GS-besluitenlijst 15 januari 2019

Herbenoeming leden Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC)

Gedeputeerde Staten hebben besloten de benoeming van de huidige leden van de Provinciale Adviescommissie Cultuur met twee jaar te verlengen.

Financieel Plan 2019 en Jaarverslag en Jaarrekening 2017 WMD

Gedeputeerde Staten zenden Provinciale Staten het Financieel Plan 2019 en Jaarverslag en Jaarrekening 2017 N.V. Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater B.V.

Subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds Skills4Future

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om in te stemmen met een subsidie van € 300.000,-- voor het project Skills4Future. Het project heeft als doel om zowel toekomstige instroom vanuit mbo en hbo als huidige werknemers skills te laten verwerven zodat zij in staat zijn te werken met nieuwe technieken en technologieën (smart industry). De totale kosten bedragen € 6.000.000,--. Een derde daarvan wordt bijeengebracht door het onderwijs, kennisinstellingen en overheden, een derde door de deelnemende bedrijven en een derde door een nog aan te vragen subsidie bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO.