GS-besluitenlijst 5 maart 2019

Advies gewijzigd winningsplan Diever

Gedeputeerde Staten sturen de minister van Economische Zaken en Klimaat hun advies over het gewijzigde gaswinningsplan Diever. Aan de minister wordt geadviseerd de voorschriften die nu gelden voor het bestaande plan, ook voor het gewijzigde plan van kracht te laten blijven, zoals voor goede monitoring. Ook wordt de minister geïnformeerd over het resultaat van de door provincie Drenthe en gemeente Westerveld georganiseerde bijeenkomst over gaswinning in Diever.

Technische aanpassing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij (WAV)

Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat Provinciale Staten op 13 december 217 een onjuiste kaart Wet ammoniak en veehouderij hebben vastgesteld. De vastgestelde en de gepubliceerde kaart bleken niet dezelfde te zijn. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de eerder gepubliceerde kaart alsnog met terugwerkende kracht vast te stellen en opnieuw te publiceren.

Nedersaksenlijn Groningen - Emmen – Enschede

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Groningen en Overijssel informeren hun Staten over de uitwerking van motie 2018-26 voor een gezamenlijke visievorming op de Nedersaksenlijn.

Herbenoeming mevrouw M. Korff in Adviescommissie Schade Grondwater

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de herbenoeming van mevrouw dr. ir. M. Korff als lid van de (landelijke) Advies-commissie Schade Grondwater.

Provinciale cofinanciering OP-EFRO project ’Sustainable Polymer Innovation Cluster – Facilities’ (SPIC)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 480.412,-- voor de uitvoering van het project ‘Sustainable Polymer Innovation Cluster - Facilities’ (SPIC). Het betreft een project gericht op het opzetten van een open innovatieomgeving met proeftuinfaciliteiten op het Emmtec Industry & Businesspark te Emmen. SPIC brengt bedrijven en kennisinstellingen op een unieke wijze bij elkaar en faciliteert bij het testen, ontwikkelen en implementeren van biobased- en recyclinginnovaties. Realisatie van dit project zal leiden tot versterking van de marktpositie van de betrokken bedrijven en daarmee tot doorontwikkeling van de groene chemie in Zuidoost-Drenthe. Toekenning van de subsidie vindt plaats onder de voorwaarde dat het SNN een positief oordeel uitbrengt omtrent staatssteun.

Zie voor meer informatie het bijpassende persbericht.

Bijdrage symposium en film 80 jaar Drentse ruilverkavelingen

De provincie Drenthe stelt € 10.000,-- beschikbaar aan het Drents Archief voor een symposium en een film over 80 jaar Drentse ruilverkavelingen. De provincie is al ruim 50 jaar actief betrokken bij de Drentse ruilverkavelingen en andere vormen van landinrichting, zoals kavelruil. Sinds de invoering van de Wet Inrichting Landelijk Gebied in 2005 is de provincie het bevoegd gezag en heeft de rol als regisseur van het landelijk gebied. In Drenthe resteert nog een grote opgave voor de realisatie van provinciale water-, landbouw- en natuurdoelen, waarbij ook het instrument landinrichting een belangrijke rol speelt.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over Stagnering verduurzaming sportverenigingen

Gedeputeerde Staten hebben Statenvragen beantwoord over de stagnering in de verduurzaming van sportverenigingen.

Vervolg van het project Samenwerking Akkerbouw - Veehouderij binnen de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 118.240,-- te verlenen aan DLV Rundvee Advies B.V. t.b.v. het vervolgproject Samenwerking akkerbouw – veehouderij. In de vorige fase van het project zijn de verduurzamingskansen van samenwerkingsverbanden van akkerbouw en veehouderij in beeld gebracht. Het vervolg van het project richt zich op het evalueren van kennisontwikkeling, kennisverspreiding en tevens op het ontwikkelen van een training met leerdoelen. Het project Samenwerking Akkerbouw – Veehouderij is onderdeel van het deelprogramma Duurzame Melkveehouderij Drenthe.

Ondertekening Letter of Intent (LOI) energienet Assen-Zuid

De provincie ondertekent op 7 maart a.s. de Letter of Intent (LOI) energienet Assen-Zuid. Het gaat om een intentieverklaring met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Rijksvastgoedbedrijf, NAM, GGZ Drenthe, Van Boeijen Groep, Interzorg, ENGIE en de gemeente Assen om te stimuleren dat er een energienet voor warmte en koude kan worden gerealiseerd. Zo wordt er minder aardgas gebruikt en komt er minder CO2 vrij.