GS-besluitenlijst 12 februari 2019

Ruilplan Nieuw-Schoonebeek

Gedeputeerde Staten hebben het ruilplan Nieuw-Schoonebeek vastgesteld. Met dit ruilplan wordt een impuls gegeven aan de landbouwkundige ontwikkelingen in het gebied en wordt onder meer de ondergrond voor de bufferzone Zuid vrijgemaakt.

Subsidieaanvraag Vliegveld Hoogeveen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van € 25.000,-- te verlenen aan Stichting Vliegveld Hoogeveen ten behoeve van drainage van de startbaan. De grasbaan van het veld is bij slecht weer niet of nauwelijks te gebruiken, wat de groei van het aantal gebruikers in de weg staat en daarmee ook verbetering van de financiele positie van het vliegveld. De kwaliteitsimpuls zal een positief effect hebben op de recreatieve functie van het veld.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Wijziging subsidieplafonds Openstellingsbesluiten POP3 Niet-productieve investeringen

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieplafonds van het Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2018 en het Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2018 verhoogd.

Met het ophogen van het subsidieplafond kunnen alle positief beoordeelde aanvragen gehonoreerd worden die bijdragen aan het Programma Natuurlijk Platteland.

Uitvoering motie Toegankelijk Drenthe

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van de motie Toegankelijk Drenthe. De provincie zal bij het verstrekken van subsidies en bij aanbestedingen aandacht vragen voor verbetering van digitale en fysieke toegankelijkheid en inzetten op meer bewustwording op dit thema.

Vaststellen subsidieregelingen Krimp en Leefbaarheid en Dorpsinitiatieven

Gedeputeerde Staten stellen subsidieregelingen vast inzake Krimp en Leefbaarheid en Dorpsinitiatieven.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Samenstelling Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur SNN

Gedeputeerde Staten hebben de voorzitter van het college en de gedeputeerden Economie en Financiën aangewezen als vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (AB SNN).Het Algemeen Bestuur zal de vertegenwoordigers in het Dagelijks Bestuur aanwijzen.

Subsidie TT festival 2019

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van € 125.000,-- beschikbaar te stellen voor het TT festival 2019 in Assen. Het TT festival is een onlosmakelijk onderdeel van de TT Week en als zodanig van groot belang voor zowel de TT als de binnenstad van Assen en de provincie als geheel. Jaarlijks komen er meer dan 165.000 bezoekers af op het festival en levert dit festival een belangrijke impuls aan de horeca in Assen, maar ook aan het imago van Drenthe als geheel.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Advies gewijzigd Opslagplan Ondergrondse Gasopslag Norg (NAM 2018)

Gedeputeerde Staten zenden de minister van Economische Zaken en Klimaat hun advies over het plan voor de gasopslag Norg. Het advies betreft het beperken van de omvang van de opslag en de geldigheidsduur van het plan. Ook is er advies op maatregelen om risico’s goed in de gaten te houden, zoals publiek toegankelijke monitoring van bodemtrillingen.

Zorg voor de regio

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten te informeren over de resultaten van de kerngroep ‘Zorg voor de regio’. Vanuit de provinciale rol blijft het college zich inzetten voor goede zorg voor de inwoners, voor nu en de toekomst.

Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het ontwerpbesluit Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers 2019 voor te leggen aan Provinciale Staten. De beoogde inwerkingtreding van deze verordening is 28 maart 2019.