GS-besluitenlijst 2 april 2019


Aanpak nitraatuitspoeling grondwaterbeschermingsgebieden

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de conclusies van de evaluatierapportage Aanpak nitraatuitspoeling grondwaterbeschermingsgebieden (maart 2019). De rapportage wordt ingediend bij het landelijk Bestuurlijk Overleg Aanpak Nitraatuitspoeling.

Subsidiëring Drents Energieloket 2019

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 125.000,-- subsidie toe te kennen aan de gemeente Hogeveen ten behoeve van het Drents Energieloket. Met deze subsidie kan het loket haar activiteiten continueren en verder professionaliseren. Het Energieloket speelt in Drenthe een belangrijke rol binnen de Expeditie energieneutraal wonen. Inwoners van Drenthe kunnen bij het loket terecht voor vragen over het energiezuiniger maken van hun woning. Met name de particuliere woningeigenaren zijn een belangrijke doelgroep.

Subsidiebijdrage SIVO-festival ‘op fietse deur Midden-Drenthe’

Gedeputeerde Staten hebben besloten een incidentele subsidie van € 12.500,-- toe te kennen aan het SIVO-festival ‘Op fietse deur Midden-Drenthe’.

Subsidie-aanvraag kindereditie kwartaalblad Stichting Het Drentse Landschap

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in het kader van het uitkomen van de 100ste editie van haar kwartaalblad Stichting Het Drentse Landschap een bedrag van € 5.000,-- toe te kennen voor een kindereditie van haar kwartaalblad.

Vaststelling Algemene subsidieregeling SNN, Mandaatbesluit SNN en Intrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1

Gedeputeerde Staten hebben de Algemene subsidieregeling SNN 2019 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN vastgesteld. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de Intrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1 vast te stellen.

Verlenen mandaat en machtiging aan Gedeputeerde Staten van Groningen inzake NEDAB kosten 2019 en Routeontwikkelingsfonds (ROF) 2019 Groningen Airport Eelde

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (GAE) hebben de provincie Groningen ook voor 2019 gevraagd om beschikkingen inzake NEDAB-vergoedingen en mogelijk het Routeontwikkelingsfonds aan GAE toe te kennen. Daarmee kan efficiënter worden gewerkt en vermindert de administratieve lastendruk bij de betreffende organisaties. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over dit mandaatbesluit en over de hoogte van de Drentse bijdrage.

Goedkeuring Begroting 2019 inclusief 1e Begrotingswijziging 2019 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

Gedeputeerde Staten hebben de Begroting 2019, inclusief de 1e Begrotingswijziging 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer goedgekeurd.

Jaarstukken 2019 van de Regio Groningen-Assen

De Stuurgroep van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen heeft de Jaarstukken 2019 besproken. De stukken bestaan o.a. uit de Jaarrekening 2018 en het Meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2019 en de Conceptbegroting 2020. De stukken zijn nu aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten en worden behandeld in de Statencommissie OGB op 15 mei 2019. Deze commissie heeft de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken. Vaststelling van de stukken door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen is gepland op 7 juni 2019.

Subsidieregeling mkb innovatiestimulering regio en topsectoren 2019 in Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben ermee ingestemd om voor de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 2019 € 500.000,-- beschikbaar te stellen. Dit bedrag is bedoeld als cofinanciering van de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken.

Vanuit deze regeling kunnen Drentse ondernemers een ondersteuning krijgen voor haalbaarheid- en innovatieadvies. De regeling wordt uitgevoerd door het SNN.

Beantwoording schriftelijke vragen van de SP-fractie over stagnering verduurzaming sportverenigingen

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de SP-fractie over stagnatie verduurzaming sportverenigingen als gevolg van de netwerkcapaciteitsproblemen in Noord-Nederland. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl .

Strategie No(o)rd 2020+

Gedeputeerde Staten hebben de Strategie No(o)rd 2020+ vastgesteld als strategisch kader voor de grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dollard Regio in de periode 2021-2027. De Strategie No(o)rd 2020+ sluit aan bij de ambities en doelen van de Drentse Duitslandagenda 2017-2020.

Inhoudelijk overdrachtsdossier voor de leden van de nieuw gekozen Provinciale Staten (PS) van Drenthe

Ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode hebben Gedeputeerde Staten een overdrachtsdossier opgesteld voor de leden van de nieuwgekozen Provinciale Staten. Het dossier geeft een beeld van de hoogtepunten van de afgelopen jaren, de grote lopende dossiers en recente ontwikkelingen. Het dossier is te vinden op provincie.drenthe.nl/overdrachtsdossier.