GS-besluitenlijst 29 januari 2019

Verlenen subsidie Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (St. NEF)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 2.250.000,-- te verlenen aan Stichting Nationale Energiebespaarfonds (St. NEF) voor het toepassen van rentekorting in Drenthe op de Energiebespaarlening. Woningeigenaren en VvE’s krijgen 1% rentekorting op de landelijke, door St. NEF gehanteerde rente. Door de provinciale korting op de rente van de Nationale Energiebespaarlening is het sinds 2017 al voor bijna 900 woningeigenaren mogelijk geweest om te investeren in verduurzaming van de eigen woning. Door de bestaande subsidie voort te zetten met een bedrag van € 2.250.000,-- wordt het succes van de Energiebespaarlening voortgezet en kunnen meer woningeigenaren en VvE’s hun woning verduurzamen.

Meer informatie over de Energiebespaarlening is te vinden op: www.energiebespaarlening.nl/drenthe

Werkprogramma 2019 Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO)

Gedeputeerde Staten hebben het werkprogramma 2019 voor de BRZO vastgesteld. Dit programma zal worden uitgevoerd door de Noordelijke BRZO Omgevingsdienst.

Mandaat IPO voor verlenen Drentse bijdragen 2019-2021 aan de Kennisprogramma's 2019-2021 van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Interprovinciaal Overleg (IPO) te mandateren de Drentse bijdragen 2019 t/m 2021 (van € 74.000,-- per jr prijspeil 2019) aan de Kennisprogramma’s 2019 t/m 2021 van KpVV beschikbaar te stellen. Voor 2020 en 2021 onder voorbehoud van vaststelling van de Begrotingen 2020 en 2021 door Provinciale Staten.

Afdoening toezegging "Regionaal Ondermijningsbeeld"

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken van de totstandkoming van het Regionaal ondermijningsbeeld.

Beantwoording schriftelijke vragen -fractie aansluitmogelijkheden zonnepanelen sportvereniging VV Nieuw-Buinen

Gedeputeerde Staten hebben Statenvragen beantwoord over aansluitmogelijkheden voor zonnepanelen voor de sportvereniging VV Nieuw-Buinen.

Onderzoek Biokansen Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de Studie Biokansen Noord-Nederland. Het onderzoeksbureau Avalon heeft voor Noord-Nederland een analyse gedaan naar de kansen voor omschakeling van de primaire sector naar biologische landbouw.

Financieel toezicht 2019

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de mededeling van de toezichthouder, dat de provincie Drenthe voor het komende jaar onder de repressieve toezichtvorm kan blijven en informeren Provinciale Staten hierover.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over loslopende honden

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie over loslopende honden beantwoord.

Beantwoording schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie over de ontwikkelingen inzake TopDutch

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie over de recente ontwikkelingen rondom Top Dutch beantwoord.

Programmabudget 75 jaar vrijheid

Gedeputeerde Staten hebben het voorstel over het programmabudget 75 jaar vrijheid in Drenthe herzien. Het voorstel is aangepast aan de wensen van Provinciale Staten zoals op woensdag 23 januari in de commissie FCBE is toegezegd. De voornaamste wijziging is dat de dekking van de helft van het budget uit de algemene reserve komt in plaats van uit de financieringsreserve. Inhoudelijk is het voorstel om 1 miljoen euro te reserveren voor extra activiteiten voor het vieren van 75 jaar vrijheid in 2020 niet gewijzigd.

Ontwerp-Klimaatakkoord

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het Ontwerp-Klimaatakkoord en de daarin voor Drenthe relevante aandachtspunten. Op woensdag 30 januari is er een informatiebijeenkomst met de Staten waarin deze punten en het proces tot een definitief akkoord worden toegelicht.

Brief aan minister EZK inzake problemen netcapaciteit in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten een brief te versturen aan minister Wiebes om aandacht te vragen voor de aansluitproblemen van Drentse zonneparken. Gedeputeerde Staten nodigen de minister uit om samen te zoeken naar oplossingen voor de korte en de lange termijn. Lees de brief (pdf?handheld=true, 303 kB).

Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over de brand nabij de kerncentrale Lingen

Gedeputeerde Staten hebben Statenvragen van de SP-fractie beantwoord. De vragen hebben betrekking op de brand nabij de kerncentrale Lingen (Duitsland) die plaatsvond op donderdag 6 december 2018.

Omdat het geen (dreigend) nucleair ongeval betrof, volgen geen verdere acties.

Wob-verzoek inzake grondaankoop rotonde Tynaarlo

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de grondaankoop rotonde Tynaarlo openbaar te maken.

Windenergie De Drentse Monden en Oostermoer

Gedeputeerde Staten hebben de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze antwoord gegeven op hun oproep tot herziening van uitvoering van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.