GS-besluitenlijst 18 september 2018


Bijdrage voor het event Dutch-E

Provincie Drenthe ondersteunt het Dutch-E event met een financiële bijdrage van € 9500. De doelstellingen van het event passen bij de doelstellingen van het programma Ik Ben Drents Ondernemer.

Wijziging openstellingsbesluit POP3 uitvoering van LEADER 2017 en 2018

Gedeputeerde Staten hebben een kleine wijziging aangebracht in het openstellingsbesluit POP3 uitvoering van LEADER 2017 en 2018. De wijziging heeft betrekking op subsidiëring van grondverwervingskosten ten behoeve van milieubehoud

Uitvoeringsprogramma VTH 2018

Gedeputeerde Staten hebben een aantal wijzigingen in het Uitvoeringsprogramma VTH 2018 vastgesteld. Daarnaast hebben zij kennisgenomen van de rapportage over het eerste halfjaar van de door het team VTH uitgevoerde taken zoals deze zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma VTH 2018.

Verhoogde lening herbestemming voormalige drukkerij Van Gorcum te Assen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een laagrentende lening te verlenen van maximaal € 748.150 aan Fores Vastgoed voor de restauratie en herbestemming van de voormalige Drukkerij Koninklijke Van Gorcum aan de Industrieweg 38 in Assen.

(Her)inrichting Faunaloket Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het definitief herinrichten van het Faunaloket Drenthe. De frontoffice zal door de provincie worden uitgevoerd, wat zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid. Dit komt tegemoet aan de met partners gewenste 1 loket gedachte. Hiervoor wordt met de Fauna Beheer Eenheid een partnerovereenkomst ondertekend. De voorziene ingangsdatum is 1 januari 2019.

Uitvoeringsovereenkomst Nitraatuitspoeling

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Drentse Uitvoeringsovereenkomst 'Nitraatuitspoeling grondwaterbeschermingsgebieden in het kader van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn'. De uitvoeringsovereenkomst zal door gedeputeerde Bijl namens de provincie Drenthe worden ondertekend. De andere ondertekenaars zijn LTO Noord, WMD en Vitens.

In de grondwaterbeschermingsgebieden Gasselte, Havelterberg, Leggeloo en Noordbargeres/Valtherbos zullen maatregelen worden genomen om de nitraatuitspoeling te verminderen.

Gewijzigde plannen kunstijsbaan Hoogeveen

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de gewijzigde plannen voor de Kunstijsvoorziening Hoogeveen. De voorwaarden en verplichtingen opgenomen in de subsidiebeschikking van 20 juli 2017 blijven ongewijzigd van kracht.

Beantwoording vragen CDA-fractie over asbestopslag

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de CDA-fractie over de opslag van asbest in Drenthe beantwoord.

Wob-verzoek subsidiebeschikking NEDAB-kosten GAE 2017

Gedeputeerde Staten hebben een verzoek om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de NEDAB-subsidie 2017 aan Groningen Airport Eelde NV gehonoreerd. De aan verzoeker beschikbaar gestelde documenten zijn te vinden op de website van de provincie (www.provincie-drenthe.nl/actueel/wob-verzoeken).