GS-besluitenlijst 25 september 2018


Sportsubsidies Drenthe najaar 2018

Gedeputeerde Staten stellen extra geld beschikbaar voor de Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe en aan SportDrenthe voor de activiteiten in het kader van European Community of Sports en de Worldcup Paracycling.

Blockchain in Government (INTERREG B)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de deelname aan een Europees project (INTERREG B) waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen gaan experimenteren met de kansen en uitdagingen van blockchaintechnologie. Bij goedkeuring start het project per 1 januari 2019. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor € 40.000 beschikbaar

Subsidie sfeerverlichting provinciale bruggen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Subsidieregeling Behoud sfeerverlichting aan provinciale bruggen vast te stellen. Het gaat om een eenmalige regeling die het mogelijk maakt om voor 14 aangewezen bruggen een subsidie van € 1000 per brug aan te vragen.

Subsidieverstrekking DAW project Zeijen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om in totaal € 256.128,-- subsidie aan LTO Noord beschikbaar te stellen. Waterschap Noorderzijlvest draagt hieraan 50% bij. Provincie en waterschap maken het met deze subsidie mogelijk om in het gebied van de Boermarke Zeijen data te verzamelen die worden verwerkt tot een operationeel informatiesysteem waarmee in het onderzoeksgebied uiteindelijk gerichter maatregelen kunnen worden genomen om de waterkwaliteit en de waterkwantiteit te verbeteren. De resultaten kunnen tevens worden gebruikt als blauwdruk voor de werkwijze in andere delen van Drenthe. Zie voor meer informatie dit persbericht.

Toekenning subsidie aan project Hoofdstraat 118 in Zuidwolde

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 150.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage voor de invulling van een braakliggende locatie aan de Hoofdstraat 118 in Zuidwolde. Het gaat hier om de bouw van een appartementengebouw op de plaats waar voorheen een café-zalencentrum stond. Door de recessie en de ineenstorting van de woningmarkt is deze herontwikkeling eerder niet van de grond gekomen. De bijdrage is bedoeld om een gestagneerde ontwikkeling mee vlot te trekken en past binnen de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden. Omdat het een bedrag vanaf € 150.000,- betreft kunnen Provinciale Staten nog hun bedenkingen kenbaar maken.

Drenthe onderschrijft internationale klimaatdoelen

Tijdens de tweejaarlijkse conferentie van de Environmental Conference of the Regions in Europe (ENCORE) heeft gedeputeerde Stelpstra namens Gedeputeerde Staten de “Herning Declaration” ondertekend. Provincie Drenthe is al geruime tijd actief in het ENCORE-netwerk, waar nu de thema’s energie en circulaire economie centraal staan. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben regionale bestuurders uit heel Europa afgesproken om nauwer samen te werken in het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het verduurzamen van de economie. De conferentie heeft plaatsgevonden op vrijdag 21 september in Herning, Denemarken.

Bereikbaarheidsakkoord N391 - N862 Emmen

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben een Bereikbaarheidsakkoord gesloten over de wegen N391 en N862. Uitgangspunt daarbij is dat de rondweg Emmen (N391) volledig ongelijkvloers wordt gemaakt en dat de weg Emmen - Klazienaveen (N862) ingericht wordt als stadsentree. In het akkoord worden afspraken gemaakt over te ruilen wegen, uit te voeren projecten en de daarmee gemoeide kosten. De plannen worden de komende 10 jaar samen met belanghebbenden uitgewerkt in een omgevingsproces.

Statenvragen D66 over Regenboogprovincie

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de D66-fractie over Drenthe Regenboogprovincie beantwoord en sturen hierover een brief aan de Statenleden.

Statenvragen PvdA over voorgenomen wijziging energiebelasting

De Statenfractie PvdA heeft vragen gesteld over de voorgenomen wijziging van de energiebelasting. In 2016 is de Expeditie Energieneutraal wonen opgericht, waarin de provincie Drenthe samen met meer dan 100 partners vanuit o.a. overheden, marktpartijen, woningcorporaties, energiecoöperaties en ondersteuners zich inzet om alle woningen in 2040 energieneutraal te krijgen. De provincie Drenthe ondersteunt de inwoners door o.a. informatieverstrekking via het Drents Energie Loket en een rentekorting op het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).

Jaarverslag 2017 DEO en benoeming bestuurslid DEO

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ter informatie toezenden van het Jaarverslag 2017 van de Drentse Energie Organisatie aan Provinciale Staten en met de benoeming van het voorgedragen bestuurslid, de heer Wouter Cnossen.

Interreg VB Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation (C5A)

Gedeputeerde Staten hebben besloten deel te gaan nemen aan een Europees clusterproject op het gebied van water en klimaatadaptatie om zodoende met andere Europese partners invloed uit te oefenen op volgende Europese programma's.

Deelname aan de coöperatieve vereniging NDOV en DOVA; formalisatie van de reeds bestaande samenwerking ten behoeve van het openbaar vervoer in Drenthe

Gedeputeerde Staten vragen een akkoord aan Provinciale Staten om deelname aan de coöperatieve vereniging NDOV/DOVA. De Nationale Databank OV-gegevens (NDOV) verzamelt alle actuele data van het OV voor heel Nederland. De reeds bestaande samenwerking zal hiermee worden geformaliseerd.

Afronden Uitvoeringsregeling aanleg breedband Drenthe 2017

Zoals vrijdag 21 september bekend gemaakt is wordt de provinciale regeling voor breedband leningen aanpast. Zie voor meer informatie: www.provincie.drenthe.nl

Subsidiëring Zandtovenaar Kerst 2018 Meppel

Voor het televisie-evenement ‘Kerst met de Zandtovenaar 2018’ wordt eenmalig een subsidie van ten hoogste 50% van de gevraagde financiële bijdrage verstrekt aan gaststad Meppel, met een maximum van € 50.000.