GS-besluitenlijst 18 december 2018


Cofinanciering Koepelproject Arbeidsmarkt Noord 2019-2022 INTERREG Nederland – Duitsland

Gedeputeerde Staten stellen een cofinancieringsbijdrage van € 168.717,-- beschikbaar voor de uitvoering van het project ‘Arbeidsmarkt Noord 2019-2022’ binnen het INTERREG-programma Nederland – Duitsland. Het project draagt bij aan het versterken van (internationaal) werken en studeren in de Drents-Duitse grensregio en sluit aan bij de Economische Koers 2016-2019 en de Drentse Duitslandagenda 2017-2020.

Subsidieverlening 2019 aan kleine organisaties voor uitvoering Cultuurnota 2017-2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor 2019 wederom een provinciale jaarsubsidie te verlenen voor de uitvoering van een deel van het provinciaal erfgoedbeleid, te weten:

  • Stichting DBF voor de activiteit "Kenniscentrum Herbestemming Noord" € 60.000,-- en
  • Buro Stek voor de activiteit "Steunpunt Erfgoed Drenthe" € 120.000,--.

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw vastgesteld. Deze regeling biedt het subsidiekader voor de uitvoering van het Programma Toekomstgerichte Landbouw.

Subsidieaanvraag vervolg ROEG! platform

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 100.000, -- beschikbaar te stellen voor de continuering van het platform ROEG! . Het multimediale en interactieve platform is een combinatie van een website, het gelijknamige TV-programma, radio-items, sociale media, blogs/video's, routes, inclusief een educatief gedeelte. Het platform stimuleert ontdekken, meedenken en -doen in de natuur en draagt bij aan een groeiende binding van de kijkers met natuur, cultuurhistorie en landschap in Drenthe. Het platform ROEG! is een samenwerking tussen RTV Drenthe, Staatsbosbeheer, het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, IVN, de Natuur- en Milieufederatie, Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe.

Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de 'Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe' vastgesteld. Middels deze regeling worden de mkb-bedrijven in de provincie Drenthe in staat gesteld hun personeelsmanagement te professionaliseren en de inzetbaarheid van hun werknemers in het arbeidsproces te bevorderen. De regeling gaat in op 4 februari 2019 en loopt tot en met 31 december 2019. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het SNN. Voor meer informatie over de regeling zie www.snn.nl.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Uitvoeringsprogramma VTH 2019

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 vastgesteld. In dit programma is aangegeven op welke wijze team VTH de opgedragen taken in 2019 zal uitvoeren.

Benoeming leden hoofdstembureau voor de verkiezingen van Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten benoemen de leden van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten. Dit gebeurt op voordracht van het college van burgemeester en wethouders van Assen. Deze benoemingen gelden voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022.

Aanwijzen Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) RTV Drenthe

Gedeputeerde Staten wijzen de activiteiten van RTV Drenthe aan als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en stemmen in met herfinanciering van een lening aan de regionale omroep. De besluiten hiervoor zijn eind 2016 al genomen en worden nu geëffectueerd, zodat de aanwijzing van de provincie samenvalt met de aanwijzing van het Commissariaat voor de Media.

Wijziging Openstellingsbesluit POP3

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit POP3 investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven gewijzigd zodat BTW te beschouwen is als subsidiabel, mits aangetoond kan worden dat BTW niet verrekenbaar of compensabel is. Deze wijziging werkt terug tot 27 mei 2016.

Subsidieverlening boekjaarinstellingen 2019

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de subsidieverlening aan boekjaarinstellingen. Deze subsidies zijn in de programmabegroting van de provincie opgenomen.

