GS-besluitenlijst 19 juli 2018


Subsidiestelsel Natuur en Landschap; Agrarisch Natuurbeheer

Gedeputeerde Staten stellen de gewijzigde openstelling Agrarisch Natuurbeheer 2019 vast om de uitvoering van het Agrarisch Natuurbeheer mogelijk te maken.

Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over wijziging dienstenrichtlijn

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de SP-fractie over wijziging van de Dienstenrichtlijn beantwoord.

Wob-verzoek tot openbaarmaking procesgegevens Bin2Barrel

Gedeputeerde staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten met betrekking tot de in 2013 gesloten Green Deal tussen de provincie en het Amsterdamse bedrijf Bin2Barrel openbaar te maken.

Motie Groene Stroom- de provincie Drenthe geeft het goede voorbeeld

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over hoe de motie Groene Stroom van 25 april 2018 zal worden betrokken bij de energie-inkoop vanaf 2019.

Stand van zaken afdoening motie M2017-17 toeristische bewegwijzering

Gedeputeerde Staten geven een toelichting aan Provinciale Staten over de uitwerkingsrichting van de motie Toeristische bewegwijzering langs provinciale wegen ter promotie van de Drentse toeristiche en culturele objecten.

Afdoening toezegging Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) 20 juni 2018 over schip Carmenta

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) op 20 juni 2018 over de situatie rondom de ligplaats van het schip ‘Carmenta’. Het schip ligt op een toekomstige winterstallingslocatie. Eigenaresse is over de gevolgen hiervan nog in gesprek met provincie en gemeente Coevorden. De gemeente onderzoekt mogelijke alternatieven.

Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de vorderingen in de Werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid.

Afdoening motie M 2018-10 Bijdrage Nationaal Holocaust Namenmonument

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een bedrag van € 25.000,-- ter beschikking te stellen aan het Nederlands Auschwitz Comité ten behoeve van de totstandkoming van het Nationaal Holocaust Namenmonument dat in de Weesperstraat in Amsterdam zal worden gebouwd. Met deze bijdrage wordt uitvoering gegeven aan een motie die in april 2018 unaniem door Provinciale Staten is aangenomen.

Beantwoording statenvragen bestand veehouderij bedrijven

Gedeputeerde Staten geven schriftelijk antwoord op de vragen van Groen Links-fractie over Bestand Veehouderij Bedrijven.

Rapportage inkoopopdrachten Drentse ondernemers

In overeenstemming met het in november 2016 gewijzigde inkoopbeleid hebben Gedeputeerde Staten in kaart gebracht hoeveel van de aanbestedingen en inkopen van de provincie in 2017 zijn terechtgekomen bij Drentse ondernemers.

Stand van zaken aanpak armoede

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken betreffende de aanpak van armoede binnen het programma Visie op Krimp en Leefbaarheid.

Ondertekening Letter of Intent (LOI) NAM GZI-Next 2506

De provincie Drenthe steunt samen met andere partijen het initiatief van de NAM om te onderzoeken of het voormalige terrein van de gaszuiveringsinstallatie in Emmen hergebruikt kan worden voor opwekking, transport en opslag van diverse soorten duurzame energie.

Duurzame Mobiliteit Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de visie Duurzame Mobiliteit Drenthe vastgesteld. Doel is een bijdrage te leveren aan een energieneutraal Drenthe. Met de opgestelde visie en de benoemde maatregelen wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.