GS-besluitenlijst 26 maart 2019


Adhesiebetuiging netuitbreiding TenneT en Enexis

Gedeputeerde Staten hebben een adhesiebetuiging gestuurd naar TenneT en Enexis om hen te ondersteunen bij de investeringsbeslissing voor uitbreiding van de netcapaciteit in Noord-Nederland. Hiermee wordt op termijn een oplossing geboden voor de Drentse aansluitproblematiek op het electriciteitsnet.

Subsidiering project ‘De Werkwereld to the next level’

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een eenmalige subsidie van € 25.000,-- te verlenen aan het project ‘De Werkwereld to the next level’ in Assen. Door de steun aan het initiatief worden zestien deelnemers aan het project in staat gesteld hun positie op de arbeidsmarkt te versterken en versneld uit te stromen naar werk.

Kwijtschelding lening Energy Challenges

Gedeputeerde Staten hebben een lening  van € 372.500,-- aan de stichting Energy Challenges als oninbaar beoordeeld en besluiten de lening kwijt te schelden als Provinciale Staten geen bedenkingen inbrengen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de 50PLUS-fractie over Duurzaamheidsleningen voor ouderen

Gedeputeerde Staten beantwoorden de schriftelijke vragen van de 50PLUS-fractie over duurzaamheidsleningen voor ouderen. De beantwoording is te lezen op www.drentsparlement.nl.

Uitvoering Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (‘zonnelening’)

Voor particuliere woningbezitters is in zes gemeenten het aanvragen van zonneleningen mogelijk. Gedeputeerde Staten hebben het subsidieplafond hiervoor vastgesteld. Het betreft vooral het opnieuw inzetten van restantbudget van voorgaande jaren in de gemeenten Assen, Borger-Odoorn, Westerveld, De Wolden, Emmen en Meppel. Ook wordt klanten van het noodlijdende bedrijf Big Solar Drenthe de mogelijkheid geboden een zonnelening af te sluiten om hun geleasde panelen in eigendom te krijgen.

Wob-verzoek inzake het Verwerkingsregister AVG

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten een uittreksel uit het Verwerkingsregister AVG openbaar te maken.

De beschikbaar gestelde documenten zijn te vinden op de website van de provincie: provincie.drenthe.nl/wob

Terugblik 2018 Visie op Krimp en Leefbaarheid

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de activiteiten die zijn uitgevoerd binnen het programma Visie op Krimp en Leefbaarheid 2018.