Verschuiving budget en evaluatie Bedrijvenregeling Dutch TechZone

In 2018 zijn er binnen de Bedrijvenregeling Dutch TechZone voor het onderdeel Regionale Investeringssteun Drenthe (RID) alleen aanvragen ingediend door het mkb. Het budget voor RID Grootbedrijf en een deel van het budget Arbeidsplaatsenregeling (APR) bleven onbenut. Gedeputeerde Staten hebben in samenspraak met de regio Dutch TechZone besloten de budgetten RID Grootbedrijf en APR over te hevelen naar het deelbudget RID mkb.  Begin 2019 evalueert Dutch Techzone de regeling op basis van de ingediende aanvragen in 2018. Tot de evaluatie is afgerond kunnen er geen aanvragen worden ingediend voor de regeling.

Subsidieplafonds 2019

Voor een groot deel van de Drentse subsidieregelingen stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks subsidieplafonds vast. Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Als dit bedrag is uitgegeven dan kan er geen subsidie meer verleend worden.

Verleningsbeschikking Kennispoort

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om € 196.000,-- te verlenen aan NHL Stenden voor Kennispoort.  Provinciale Staten kunnen hierop nog hun zienswijzen of bedenkingen inbrengen.

GR RUD Drenthe: Derde kwartaalrapportage en recente productiecijfers 2018

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met toezending de derde kwartaalrapportage 2018 RUD Drenthe aan Provinciale Staten.

Bijdrage aan Museum de Buitenplaats

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om Museum de Buitenplaats in Eelde naast de reguliere subsidie van € 100.000,- per jaar in de jaren 2019 en 2020 financieel extra te ondersteunen. Het college stelt voor om daarvoor een zelfde bedrag beschikbaar te stellen als de gemeente Tynaarlo, namelijk  € 50.000,- per jaar.

Kaderrichtlijn Water Drenthe vanaf 2019

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten schriftelijk over het proces om eind 2021 te komen tot vaststelling van doelen voor oppervlaktewaterkwaliteit en van het maatregelpakket voor grondwater. Daarmee moet aan het einde van de laatste planperiode (2022-2027) worden voldaan aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Toekenning subsidie aan Het Vledder te Meppel (Regeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit)

Gedeputeerde Staten zijn voornemens een subsidie van 500.000 euro beschikbaar te stellen vanuit de Herstructureringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit voor de gebiedsontwikkeling van Het Vledder in Meppel. Na een lange stagnatie ligt er een aangepast plan voor deze locatie tegen het centrum van de stad. Het vernieuwde plan biedt ruimte aan 54 woningen, waarvan 12 zorgappartementen en er is ruimte voor een verplaatsing van een supermarkt elders uit de stad. De subsidie is bedoeld om gestagneerde gebiedsontwikkelingen weer op gang te brengen en verpaupering binnen de bebouwde kom tegen te gaan. Provinciale Staten kunnen nog wensen of bedenkingen indienen op dit voorstel.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

RSP Integrale Gebiedsontwikkeling Coevorden stationsgebied

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken rond het RSP-project: Integrale Gebiedsontwikkeling Coevorden stationsgebied. Hiermee  wordt de RSP-cofinanciering van dit project afgerond.

Subsidies SportDrenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan SportDrenthe subsidie te verlenen voor de uitvoering van activiteiten die gericht zijn op stimulering, vitalisering, gezondheid en sportdeelname voor iedereen, ook wel breedtesport genoemd. Daarbij is er bijzondere aandacht voor doelgroepen waarvoor sportdeelname en/of maatschappelijke participatie niet vanzelfsprekend is, zoals bijvoorbeeld mensen met een beperking.

Recente ontwikkelingen GAE

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken en tevens wordt op basis van de afspraken binnen het Protocol Verbonden Partijen (statenstuk 2014-644 HERZIEN)  voorzien in het schriftelijk aanbieden van de Derde Kwartaalrapportage van Groningen Airport Eelde.

Tussenevaluatie Investeringsagenda

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang en de tussenevaluatie van de Investeringsagenda.

Bijdrage 40 jarige jubileumeditie Noordshow

Gedeputeerde Staten hebben een incidentele subsidie van € 5.000,-- verleend aan de 40-jarige jubileumeditie van de Noordshow.