GS-besluitenlijst 26 februari 2019

Subsidiëring project ‘Hoogeveen woont Slim’ fase 3

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 24.000,-- subsidie toe te kennen aan de gemeente Hoogeveen als bijdrage in de kosten van de derde fase ‘Hoogeveen woont Slim’. ‘Hoogeveen woont Slim’ streeft ernaar dat aan het eind van fase 3 minimaal 8% van de benaderde adressen duurzaamheidsmaatregelen heeft genomen.

Zie voor meer informatie het persbericht

Openstellingsbesluit POP3 Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe 2019

Gedeputeerde Staten hebben een openstellingsbesluit POP3 vastgesteld en in één openstellingsbesluit POP3 twee kleine wijzigingen aangebracht. Met deze openstellingen wordt het mogelijk gemaakt subsidies te verlenen voor het realiseren van de doelen: versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw.

Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven (onderdeel uitvoering Motie Boerenlandvlinders)

Gedeputeerde Staten hebben besloten binnen de bestaande begroting € 20.000,-- vrij te maken om groene bewonersinitiatieven te stimuleren en te faciliteren. Deze bewonersinitiatieven leveren enerzijds een concrete bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit en anderzijds spelen ze een belangrijke rol in het vergroten van draagvlak voor een ecologische inrichting van de openbare ruimte.

Zie voor meer informatie het persbericht

Subsidies basisinfrastructuur festivals in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de jaarsubsidie vastgesteld voor  een aantal festivals die in de Cultuurnota 2017-2020 als onderdeel van de basisinfrastructuur zijn genoemd. Het gaat daarbij om het Bevrijdingsfestival (€ 40.000,-) het FestiValDerAa (€ 50.000,-) Zomerzinnen (€ 30.000,-) Internationaal Film Festival Vrouw&Film (€ 22.500,-) en het Peter de Grote Festival (€ 25.000,-).

Subsidieregelingen 75 jaar vrijheid

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling lokale activiteiten viering 75 jaar vrijheid Drenthe en de subsidieregeling provinciale activiteiten viering 75 jaar vrijheid Drenthe vastgesteld. De regelingen sluiten aan op het eerder door Provinciale Staten vastgestelde budget van 1 miljoen euro voor extra activiteiten rondom de viering van 75 jaar vrijheid in 2020. De subsidieregelingen treden op 1 maart 2019 in werking.

Moties Omgevingsvisie Drenthe 2018

Bij de behandeling van de Omgevingsvisie Drenthe 2018 op 3 oktober 2018 zijn een drietal moties aangenomen. Deze moties betroffen de zorgvuldige ruimtelijke afweging van zonne- en windparken, het betrekken van jeugd bij de energietransities en de uitoefening van de provinciale rol in de Regionale Energiestrategie. Gedeputeerde Staten hebben in een brief aangegeven hoe zij invulling geven aan deze moties en gaan er vanuit dat hiermee invulling is gegeven aan de moties.

Wob-verzoek Black Energy

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het beleid ten aanzien van malware als Black Energy en een overzicht van de gevallen waar malware als Black Energy in systemen werd vastgesteld openbaar te maken.

Wob-verzoeken inzake Breedband

Gedeputeerde Staten hebben op twee Wob-verzoeken inzake breedband besloten de gevraagde documenten deels openbaar te maken. Dit met inachtneming van de uitzonderingen in de Wob.