheereenheid Drenthe

Gedeputeerde Staten verlenen eenmalig een provinciale bijdrage van € 40.631,-- aan de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) voor het opstellen van faunabeheerplannen en de deelname aan het ganzenafstemmingskader.

Bevoorschotting RUDD voor de uitvoering van bodemprojecten in 2019

Het meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 vormt het kader voor het herstellen van de bodemkwaliteit en het beheersen van risico's als gevolg van verontreiniging. De uitvoering van de provinciale bodemprojecten wordt verzorgd door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD). Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma zijn door het Rijk bodemmiddelen toegekend. Van deze middelen stellen Gedeputeerde Staten 1,8 miljoen euro beschikbaar aan de RUDD voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten in 2019.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het PlanMER voor de Luchtvaartnota 2020-2050

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de PlanMER voor de Luchtvaartnota van het Rijk. In de Luchtvaartnota zal het Rijk weergeven wat het beleid zal zijn voor de luchtvaart voor 2020-2050. Voorafgaand aan de Luchtvaartnota komt er een PlanMER. De NRD gaat vooraf aan de PlanMER en geeft de reikwijdte, de denkrichtingen, de relatie met andere majeure plannen en het proces aan. De NRD ligt ter inzage tot en met 16 april.

Subsidiëring Grachtenfestival, C’est la Vie Festival, de Nachtwacht van Emmen en Jan Kruis Museum

Gedeputeerde Staten hebben besloten een incidentele subsidie toe te kennen aan het Grachtenfestival in Meppel, het festival C'est la vie in Emmen, het project ‘De Nachtwacht van Emmen’ en het Jan Kruis museum in Orvelte.

Cofinanciering EFRO-project Frisbouw

'Frisbouw' ontvangt € 52.578,-- voor de bouw van een circulair innovatief prototype woning in Borger. Het prototype heeft een uniek nieuw prefab bouwsysteem gebaseerd op prefab strobouwelementen. Door het ontwerp wordt minstens vier keer minder energie gebruikt en 54% minder CO2 uitgestoten dan bij een standaard nieuwbouwwoning. Het totale investeringsbedrag van het project bedraagt bijna € 1.100.000,--

Jaarverslag interbestuurlijk toezicht Wet algemene bepalingen omgevingswet 2018

Gedeputeerde Staten hebben het Jaarverslag voor het interbestuurlijk toezicht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2018 (Wabo) vastgesteld.

De provincie is toezichthouder op de uitvoering van medebewindstaken van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. In deze rol ziet de provincie toe op uitvoering van die wet en geeft in het verslag aanbevelingen voor verbeteringen in de wetsuitvoering.

Afwijzing subsidieaanvraag European Deaf Youth Capital 2019

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieaanvraag van € 7.500,-- voor het organiseren van het twee-jaarlijkse evenement Lonely City ‘European Deaf Youth Capital afgewezen.

GR Prolander; Jaarverslag en Jaarrekening 2018 en Ontwerp-Programmabegroting 2020

Gedeputeerde Staten hebben het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 ter kennisname en de Ontwerp-Programmabegroting 2020 Prolander voor een zienswijze aan Provinciale Staten voorgelegd.

Ontwerp-Provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ontwerp-Provinciaal inpassingsplan (PIP) reconstructie Norgervaart (N373) en hebben besloten het plan van 10 april tot en met 21 mei 2019 volgens de wettelijk voorgeschreven procedure ter inzage te leggen. Op 17 april 2019 is er een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden.

Lening herbestemming voormalig gemeentehuis Borger

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de Stichting Hunebedcity een laagrentende lening van € 350.000,-- mag aanvragen bij het Restauratiefonds voor de restauratie en herbestemming van het voormalig gemeentehuis in Borger.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie betreffende gevolgen verdroging Fochteloërveen

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de PvdA-fractie naar aanleiding van berichten in de pers over lekkende kades in het Fochteloërveen met als gevolg verdroging. Het college deelt de zorg van de PvdA-fractie en is in overleg met Natuurmonumenten om te bekijken welke oplossingen voorhanden zijn.

De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Wob-verzoek inzake dossier Windenergie

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake dossier Windenergie en windpark Drentse Monden en Oostermoer openbaar te maken.

De beschikbaar gestelde documenten zijn te vinden op de website van de provincie.