GS-besluitenlijst 11 september 2018


Wijziging subsidieplafond Openstellingsbesluit Fysieke investeringen verduurzaming agrarische ondernemingen

Het subsidieplafond van het Openstellingsbesluit voor Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers wordt verhoogd. Dit om de ingediende projecten die voldoende punten hebben gescoord voor een positieve beoordeling ook daadwerkelijk subsidie te kunnen verlenen.

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en PAS-herstelmaatregelen 2018-2021

Gedeputeerde Staten hebben een verschrijving in het Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2018-2021 hersteld. Zie voor meer informatie dit persbericht.

Verlening eenmalige aanvullende exploitatiesubsidie Zorgbelang Drenthe

Zorgbelang Drenthe is een gesubsidieerde organisatie van de provincie Drenthe. Hun budget is de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd en dit maakt hun toekomstperspectief kwetsbaar. Om deze reden hebben Gedeputeerde Staten besloten een eenmalige aanvullende exploitatiesubsidie te verlenen ter hoogte van € 45.000,--.

Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe vastgesteld. Het gaat daarbij om een regeling voor twee jaar waarmee de provincie optredens van jonge poptalenten stimuleert. Zie voor meer informatie dit persbericht.

Beantwoording vragen ChristenUnie-fractie over hubtaxi

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de ChristenUnie over het functioneren van de hubtaxi en over de ontwikkeling van particuliere initiatieven in de provincie om de bereikbaarheid van het platteland te verbeteren.

Beantwoording vragen SP-fractie over WMD

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de SP over de door de WMD vastgestelde wijziging van de afschrijvingstermijnen voor leidingen beantwoord. Deze beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Statenvragen CDA reconstructie N376 Sleen

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de CDA Statenfractie over de voorgenomen snelheidsverhoging bij Sleen. Gedeputeerde Staten geven aan vast te houden aan de snelheidsverhoging van 60 km per uur naar 80 km per uur op de N376 ter hoogte van Sleen. Bij een tweetal aansluitingen worden maatregelen getroffen: er zal een rotonde komen op de kruising met de Boelkenweg en een linksaf vak ter hoogte van de aansluiting met de Bannerschultestraat. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van een deel van de bevolking. Zie voor meer informatie dit persbericht.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) , industriele verwerking zetmeelaardappelen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een paragraaf toe te voegen aan de Verordening subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP 3-subsidies Provincie Drenthe) om daarmee fysieke investeringen voor industriële verwerking van agrarische producten (zetmeelaardappelen) mogelijk te maken. Daarnaast is een Openstellingsbesluit genomen waarbij alleen subsidie kan worden verstrekt aan verwerkende bedrijven in de zetmeelaardappel sector, gevestigd in de Veenkoloniën. Voor de beoordeling en rangschikking van de aanvragen is een Adviescommissie POP3 Industriële verwerking ingesteld.

Het doel van deze besluiten is de verbetering van de kwaliteit van zetmeelaardappelen wat leidt tot een verbetering van de economische prestaties van deze sector in de Veenkoloniën.

Eenmalige subsidiëring kerstverlichting provinciale bruggen

Ieder jaar worden circa 15 provinciale bruggen in Drenthe tijdens de feestdagen door dorpsverenigingen of vrijwilligersgroepen versierd met kerstverlichting. Vanwege strengere wet- en regelgeving op het gebied van elektrotechniek heeft de provincie de voorwaarden voor het toepassen van feestverlichting aangescherpt.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een eenmalige subsidie van € 15.000,-- beschikbaar te stellen aan vrijwilligersgroepen ten behoeve van het behoud van de reeds bestaande jaarlijkse kerstverlichting aan provinciale bruggen.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks fractie over Staatssteun Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie betreffende 'staatssteun Groningen Airport Eelde' beantwoord. U kunt de antwoorden vinden op www.drentsparlement.nl

Wob-verzoek Dagblad vh Noorden WK Wielrennen 2020

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek van het Dagblad van het Noorden besloten documenten te verstrekken over de mogelijkheid van het organiseren van het WK Wielrennen 2020.