GS-besluitenlijst 17 juli 2018


Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Ambtenaren vallen na invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (per 1-1-2020) onder het civiele recht (Burgerlijk Wetboek), net zoals overige werknemers. De rechten en plichten van ambtenaren worden hierdoor meer in overeenstemming gebracht met die van niet-ambtenaren. Om de implementatie goed uit te voeren, is een externe projectleider en ondersteuner aangetrokken. De invoering van de Wnra brengt geen andere kosten met zich mee. De provincie Drenthe werkt bij de invoering van de Wnra nauw samen met de provincie Flevoland. Hierdoor wordt er efficiënt gewerkt en maken de provincies gebruik van elkaars producten en expertises.

Procedure niet openbare informatie

Gedeputeerde Staten hebben de procedure niet-openbare informatie vastgesteld. Daarin is beschreven hoe informatie waarop geheimhouding rust op basis van wettelijke regelingen of vanuit de Provinciewet, wordt bewaard en gearchiveerd.

Planvoorbereiding projecten Westdorp-Flessehals en Noordma

Stichting het Drentse Landschap krijgt een subsidie van € 90.000,- voor de planvoorbereiding van de projecten Westdorp/Flessehals en Noordma. Deze projecten liggen in de Hunze en zijn onderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland. In de gebieden wordt respectievelijk 17 en 68 hectare nieuwe natuur aangelegd. Westdorp/Flessehals (gelegen ten zuiden van Borger) krijgt eenzelfde karakter als Mandelanden, het eerder aangelegde natuurgebied ten Westen van de N34. Noordma, het gebied direct ten zuiden van het Zuidlaardermeer, wordt ingericht als moerasgebied.

Participatie provincie Drenthe in het televisieprogramma Boomhut XXL

Gedeputeerde Staten hebben op 5 juni in principe ingestemd met een tweede seizoen Boomhut XXL en voor de startfase € 10.000,- beschikbaar gesteld. Nadere uitwerking heeft geresulteerd in definitieve besluitvorming over participatie in een tweede seizoen Boomhut XXL.

Met een tweede seizoen Boomhut XXL presenteert Drenthe zich opnieuw als dé innovatieve vakantieprovincie van Nederland waar je kunt overnachten in bijzondere accommodaties midden in de natuur. De provincie Drenthe, de gemeenten De Wolden, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en camping Tolhek, camping Drouwenerzand, camping d’Olde Kamp, Outdoor Klimpark Joytime, Marketing Drenthe en het Recreatieschap Drenthe leveren een bijdrage aan de productie van het tv-programma Boomhut XXL. Het programma wordt begin 2019 door de EO uitgezonden op NPO3.

Toekenning subsidie aan project Brinkwonen in Schoonoord

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 149.500,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project Brinkwonen in Schoonoord. De geplande sloop en nieuwbouw van seniorenwoningen en de herinrichting van de openbare ruimte dragen bij aan de leefbaarheid en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit. Het project past daarmee bij de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden.

Algemene Inkoopvoorwaarden provincie Drenthe 2018

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een actualisatie van de Algemene Inkoopvoorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.

Wijziging regeling IkBenDrentsOndernemer (IBDO) bedrijfsopvolging

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer gewijzigd vastgesteld. In de regeling was opgenomen dat familiebedrijven gebruik kunnen maken van de regeling als er geen opvolgers zijn. Dit betreft een tekstuele onjuistheid. Juist de bedrijven die wél opvolging hebben (binnen of buiten de familie) moeten gebruik kunnen maken van de regeling.

Reglement Beoordelingscommissie Bedrijvenregeling Dutch TechZone

Gedeputeerde Staten stellen het Reglement Beoordelingscommissie Bedrijvenregeling Dutch TechZone vast.

Besluit Informatiebeheer Provincie Drenthe 2018

Gedeputeerde Staten hebben het Besluit Informatiebeheer 2018 vastgesteld. Dit is een actualisatie van het vorige besluit uit 2014 en regelt het beheer en de opslag van de archiefbescheiden van provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

Wijziging subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) 2018 Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten het SKNL te wijzigen. Met deze wijziging wordt het voor bepaalde gevallen mogelijk gemaakt om éénmaal per kalenderjaar een voorschot van ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag te verlenen.

Subsidieverlening FC Emmen

In de vergadering van Provinciale Staten 6 juni jongstleden is middels een versnelde procedure unaniem besloten een budget ter beschikking te stellen ten behoeve van de subsidieaanvraag van FC Emmen. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd de beschikking te verlenen.

Project ‘Verwaarden bermgras Zuidwest Drenthe’

Gedeputeerde Staten leveren een financiële bijdrage van 70.500,- euro aan een project om bermgras in te zetten als nuttige grondstof. In dit project werken partijen samen om bermgras uit Zuidwest Drenthe in nieuwe producten zoals karton en kantoormeubelen toe te passen. Hiermee worden nieuwe kansen gecreëerd voor bedrijven in Drenthe, terwijl kosten verminderen omdat bermgras niet meer afgevoerd hoeft te worden.

Vervolg project bevordering Drents en Duits

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een bedrag van € 200.000,-- beschikbaar te stellen aan NHL Stenden en het Huus van de Taol voor een vervolgproject om het Drents en de Duitse taal in het onderwijs te bevorderen.

OV-bureau Groningen Drenthe, begroting 2019 en dienstregeling 2019

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de vastgestelde begroting 2019, dienstregeling bus 2019 en de laatste ontwikkelingen rond de gunning van de nieuwe concessie busvervoer in Groningen en Drenthe.

Advies winningsplan Groningengasveld 2018-2019

Gedeputeerde Staten sturen de minister van Economische Zaken en Klimaat hun advies voor een overbruggingsbesluit voor de gaswinning uit het Groningenveld. Afbouw in Groningen mag niet resulteren in afwenteling van risico’s naar Drenthe.

Lening herbestemming voormalige Mandenmakerij in Wilhelminaoord

Gedeputeerde Staten hebben besloten een laagrentende lening van ruim € 1,3 miljoen te verstrekken aan de Maatschappij van Weldadigheid voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van de voormalige Mandenmakerij in Wilhelminaoord. Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid.

Statenbrief Wob ijs

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek van het Dagblad van het Noorden besloten documenten te verstrekken over het kunstijsbaandossier.

(Noordelijke) Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het voornemen om samen met de provincies Groningen en Fryslân een (Noordelijke) Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw voor te bereiden.