GS-besluitenlijst 5 februari 2019

Financiering subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen wegens succes opnieuw geld beschikbaar voor de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe van IkBenDrentsOndernemer. In de jaren 2017-2018 zijn 51 subsidies toegekend aan Drentse ondernemers met internationale ambities. De subsidieregeling is opgesteld om mkb-ondernemers financieel te ondersteunen bij het realiseren van internationale marktverkenningsactiviteiten en het laten uitvoeren van onderzoeken ter bevordering van internationale marktontwikkeling.

Voor het jaar 2019 is extra financiering beschikbaar gesteld van € 200.000,--.

Subsidieaanvraag van Stichting Leer Zelf Online voor Hoewerktstemmen.nl voor mensen met een verstandelijke beperking

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een subsidie voor Hoewerktstemmen.nl voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpregeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe vastgesteld. Deze regeling dient geactualiseerd te worden omdat de gemeente Meppel de bedieningstijden voor de Kaapbruggen, Eshuisbrug en Galgenkampsbrug heeft verruimd. Daarnaast heeft de gemeente Assen afwijkende bedieningstijden vastgesteld en zijn deze in de regeling opgenomen. De ontwerpregeling ligt gedurende zes weken ter inzage.

Binnengekomen brief aan PS over Ecologische verbindingszone (EVZ) Vogelzangsewijk

Gedeputeerde Staten geven een schriftelijke reactie op de vragen van de heer Overgaauw, in reactie op zijn brief aan Provinciale Staten, gedateerd 31 oktober 2018.

Subsidieaanvraag Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Eelde (SOCROLE) ten behoeve van de meldingen(klachten)afhandeling

De huidige ontwikkelingen op het gebied van luchtvaart en de ontwikkelingen rond Groningen Airport Eelde (Toegangspoort voor het Noorden en aanvraag nieuw Luchthavenbesluit) vragen meer aandacht voor de omgeving van de luchthaven. Het vraagt een meer individueel gerichte klachtenafhandeling. Met de toewijzing van het aangevraagde bedrag voor intensivering wordt op genoemde ontwikkelingen ingespeeld.

Nota Participatiebeleid 2019-2023: uitvoering geven aan de banenafspraak/quotumregeling

Gedeputeerde Staten hebben de nota participatiebeleid 2019-2023 vastgesteld. Het beleid is bedoeld om mensen met een beperking aan het werk te helpen. In de afgelopen jaren heeft de provincie haar wettelijke doelstelling gehaald. De komende jaren blijft het onderwerp op de provinciale agenda. Het college zet onder andere in op de groep hoger opgeleiden met een beperking. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten via een brief geïnformeerd.

Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de gang van zaken rondom het vertrek van twee leden van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde NV

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de CDA-fractie betreffende het vertrek van twee leden van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde NV beantwoord. Antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Prolander

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Prolander. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om met de wijziging in te stemmen. In de gewijzigde gemeenschappelijke regeling is geregeld dat begrotingswijzigingen die niet leiden tot een verhoging van de verschuldigde deelnemersbijdrage, niet voor een zienswijze aan Provinciale Staten hoeven te worden voorgelegd.

Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie over gevolgen brand bij Attero

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de gevolgen van de brand bij Attero beantwoord. Antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl.

Brand 4 januari 2019 bij Attero

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een brief aan Provinciale Staten met informatie over de vervolgonderzoeken naar de brand bij Attero.

Definitief Normenkader 2018

Gedeputeerde Staten hebben het Normenkader 2018 naar de stand van 31 december 2018 vastgesteld. Het normenkader is een overzicht van de door de accountant bij zijn controle te hanteren wet en regelgeving.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-, GroenLinks- en SP-fracties over Aanloopsteun Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben Statenvragen van de fracties van D66, Groenlinks en de SP beantwoord over Aanloopsteun Groningen Airport Eelde. Antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl.

Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur; gezamenlijke beloning verduurzaming melkveehouderij

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het signaal dat de Provincie Drenthe samen met de Groenmanifestpartners, Rabobank Nederland en FrieslandCampina hebben afgegeven aan de Drentse Melkveehouders. Gezamenlijk hebben zij bekend gemaakt dat zij de handen ineenslaan om de verduurzaming van de melkveesector te versnellen en de inspanningen van de melkveehouders in Drenthe financieel te belonen.

Kaderbrief 2020 Prolander

Gedeputeerde Staten sturen de Kaderbrief 2020 van Prolander door aan Provinciale Staten. In deze kaderbrief staan de uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting tot en met 2023 van Prolander.

Beantwoording brieven heren De Recht en Van den Berg over Coöperatie Sterk Midden-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de brieven van twee inwoners van de provincie Drenthe over Coöperatie Sterk Midden-Drenthe beantwoord.

Subsidie Theaterproductie Mammoet

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen (onder het voorbehoud van vereiste vergunningen) tot het verstrekken van een subsidie van € 250.000,-- aan de stichting Pauperparadijs voor de ontwikkeling en realisatie van Muziektheaterproductie Mammoet.

Gedeputeerde Staten melden Provinciale Staten het voorgenomen besluit. Hebben Provinciale Staten geen ernstige bedenkingen, dan wordt beschikt.